Koniunktura konsumencka wg GUS w listopadzie 2022 roku

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Koniunktura konsumencka – listopad 2022 roku”.

W raporcie GUS czytamy, że w listopadzie 2022 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 44,0[1]  i był o 1,5 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.


[1] Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 07-17.11.2022 r. przeprowadzono 1545 wywiadów.

Źródło: GUS.

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2021 r. wg GUS

fabian-blank-78637-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2021 r.”.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, spośród przedsiębiorstw niefinansowych, deklarujących rozpoczęcie działalności w 2021 r., do roku 2022 aktywnych pozostało 146 947 jednostek, tj. 52,1%. Najwyższy wskaźnik przeżycia pierwszego roku zanotowano dla podmiotów z sekcji informacja i komunikacja (66,8%).
W przedsiębiorstwach niefinansowych powstałych w 2021 r. i aktywnych do 2022 r. pracowało łącznie 283 831 osób, z czego 65,8% przypadało na przedsiębiorstwa osób fizycznych, a 34,2% na przedsiębiorstwa osób prawnych. – czytamy w raporcie GUS.

Źródło: GUS.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie I-III kwartał 2022 roku wg GUS

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w powyższym okresie wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Natomiast pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe o 5,0% od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku.
Przychody ogółem były wyższe o 32,0% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 32,9%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,0% przed rokiem do 93,7%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 32,4%, a koszty tej działalności – o 31,5% – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS o dynamice sprzedaży detalicznej w październiku 2022 roku

DeathtoStock_Wired3
GUS (Główny Urząd Statystyczny) opublikował raport o dynamice sprzedaży detalicznej w październiku 2022 roku.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w październiku 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,7% (wobec wzrostu o 6,9% w październiku 2021 r.). W porównaniu z wrześniem 2022 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-październik[2] 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 6,0% (w 2021 r. wzrost o 7,4%).

[1] Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

[2] W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.

Źródło: GUS.

GUS opublikował wybrane zagadnienia rynku pracy

helloquence-61189-unsplash
GUS (Główny Urząd Statystyczny) opublikował wybrane zagadnienia rynku pracy. Informacje te dotyczą 2021 roku.

Jak podaje GUS, liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenia brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2021 r. wyniosła ok. 1,6 mln. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku zmniejszyła się o 0,6%.
Podobnie jak w latach poprzednich, spośród osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących w grudniu 2021 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego, najwięcej było w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ (386,6 tys.), a następnie w sekcjach: Przetwórstwo przemysłowe (293,2 tys.), Budownictwo (230,5 tys.), Transport i gospodarka magazynowa (130,0 tys.), Administrowanie i działalność wspierająca (119,2 tys.) oraz Zakwaterowanie i gastronomiaΔ (108,6 tys.) – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych.

Jest to raport dotyczący wyników finansowych funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku. Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 299,6 mld zł. Oznacza to spadek o 14,1% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku. Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 226,1 mld zł. Oznacza to spadek o 19,6%.

Główny Urząd Statystyczny o dynamice produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował krótki raport o dynamice produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku br. była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Przed rokiem bowiem wzrost wyniósł o 4,1%. Ponadto produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 4,0% w stosunku do września br. roku. Z kolei przed rokiem wzrost osiągnął poziom 0,3%.

GUS: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów.

Raport GUS dotyczy 2021 roku. Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, w 2021 roku ponad połowa krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach. Regionami tymi były: warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski, dolnośląski oraz małopolski. W 2021 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2020 rokiem. Należy zaznaczyć, że największy w regionie pomorskim – o 15,8%, a najmniejszy w regionie łódzkim – o 9,8%.

GUS o ruchu granicznym i wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

ibrahim-rifath-789914-unsplashGUS o ruchu granicznym i wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opracował raport nr wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Jest to raport za III kwartał 2022 roku. Jak wynika z raportu GUS, w okresie tym odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 29,2% i Polaków o 22,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w III kwartale 2021 r., odpowiednio o 36,7% i o 33,4% – czytamy w podsumowaniu GUS.

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2022 roku wg GUS

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt dynamiki sprzedaży detalicznej w listopadzie tego roku.

Jak wynika z raportu GUS, sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych w listopadzie 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,6% (wobec wzrostu o 12,1% w listopadzie 2021 r.). W porównaniu z październikiem 2022 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-listopad2 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5,4% (w 2021 r. wzrost o 7,7%).
1 Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spa-dek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

2 W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.

Źródło: GUS.

Koniunktura konsumencka w grudniu br. wg Głównego Urzędu Statystycznego

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt koniunktury konsumenckiej.

Raport GUS dotyczy grudnia 2022 roku. Jak informuje GUS, w grudniu br. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 41,9 [1]  i był o 2,1 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.
Raport został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

[1] Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 05-14.12.2022 r. przeprowadzono 1538 wywiadów.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował krótki raport nt dynamiki produkcji budowlano-montażowej.

Jest to raport za miesiąc listopad 2022 roku. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie br. była wyższa o 4,0% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku Wówczas to wzrost wyniósł 12,8%. Produkcja budowlano-montażowe jest natomiast wyższa o 9,1% w stosunku do października br. roku. Wówczas to wzrost wyniósł 9,0%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Raport GUS nt budownictwa mieszkaniowego

maria-ziegler-jJnZg7vBfMs-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w powyższym okresie oddano do użytkowania więcej mieszkań niż rok wcześniej. Spadła z kolei liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń- listopad 2022 roku oddano do użytkowania 214,2 tys. mieszkań, tj. 1,7% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 129,6 tys. mieszkań – o 1,5% więcej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 81,4 tys. mieszkań, tj. o 3,4% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,5% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3,2 tys. mieszkań (wobec 4,3 tys. przed rokiem). Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 19,7mln m2, czyli o 1,3% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 92,2 m2 – podsumowuje GUS.

Szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku wg GUS

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jest to raport za listopad 2022 roku. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,4%. Wskaźnik cen osiągnął wartość 117,4. Z kolei w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,7%. Wówczas wskaźnik cen wyniósł 100,7.

Główny Urząd Statystyczny o nakładach inwestycyjnych oraz środkach trwałych w gospodarce narodowej w 2021 r.

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację o nakładach inwestycyjnych oraz środkach trwałych w gospodarce narodowej w 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejny raport. W jednej z najnowszych informacji GUS informuje, że dynamika nakładów inwestycyjnych  w gospodarce narodowej wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,3%. Wartość środków trwałych brutto (w cenach stałych) wzrosła o 3,4%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych w okresie I-III kwartał br. wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały tego roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r.
Jak informuje GUS, na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłoszono, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r. w stosunku do trzech kwartałów 2021 r. wyniósł 110,7. Wynik ten oznacza wzrost cen o 10,7%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1561, 1812, 1967, 2014 i 2180.

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych

helloquence-61189-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację na temat wskaźnika dóbr inwestycyjnych.

Jest to obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2022 r.
Jak czytamy w informacji opublikowanej przez GUS, w związku z art. 109 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730) ogłoszono, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2022 r. w stosunku do II kwartału 2022 r. wyniósł 103,0. Wynik ten oznacza wzrost cen o 3,0%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

GUS opublikował komunikat w sprawie ceny za m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

DeathtoStock_Wired2
GUS opublikował komunikat w sprawie ceny za m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczy III kwartału 2022 roku. Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2022 r.
Jak czytamy w komunikacie, na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) ogłoszono, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2022 r. wyniosła 5295 zł.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Internetowej GUS.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku wg GUS

DeathtoStock_Wired4
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. wzrosły w stosunku do września 2022 r. o 0,7%. Z kolei w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 22,9%. Jak podkreśla GUS, według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. były o 0,7% wyższe niż we wrześniu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 1,4%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 9,3%).

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku wg GUS

analiza
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku to jeden z najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W październiku tego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z październikiem 2021 r. było wyższe o 2,4%. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6500,9 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,1%).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 r. w porównaniu z październikiem 2021 r. było wyższe o 13,0% i wyniosło 6687,92 zł (brutto). Względem września 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało na podobnym poziomie – podsumowuje GUS.

GUS podaje wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku

DeathtoStock_Wired3
GUS (Główny Urząd Statystyczny) podaje wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku.

Jeden z najnowszych raportów GUS dotyczy października tego roku. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 15,2%. Natomiast w porównaniu z wrześniem 2022 r. – o 1,3%.

GUS o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku

markus-spiske-484245-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku.

W październiku tego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Jak informuje GUS, wówczas notowano wzrost o 7,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei w porównaniu z wrześniem br. spadła o 0,7%. W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 11,6% wyższa w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy notowano wzrost o 14,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS

fabian-blank-78637-unsplash
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jest jednym z najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 r.
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 i 2339) ogłoszono, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 r. wyniosło 6687,75 zł.

Ceny produktów rolnych w październiku 2022 roku wg GUS

rawpixel-580218-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt cen produktów rolnych.

Jest to raport za październik 2022 roku. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w październiku 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,2%. Ceny te były też wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Ceny były wyższe o 56,7%.
Jak informuje GUS, w październiku 2022 r. po wyższych cenach niż w poprzednim miesiącu skupowano zboża, z wyjątkiem kukurydzy oraz mleko. Spadły natomiast ceny skupu pozostałych produktów rolnych. Na targowiskach po cenach niższych niż we wrześniu br. sprzedawano pszenicę, kukurydzę i ziemniaki.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku

mari-helin-tuominen-38313-unsplash

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku to jeden z najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Nowy raport GUS dotyczy października 2022 roku. Jak podaje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w tym miesiącu w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% (przy wzroś­cie cen towarów – o 19,5% i usług – o 13,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 0,7%). Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

GUS, tj. Główny Urząd Statystyczny, opublikował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022 roku.

Jak podaje GUS, w III kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 3 kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.11.2022 r.  – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Komunikat GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale br.

fabian-blank-78637-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2022 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r.
Jak czytamy w komunikacie, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504) przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6480,67 zł.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja GUS o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON

DeathtoStock_Wired4
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON.

Jest to informacja za październik 2022 roku. Jak informuje GUS, według stanu na koniec października 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 973,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, Wynik ten oznacza o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Natomiast spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 6,0%). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 82,0% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla spółek handlowych (o 2,2%). – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2022 roku wg GUS

okulary
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt rejestracji i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, w III kwartale 2022 roku odnotowano 93 970 rejestracji przedsiębiorstw. Jest to wynik o 10,3% wyższy, niż w analogicznym okresie ub. roku. Ponadto odnotowano 69 upadłości, co stanowi wynik o 12,7% mniejszy niż w III kwartale 2021 roku.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronnie GUS.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jest to raport za październik 2022 roku. Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 17,9% (wskaźnik cen 117,9). Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.