Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku.

Jak czytamy w informacji opubliowanej przez GUS, w sierpniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego w sierpniu 2022 r. i wyniosło 6502,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,2%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. w porównaniu z sierpniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 11,9% i wyniosło 7368,97 zł brutto. Względem lipca 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto spadło nominalnie o 1,6%. – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.

GUS: Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku

fabian-blank-78637-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku.

Jest to obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r.
Jak czytamy w informacji, w związku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 i 1723) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. wyniosło 7368,97 zł.
Informacja została opublikowana na stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku wg GUS

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,0% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 1,0%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym w porównaniu z lipcem br. – wylicza GUS.
Pełna treść raportu znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku wg GUS

helloquence-61189-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku”.

Jak podaje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1% (przy wzroście cen usług – o 11,1% i towarów – o 9,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%).

Jest to informacja na temat uwzględnienia w badaniu zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych nowelizacji regulacji prawnych dotyczących rynku energii elektrycznej oraz innych regulacji dotyczących cen wybranych artykułów.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.

Gospodarka mieszkaniowa w 2022 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash
GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, opublikował raport pt. „Gospodarka mieszkaniowa w 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w Polsce według stanu na koniec 2022 r. odnotowano ponad 15,6 mln mieszkań (wzrost o 1,4% w porównaniu do stanu na koniec 2021 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 172,9 mln m2, w których znajdowało się 59,7 mln izb.
Według stanu na 31 grudnia 2022 r. zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań (wzrost o 1,4%), o łącznej powierzchni użytkowej 1 172,9 mln m2 (wzrost o 1,7%), w których znajdowało się 59,7 mln izb (wzrost o 1,4%). W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań, których powierzchnia użytkowa wynosiła 19 098,3 tys. m2 a liczba izb 812,9 tys.
W miastach zlokalizowanych było prawie 10,6 mln mieszkań o powierzchni 684,3 mln m2 i 37,0 mln izb. Na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln m2 i 22,7 mln izb. W miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%). – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2023 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt wyników finansowych przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2023 roku.

W 1 półroczu 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 3 040,2 mld zł, a koszty ich uzyskania 2 850,7 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 157,3 mld zł.

W badanej w 1 półroczu 2023 roku populacji 45 899 przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe największą liczebnie grupę (61,4%) stanowiły jednostki małe tj. o liczbie pracujących 10–49 osób, a najmniejszą (8,4%) jednostki duże (250 i więcej pracujących). Przedsiębiorstwa średnie (o liczbie pracujących 50–249 osób) stanowiły 30,2% badanej zbiorowości.

Źródło: GUS.

Raport GUS: Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2023 r.

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2023 r.”

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na ostatni dzień marca 2023 r. w gospodarce narodowej było 15218,4 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42,0 lata.
GUS zachęca do zapoznania się z tablicami, które przedstawiają szerszy zakres danych oraz infografiką a także z informacją o zmianach w badaniu.

Źródło: GUS.

GUS: Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2023 r.

matthew-guay-148463-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2023 r.

Komunikat GUS dotyczy okresu od stycznia do czerwca 2023 roku. Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2023 r.

Jak czytamy w informacji GUS, na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2023 r. w stosunku do dwóch kwartałów 2022 r. wyniósł 106,7 (wzrost cen o 6,7%).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185, 326, 412, 825, 1059, 1130, 1414 i 1705.

Źródło: GUS.

Raport GUS nt dostaw na rynek krajowy

helloquence-61189-unsplash
GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, opublikował raport pt. „Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2022 roku”.

Jak można przeczytać w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 r. dostawy1 na rynek krajowy mięsa (m.in. wieprzowego, wołowego i cielęcego oraz drobiowego) wyniosły 4642 tys. ton i były wyższe o 6,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosły zarówno dostawy mięsa surowego ze zwierząt rzeźnych (o 9,1%), jak i dostawy mięsa drobiowego (o 3,5%).
W 2022 r. o wiele wyższe niż w poprzednim roku były dostawy mąki pszennej; przetworów mięsnych i podrobowych ze zwierząt rzeźnych; mięsa surowego ze zwierząt rzeźnych.
1 Dostawy zdefiniowane zostały jako ilość wytworzonych w kraju wyrobów (dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) pomniejszona o ich eksport i powiększona o import, skorygowana o saldo zmian zapasów u producentów (dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób).

Pełny raport znajduje się na oficjalnej stronie GUS.

Źródło: GUS.

