Obwieszczenie GUS w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto


Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował na swojej oficjalnej stronie Internetowej obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3).

Jest to obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto
na jednego mieszkańca w latach 2017–2019.

Jak czytamy w obwieszczeniu: Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie regionów (NUTS 2), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie podregionów (NUTS 3), ujęte w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach

DeathtoStock_Wired6
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach. Jest to raport za sierpień 2021 roku.

Jak podaje GUS, w sierpniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu, tj. lipcu br. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”. Z kolei w przypadku „diagnostycznych” nie odnotowano zmian.

 

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem COVID-19

DeathtoStock_Wired4
Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w czerwcu 2021 r. – taki raport opracowali eksperci Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Eksperci GUS opublikowali informację nt produkcji wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i zwalczaniem COVID-19. Jest to raport za czerwiec 2021 r. Według ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu br. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób sprawozdały, że wyprodukowały 5 011 412 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie. Ponadto wyprodukowały one 6 300 390 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku wg GUS

okulary
W 2019 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak informuje GUS: W 2019 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2018 rokiem, przy czym największy w regionie mazowieckim regionalnym – o 9,7%, a najmniejszy w regionie kujawsko-pomorskim – o 5,5%, wobec 7,8% dla kraju ogółem.
Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2019 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,6% w regionie warszawskim stołecznym.
Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 roku kształtowała się na poziomie od 40,7 tys. zł w regionie lubelskim (68,4% średniej krajowej) do 131,0 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (219,7% średniej krajowej).
Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2019 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
W III kwartale 2020 r. można mówić o lekkiej stabilizacji sytuacji na rynku pracy wywołanej pandemią COVID-19 – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Jak twierdzą eksperci Głównego Urzędu Statystycznego, w porównaniu do sytuacji odnotowanej w poprzednim kwartale – na podstawie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności – zaobserwowano co prawda wzrost liczby bezrobotnych, jednak przy jednoczesnym zwiększeniu zbiorowości pracujących i spadku liczebności osób biernych zawodowo. Niewątpliwie świadczy to o ożywieniu na rynku pracy, w tym aktywizacji osób nieposzukujących pracy lub niegotowych do jej podjęcia w poprzednim kwartale. Jednocześnie odnotowano osłabienie zjawisk zaobserwowanych w II kwartale br. charakterystycznych dla populacji pracujących, takich jak zwiększone absencje i częstsza praca z domu.

Źródło: GUS.

GUS: Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania

g-crescoli-365895-unsplash
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), wzrósł udział ankietowanych podmiotów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii. 

Najwyraźniejsze pogorszenie wystąpiło w przypadku jednostek handlu detalicznego (o 24,8 pkt. proc.), w tym szczególnie zatrudniających 250 i więcej osób (o 41,1 pkt. proc.) oraz w branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost o 27,4 pkt. proc.). W sektorze usługowym, kolejny miesiąc najwyraźniejsze pogorszenie miało miejsce w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 21,3 pkt. proc.).
Wzrósł udział pracowników wykonujących pracę zdalną i zbliżone formy pracy. Najwyraźniej można to było zaobserwować w handlu hurtowym, w jednostkach mikro (wzrost o 11,7 pkt. proc.) oraz dużych (wzrost o 11,2 pkt. proc.). – informuje GUS.

W Aneksie opracowanym przez GUS przedstawiono także wyniki dotyczące m.in. okresu przetrwania przedsiębiorstw w aktualnej sytuacji.

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020 wg GUS

helloquence-61189-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020 roku.

W 2019 r. odnotowano w Polsce wzrost wskaźnika produktywności zasobów o 10,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Urząd Patentowy RP przyznał największą od 2000 r. liczbę patentów z zakresu technologii ochrony środowiska – 161. Przeciętna wielkość ekologicznego gospodarstwa rolnego wyniosła 27,2 ha i była najwyższa od 2000 r. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku

mari-helin-tuominen-38313-unsplashGłówny Urząd Statystyczny opublikował raport nt działalności badawczej i rozwojowej w Polsce. Jest to raport za 2019 rok.

W 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 30,3 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,1%. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD do PKB) osiągnął poziom 1,32% (w 2018 r. – 1,21%). Wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 789 zł i była większa niż przed rokiem o 18,2%. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o 1,4% – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

Szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku wg GUS

notes
Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Szybki szacunek opublikowany przez GUS dotyczy października 2020 roku.
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,0% (wskaźnik cen 103,0). Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).

GUS opublikował wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2020 roku

DeathtoStock_Wired3
GUS opublikował wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2020 roku.
 W I kwartale 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły o 3,5%, a koszty ogółem o 3,0%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 18,0%.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przychody ogółem badanych instytucji kultury w I kwartale 2020 r. były wyższe o 3,5% od osiągniętych w I kwartale 2019 r. i wyniosły 2 461,4 mln zł. W strukturze tych przychodów 93,5% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 6,4% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 25,4%), a w dalszej kolejności w województwie małopolskim (11,5%) i śląskim (10,3%).

Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były wyższe o 3,0% od poniesionych w I kwartale 2019 r. i wyniosły 2 219,3 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,4% stanowiły koszty operacyjne, 0,5% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (25,1%) – podsumowuje GUS.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2020 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2020 roku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt ruchu granicznego oraz wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2020 roku.
Jak czytamy w raporcie GUS, w I kwartale 2020 r. odnotowano spadek ruchu granicznego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – cudzoziemców o 11,7%, Polaków o 10,7%.

Szacunkowe wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były mniejsze niż w I kwartale 2019 r. odpowiednio o 10,6% i 8,4% – podsumowują eksperci GUS.