Główny Urząd Statystyczny o nakładach inwestycyjnych oraz środkach trwałych w gospodarce narodowej w 2021 r.

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację o nakładach inwestycyjnych oraz środkach trwałych w gospodarce narodowej w 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejny raport. W jednej z najnowszych informacji GUS informuje, że dynamika nakładów inwestycyjnych  w gospodarce narodowej wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,3%. Wartość środków trwałych brutto (w cenach stałych) wzrosła o 3,4%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych w okresie I-III kwartał br. wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały tego roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r.
Jak informuje GUS, na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłoszono, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r. w stosunku do trzech kwartałów 2021 r. wyniósł 110,7. Wynik ten oznacza wzrost cen o 10,7%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1561, 1812, 1967, 2014 i 2180.

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych

helloquence-61189-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację na temat wskaźnika dóbr inwestycyjnych.

Jest to obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2022 r.
Jak czytamy w informacji opublikowanej przez GUS, w związku z art. 109 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730) ogłoszono, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2022 r. w stosunku do II kwartału 2022 r. wyniósł 103,0. Wynik ten oznacza wzrost cen o 3,0%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

GUS opublikował komunikat w sprawie ceny za m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

DeathtoStock_Wired2
GUS opublikował komunikat w sprawie ceny za m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczy III kwartału 2022 roku. Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2022 r.
Jak czytamy w komunikacie, na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) ogłoszono, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2022 r. wyniosła 5295 zł.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Internetowej GUS.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku wg GUS

DeathtoStock_Wired4
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. wzrosły w stosunku do września 2022 r. o 0,7%. Z kolei w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 22,9%. Jak podkreśla GUS, według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. były o 0,7% wyższe niż we wrześniu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 1,4%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 9,3%).

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku wg GUS

analiza
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku to jeden z najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W październiku tego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z październikiem 2021 r. było wyższe o 2,4%. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6500,9 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,1%).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 r. w porównaniu z październikiem 2021 r. było wyższe o 13,0% i wyniosło 6687,92 zł (brutto). Względem września 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało na podobnym poziomie – podsumowuje GUS.

GUS podaje wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku

DeathtoStock_Wired3
GUS (Główny Urząd Statystyczny) podaje wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku.

Jeden z najnowszych raportów GUS dotyczy października tego roku. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 15,2%. Natomiast w porównaniu z wrześniem 2022 r. – o 1,3%.

GUS o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku

markus-spiske-484245-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku.

W październiku tego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Jak informuje GUS, wówczas notowano wzrost o 7,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei w porównaniu z wrześniem br. spadła o 0,7%. W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 11,6% wyższa w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy notowano wzrost o 14,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS

fabian-blank-78637-unsplash
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jest jednym z najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 r.
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 i 2339) ogłoszono, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 r. wyniosło 6687,75 zł.

Ceny produktów rolnych w październiku 2022 roku wg GUS

rawpixel-580218-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt cen produktów rolnych.

Jest to raport za październik 2022 roku. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w październiku 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,2%. Ceny te były też wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Ceny były wyższe o 56,7%.
Jak informuje GUS, w październiku 2022 r. po wyższych cenach niż w poprzednim miesiącu skupowano zboża, z wyjątkiem kukurydzy oraz mleko. Spadły natomiast ceny skupu pozostałych produktów rolnych. Na targowiskach po cenach niższych niż we wrześniu br. sprzedawano pszenicę, kukurydzę i ziemniaki.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku

mari-helin-tuominen-38313-unsplash

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku to jeden z najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Nowy raport GUS dotyczy października 2022 roku. Jak podaje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w tym miesiącu w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% (przy wzroś­cie cen towarów – o 19,5% i usług – o 13,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 0,7%). Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

GUS, tj. Główny Urząd Statystyczny, opublikował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022 roku.

Jak podaje GUS, w III kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 3 kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.11.2022 r.  – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Komunikat GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale br.

fabian-blank-78637-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2022 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r.
Jak czytamy w komunikacie, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504) przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6480,67 zł.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja GUS o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON

DeathtoStock_Wired4
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON.

Jest to informacja za październik 2022 roku. Jak informuje GUS, według stanu na koniec października 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 973,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, Wynik ten oznacza o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Natomiast spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 6,0%). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 82,0% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla spółek handlowych (o 2,2%). – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2022 roku wg GUS

okulary
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt rejestracji i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, w III kwartale 2022 roku odnotowano 93 970 rejestracji przedsiębiorstw. Jest to wynik o 10,3% wyższy, niż w analogicznym okresie ub. roku. Ponadto odnotowano 69 upadłości, co stanowi wynik o 12,7% mniejszy niż w III kwartale 2021 roku.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronnie GUS.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jest to raport za październik 2022 roku. Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 17,9% (wskaźnik cen 117,9). Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg GUS

adeolu-eletu-38649-unsplash

„Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” to jeden z najnowszych raportów opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według danych ostatecznych zgromadzonych przez ZUS na koniec 2021 r., liczba pracujących w gospodarce narodowej[1] wynosiła 15,0 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2020 r. było to więcej o 213,6 tys. osób.
W końcu 2021 r. według danych ostatecznych liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2020 r. zwiększyła się w większości sekcji. Sekcją o największym wzroście liczby pracujących była Informacja i komunikacja (o 10,3%). W porównaniu z ostatnim dniem 2020 r. liczba pracujących zmniejszyła się w czterech sekcjach. Największy spadek miał miejsce w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 2,4%). W ostatnim dniu 2021 r. największą liczbę pracujących skupiało Przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 18,8% ogółu pracujących w gospodarce narodowej. – czytamy w raporcie GUS.