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku wg GUS

jeff-king-115540-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2022 r. wyniosła ok. 13,9 mld zł (przy 12,4 mld zł w 2021 r.). Z kolei nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 4,0 mld zł (3,3 mld zł w 2021 r.). W poprzednim, tj. 2022 roku, nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,45% i 0,13% PKB (odpowiednio 0,47% i 0,12% w 2021 r.).
Główny Urząd Statystyczny podsumowuje, że podobnie jak w latach poprzednich, głównym inwestorem w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska były przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie jednostki budżetowe. Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

Źródło: GUS.

Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2021 roku wg GUS

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt statystyki strukturalnej przedsiębiorstw w 2021 roku.

Jak czytamy w raporcie GUS, w 2021 roku obroty przedsiębiorstw objętych badaniem strukturalnej statystyki przedsiębiorstw osiągnęły poziom 6123,7 mld zł (o 20,1% więcej niż w roku 2020).
Zgodnie z badaniem statystyki strukturalnej w 2021 roku1 liczba aktywnych przedsiębiorstw zwiększyła się o 5,4% w skali roku i wyniosła 2 177 tys. jednostek. Wzrost liczby przedsiębiorstw zanotowano we wszystkich sektorach: w budownictwie (o 7,7%), usługach (o 7,1%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,3%) i przemyśle (o 2,2%).
1 Sekcje PKD: od B (Górnictwo i wydobywanie) do N (Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), a także dział 95 sekcji S (Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego), z wyłączeniem sekcji K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa).

Źródło: GUS.

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2023 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt dynamiki sprzedaży detalicznej.

Jest to raport za lipiec 2023 roku. Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych w lipcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,0% (wobec wzrostu o 2,0% w lipcu 2022 r.). W porównaniu z czerwcem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 1,9%. W okresie styczeń-lipiec2 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 5,4% (w 2022 r. wzrost o 8,0%). – czytamy w raporcie GUS.
1 Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spa-dek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.
2 W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.

Źródło: GUS.

GUS podaje ceny produktów rolnych w lipcu 2023 roku

g-crescoli-365895-unsplash

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, podaje ceny produktów rolnych w lipcu 2023 roku.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w lipcu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 2,0%). Natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – o 11,8%.
[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2023 roku wg GUS

analiza

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt budownictwa mieszkaniowego.

Jest to raport za okres od stycznia do lipca 2023 roku. W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. – czytamy w raporcie GUS.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie  GUS.

Źródło: GUS.

GUS z komunikatem w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2023 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2023 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2023 r.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez GUS, w związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2023 r. w stosunku do I kwartału 2023 r. wzrosły o 2,1%.

Źródło: GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport o nazwie „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku”.

Jak czytamy w raporcie, obroty towarowe handlu zagranicznego  w styczniu – czerwcu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 821,4 mld PLN w eksporcie oraz 790,6 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 30,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 42,4 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 6,1%, a import spadł o 3,2%. Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 190,3 mld USD, a import 183,1 mld USD (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 2,4%, a w imporcie spadł o 6,6%). Jak dodaje GUS, dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 7,2 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 10,3 mld USD. Eksport wyrażony w euro wyniósł 176,4 mld EUR, a import 169,8 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 4,9%, a w imporcie spadł o 4,3%). Dodatnie saldo wyniosło 6,6 mld EUR, podczas gdy w styczniu – czerwcu 2022 r. wyniosło minus 9,3 mld EUR.

Źródło: GUS.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku

okulary
GUS, tj. Główny Urząd Statystyczny, opublikował raport „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8% (przy wzroście cen usług – o 11,3% i towarów – o 10,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,6% przy wzroście cen usług – o 0,8%).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.

Obrót nieruchomościami w 2022 roku wg GUS

joshua-sortino-215039-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport o nazwie „Obrót nieruchomościami w 2022 roku”.

Jak informuje GUS, w 2022 r. podpisano 531,2 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 24,3% mniej niż przed rokiem. W porównaniu z 2021 r. wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił tylko w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 9,9%). Największy spadek natomiast odnotowano w przypadku aktów notarialnych dotyczących sprzedaży działek niezabudowanych (o 35,2%).
Informacja znajduje się na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.

GUS: Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2022 roku

analiza
GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt wyników finansowych funduszy inwestycyjnych.

Jest to raport za 2022 rok. Jak informuje GUS w swoim raporcie, wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2022 r. wyniosła 299,4 mld zł. Oznacza to spadek o 13,2% w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły ujemny wynik z operacji w kwocie -6,3 mld zł (o 17,6 mld zł mniej niż rok wcześniej).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.

GUS: Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023 roku

guilherme-cunha-222318-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023 roku”.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez GUS, w czerwcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,4%, a w porównaniu z majem 2023 r. – o 1,0%.  W czerwcu 2023 r. w stosunku do maja 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych po 1,0%, a także budowy budynków – o 0,8%. W porównaniu z czerwcem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 11,4%), budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 9,8%). – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: GUS.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 roku wg GUS

ben-rosett-10614-unsplash
„Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 roku” to jeden z najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem 2022 r. było wyższe o 0,2% i wyniosło 6512,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie nieznacznie zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. było wyższe o 11,9% i wyniosło 7335,20 zł (brutto). Względem maja 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,1%. – podsumowuje GUS w swoim raporcie.

Źródło: GUS.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 roku wg GUS

volkan-olmez-73767-unsplash

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, opublikował raport pt. „Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 roku”.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do maja 2023 r. o 0,7%, natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,5%.
Obniżono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej spadły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie o 1,5%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,7% i górnictwie rud metali o 0,3%. W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny spadły o 0,7%, a w sekcji przetwórstwo przemysłowe – o 0,6%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen odnotowano w produkcji metali (o 1,7%). – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nr dynamiki produkcji budowlano-montażowej.

Jest to raport za czerwiec 2023 roku. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu 2023 r. była wyższa o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 6,0%) oraz wyższa o 7,6% w stosunku do maja br. roku (przed rokiem wzrost o 5,4%). – podsumowuje GUS.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.

Raport GUS: Produkcja wyrobów przemysłowych w 2022 roku

mari-helin-tuominen-38313-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt produkcji wyrobów przemysłowych w 2022 roku.

Jak informuje GUS, wartość produkcji sprzedanej wyrobów własnych producentów w 2022 r. wzrosła w stosunku do roku 2021 o 30,4% i wyniosła 1 872 227,2 mln zł. W 2022 roku, w stosunku do roku poprzedniego wartość produkcji sprzedanej wyrobów wzrosła we wszystkich działach należących do sekcji Wyroby górnictwa i wydobywania oraz Wyroby przetwórstwa przemysłowego, z wyjątkiem działów Rudy metali (spadek o 0,6%) oraz Wyroby tekstylne (o 0,5%).
Informacja została umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Źródło: GUS.

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego dotyczy 2022 roku. Jak informuje GUS, w 2022 r. badaniem zostało objętych 226 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te obsłużyły 2 804 tys. klientów, udzielając im 4 602 tys. kredytów i pożyczek o łącznej wartości 50 187 mln zł. Spośród całej zbiorowości 226 badanych podmiotów, 118 udzielało pożyczek ze środków własnych, 104 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, a cztery podmioty prowadziło działalność mieszaną, tj. współpracowało z bankami i jednocześnie udzielało pożyczek ze środków własnych. – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.

Wczoraj odbyło się ostatnie decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przed wakacjami

joshua-sortino-215039-unsplash

Wczoraj odbyło się ostatnie decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przed wakacjami.

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane dotyczące inflacji w czerwcu 2023 roku. Porównując do analogicznego miesiąca ubiegłego roku ceny wzrosły o 11,5 procenta. W stosunku do poprzedniego miesiąca, ceny podniosły się wolniej o 1,5 procenta (w maju odczyt inflacji – 13 procent). Już w czwartek Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych obniżek?

Według prognoz, RPP pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie od września 2022 roku. Stopa referencyjna od 9 miesięcy wynosi 6,75 procent. Polityka Narodowego Banku Polskiego wskazuje na pierwsze obniżki stóp procentowych dopiero w momencie, gdy odczyt inflacji będzie jednocyfrowy. Większość ekonomistów przewiduje, że możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych w listopadzie bieżącego roku. Są jednak wskazania, że tuż przed wyborami NBP podejmie decyzję o kosmetycznej obniżce stóp procentowych. Celem tego, może być chęć udowodnienia, że gospodarka krajowa ma się świetnie.

Przed nami czas kampanii wyborczej, więc wiele będzie działo się na rynku kredytów mieszkaniowych. Od marca bieżącego roku zauważamy lekkie poruszenie na rynku nieruchomości. Zwiększyła się liczba składanych wniosków kredytowych, na co na pewno ma wpływ stabilna decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Ma też na to przełożenie znacznie lepiej liczona zdolność kredytowa – Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom na obniżenie buforu zmiany stopy procentowej z 5 do 2,5 procent. Kolejnym napędem jest wejście w życie programu Bezpieczny Kredyt 2%. Polega on na pomocy rządowej w spłacie kredytu kupując pierwsze mieszkanie. Może z niego skorzystać każdy kto:

  • posiada zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;

  • przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:

    • nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz

    • nie przysługuje mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz

    • w dniu udzielenia kredytu nie ma ukończonych 45 lat.