[1] Zaprezentowane w opracowaniu dane o pracujących w gospodarce narodowej uwzględniają liczbę pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie z Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

GUS o rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego w 2022 r.

DeathtoStock_Wired6

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego w 2022 r.

Główny Urząd Statystyczny dokonał rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski. Rewizja została dokonana ogółem, według województw i powiatów. Rewizja dotyczy okresu od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. Dane dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Jak dodaje GUS, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, publikowana dotychczas przez GUS, nie podlegała rewizji. Dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec września 2022 r. bazują już na wynikach spisu PSR 2020.

Źródło: GUS.

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku wg GUS

DeathtoStock_Wired3

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował nowy raport.

Jest to raport o nazwie „Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku”. Obejmuje wyniki od stycznia do czerwca bieżącego roku. Jak czytamy w raporcie GUS, wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł. Wynik ten oznacza wzrost wartości aktywów o 0,3% w stosunku do I półrocza 2021 r.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt wskaźników cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022.

Jak podaje Główny Urząd statystyczny, ceny lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 r. wzrosły o 2,0% w stosunku do 2 kwartału 2022 r. Na rynku pierwotnym ceny te wzrosły o 0,2%. Z kolei na rynku wtórnym ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 3,6%.  W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 12,4%. Z czego na rynku pierwotnym ceny wzrosły o 10,9%, natomiast na rynku wtórnym ceny wzrosły o 13,7%.

Deweloperzy patrzą na cenę drewna w Polsce. Raport GUS

markus-spiske-484245-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Średnia ta obliczona została według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.
Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wyniosła 323,18 zł za 1m3. Informacja została zamieszczona na oficjalnej stronnie internetowej GUS.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash

„Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku” to jeden z najnowszych raportów opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak czytamy w raporcie GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2%. Jest to wynik przy wzroście cen towarów – o 18,7% i usług – o 12,5%. Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,6% (w tym towarów – o 1,7% i usług – o 1,3%).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2022 roku.

Obroty towarowe handlu zagranicznego[1] w styczniu – sierpniu  br. wyniosły w cenach bieżących 1 024,3 mld PLN w eksporcie oraz 1 083,7 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 59,5 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2 mld PLN. W porównaniu z  analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 22,2%, a import o 30,9%.

UWAGA. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

[1] Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz zgłoszeń INTRASTAT.

Źródło: GUS.

GUS: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 2022 roku

DeathtoStock_Wired3

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Komunikat dotyczy III kwartału 2022 roku.

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r.
Jak czytamy w komunikacie, na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r. w stosunku do II kwartału 2022 r. wyniósł 103,1 (wzrost cen o 3,1 %).

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wg GUS

DeathtoStock_Wired4

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. Jest to raport za wrzesień 2022 roku.

Według stanu na koniec września 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 957,6 tys. podmiotów gospodarki narodowe – podaje GUS. Jest to o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Ponadto Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,0%). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 81,4% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Liczba nowo zarejestrowanych spółek zwiększyła się (o 7,7%), w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 6,1%) – czytamy w raporcie GUS.

Główny Urząd Statystyczny laureatem nagrody „Złota e-Tarcza”

ben-rosett-10614-unsplash
Główny Urząd Statystyczny został laureatem nagrody „Złota e-Tarcza”.

W dniach 29-30 września 2022 r., pod hasłem „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”, odbyło się XXVIII Forum Teleinformatyki. Jest to aktualnie największa konferencja branży IT dla sektora publicznego.
Rada Programowa tegorocznego Forum zdecydowała o przyznaniu Głównemu Urzędowi Statystycznemu nagrody  „Złotej e-Tarczy”. Główny Urząd Statystyczny został nagrodzony drugi rok z rzędu. Jest to wyróżnienie przyznawane podmiotom, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa.

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku wg GUS

benjamin-davies-260884-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt koniunktury w gospodarstwach rolnych. Jest to raport za pierwsze półrocze 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, w ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2021 r., jak i czerwcowa koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Równie pesymistyczne były prognozy na II półrocze 2022 r. Ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym. – czytamy w podsumowaniu raportu GUS.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS

adeolu-eletu-38649-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jest to szacunek za wrzesień 2022 roku. Jak czytamy w raporcie GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2% (wskaźnik cen 117,2). Z kolei stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6% (wskaźnik cen 101,6).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Popyt na pracę w drugim kwartale 2022 roku wg GUS

biznesmanGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt popytu na pracę w drugim kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie GUS, na koniec drugiego kwartału tego roku w Polsce odnotowano 149,3 tys. wolnych miejsc pracy. Wynik ten był o 4,5% wyższy, niż w analogicznym okresie 2021 roku. W skali roku zmniejszyła się liczba nowo utworzonych miejsc pracy (o 6,8%), a zwiększyła się liczba zlikwidowanych miejsc pracy (o 12,6%). W drugim kwartale 2022 r. na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadało 2,1 nowo utworzone miejsce – podsumowuje GUS.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu.

Jest to raport za sierpień 2022 roku. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 r. wzrosły w stosunku do lipca 2022 r. o 0,8%. Z kolei w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 25,5%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.