W powyższym programie, raty są malejące, a oprocentowanie kredytu ma wynosić 2 procent przez 10 lat. Ale czy na pewno? Otóż stopa procentowa będzie obniżana wg ustalonego w ustawie wzoru (na dzisiaj wyliczamy ok 2,8 procenta) i do niej doliczana będzie marża banku. Marże bankowe na ten moment wynoszą około 2 procent. Zapraszamy do konsultacji z ekspertami finansowymi Lendi wszystkie osoby, które są zainteresowane bezpiecznym kredytem. Możemy już przeliczyć zdolność kredytową, wykonać symulacje kredytu i złożyć wnioski kredytowe w trzech wiodących bankach – PKO Bank Polski S.A., Pekao S.A. oraz Alior Bank S.A. Zauważamy, że zdolność kredytowa jest dużo lepiej liczona przy bezpiecznym kredycie, niż tradycyjnym kredycie hipotecznym. Program na pewno będzie bardzo korzystny, jeśli stopy procentowe nadal utrzymywane będą na tak wysokim poziomie. Banki przewidują duże zainteresowanie rządowym kredytem i liczą na poruszenie na rynku kredytów mieszkaniowych. Dodatkowym atutem programu jest możliwość połączenia go z drugim rządowym rozwiązaniem – Rodzinnym kredytem mieszkaniowym (wcześniejsza nazwa Kredyt bez wkładu własnego). Jeśli ktoś nie posiada środków własnych na zakup nieruchomości, ma możliwość uzyskać gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego. Po szczegóły i konkrety zapraszamy do ekspertów finansowych Lendi.

Podsumowując – wakacje na rynku kredytowym będą ciekawe. Czekamy na informacje, czy będzie popularny i jaki skutek osiągnie wprowadzenie programu rządowego Bezpieczny Kredyty 2%. W dobie rozpędzanej kampanii wyborczej możemy spodziewać się również kolejnych świeżych pomysłów, aby wspomóc kredytobiorców. Zachęcamy zatem do analizy obecnych umów kredytowych, aby obniżyć koszty kredytu, jak również konsultacji z ekspertami Lendi, co do nowych rozwiązań na rynku.

Komentarz Agnieszki Łuczak, eksperta kredytowego Lendi.

GUS z raportem nt pracujących w gospodarce narodowej w Polsce w styczniu 2023 r.

helloquence-61189-unsplash

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt pracujących w gospodarce narodowej w Polsce w styczniu 2023 r.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na ostatni dzień stycznia 2023 r. w gospodarce narodowej było 15043,4 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,4 lat, mediana wieku 42,0 lata. GUS zachęca do zapoznania się z tablicami, które przedstawiają szerszy zakres danych oraz infografiką.

Źródło: GUS.

Raport GUS nt infrastruktury komunalnej

analiza

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt infrastruktury komunalnej.

Jak czytamy w raporcie GUS, w Polsce w 2022 r. długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 4,1 tys. km (o 2,4%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 128,8 tys. sztuk (o 3,5%).
Na koniec 2022 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 177,6 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – 3,8 mln sztuk. W porównaniu do roku poprzedniego długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 4,1 tys. km, tj. o 2,4%, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o prawie 129 tys. szt., tj. o 3,5% – czytamy w podsumowaniu informacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.

Główny Urząd Statystyczny o ochronie środowiska w 2022 roku

austin-smart-70350-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował na swojej stronie internetowej informację o ochronie środowiska w 2022 roku.

Jak czytamy w informacji od GUS, w 2022 r. nie odnotowano istotnego wzrostu poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej (Bez rolnictwa i leśnictwa) i ludności oraz ilości wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych (wzrost o ok. 1%) w porównaniu do roku poprzedniego. Nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 9% oraz gazowych o ok. 3%. Wzrosła o ok. 6% ogólna ilość wytworzonych odpadów – wzrost ilości odpadów przemysłowych o ok. 7% i spadek ilości odpadów komunalnych o 2%.

Źródło: GUS.

 

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował krótki raport nt wyników finansowych funduszy inwestycyjnych.

Jest to raport za 2022 rok. Jak czytamy w raporcie GUS, wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł. Wynik ten oznacza ich spadek  o 10,3% w stosunku do końca roku poprzedniego.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.