Grzywna za brak posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Jak to się ma do garaży?

certyfikat-eko

Od niedawna można otrzymać grzywnę za brak posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Notariusze wymagają okazania go np. przy transakcji sprzedaży miejsca parkingowego w wielostanowiskowej hali garażowej. Jednak kłopot w tym, że podmioty uprawnione do wystawiania dokumentów odmawiają ich przygotowania. Wprawdzie ustawa wskazuje wyłączenia od obowiązku sporządzenia świadectwa, ale nie mówi wprost o ww. lokalach. Eksperci podkreślają, że przepisy nie są doprecyzowane. Jednocześnie brak przekazania świadectwa przez sprzedającego nie wyklucza możliwości sprzedaży. Z kolei MRiT informuje, że obecnie nie są prowadzone żadne oficjalne prace w zakresie ustawy.

Spis treści:
Widmo kary i kłopotliwe zapisy
Konieczność i wyłączenia
Potrzeba doprecyzowania przepisów
Winne przepisy czy system informatyczny?

Widmo kary i kłopotliwe zapisy

Pod koniec kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jak zaznacza Marek Niczyporuk, radca prawny z Kancelarii Ars AEQUI, wprowadzono przepis, który pozwala karać za brak posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadzie odpowiedzialności za wykroczenie. Wcześniej istniał obowiązek sporządzania tego dokumentu, ale prawo nie przewidywało sankcji za jego nieprzestrzeganie. Natomiast w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje o problemach. Notariusze przy np. sprzedaży miejsca parkingowego w wielostanowiskowej hali garażowej wymagają od sprzedającego okazania ww. dokumentu. W przypadku braku żądają podpisania oświadczenia i pouczają o grożącej grzywnie. Z kolei podmioty uprawione do wystawiania ww. świadectwa odmawiają jego sporządzenia. Rodzi się więc pytanie, czy żądanie notariuszy jest uprawione.

– Notariusze jak najbardziej postępują zgodnie z prawem i wykonują nałożone na nich ustawowe obowiązki. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków, właściciel budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ma obowiązek przekazać kupującemu świadectwo charakterystyki energetycznej. Ono jest obowiązkowe przy sprzedaży budynków lub ich części, przy czym częścią jest w szczególności lokal mieszkalny lub użytkowy – komentuje Szymon Kołodziej z Krajowej Rady Notarialnej (KRN).

Do sprawy odniosło się też Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), które stwierdza, że ocena przywołanej sytuacji nie jest jednoznaczna i powinna być każdorazowo rozpatrywana indywidualnie. Należy rozróżnić sytuację indywidualnych garaży i zabudowanych boksów oraz indywidualnych miejsc parkingowych, których jedynym wydzieleniem z przestrzeni hali garażowej jest linia namalowana farbą na posadzce obiektu. Jak zaznacza resort, w kontekście obecnych przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków ww. świadectwo sporządza się dla budynku lub jego części. Miejsce parkingowe nie spełnia definicji części budynku określonej w art. 2 pkt. 2 ustawy (zespół pomieszczeń). W takim przypadku sprzedaż miejsca parkingowego nie powinna pociągać za sobą obligatoryjności sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku.

– Absolutnie nie zgadzam się z opinią resortu. Sprzedaż miejsca garażowego w hali jest pojęciem kolokwialnym. Natomiast w rozumieniu ścisłym i prawnym, w ramach takiej umowy, dochodzi do sprzedaży udziału w budynku jedynie wraz z prawem do korzystania z konkretnego miejsca garażowego. Kupujący nie staje się właścicielem miejsca, a udziału w budynku. Prawo do zajmowania konkretnej przestrzeni wynika jedynie z osobnej umowy współwłaścicieli o sposobie korzystania z rzeczy, jaką jest cały budynek – podkreśla Łukasz Kułaga, radca prawny z Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni.

Konieczność i wyłączenia

MRiT zaznacza, że w świetle przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, nie ma znaczenia czy hala garażowa jest wpisana do Księgi Wieczystej jako całość z budynkiem lub jako odrębna niemieszkalna nieruchomość. Mecenas Kułaga zgadza się z tym poglądem. Ekspert też dodaje, że w jednym przypadku hala garażowa jest osobnym budynkiem, a w drugim – częścią budynku. W każdej z tych sytuacji umowa sprzedaży będzie dotyczyć zatem udziału w budynku. Wiąże się to, co do zasady, z koniecznością zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej.

– Wystawienie świadectwa dotyczy nieruchomości, które do swojego funkcjonowania zużywają energię – czy to elektryczną, czy też cieplną. Obowiązek ten dotyczy każdej wyodrębnionej części budynku. Nie ma konieczności wystawiania świadectwa dla stanowisk postojowych w garażach wielostanowiskowych nieogrzewanych. Koszty utrzymania zawarte powinny być w świadectwie dla całego budynku – informuje inż. Jacek Latała z firmy Atlas Budownictwo – Pracownia Inżynierska.

Z kolei Szymon Kołodziej zwraca uwagę na wyłączenia od obowiązku zapewnienia przez właściciela sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. One zawarte są w art. 3 ust. 4 ustawy, gdzie wprost nie wymieniono wyłączenia lokali stanowiących garaż wielostanowiskowy. Wskazano jedynie, że wyłączeniu podlegają budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, bez instalacji oświetlenia wbudowanego.

– Przepis o wyłączeniach odnosi się tylko do budynków, a nie ich części. Nie jest uprawnione jednoznaczne stwierdzenie, że lokal garażowy niewyposażony w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego, podlega wyłączeniu z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej – dodaje radca prawny Niczyporuk.

Natomiast według ekspertów z firmy Audytomat.com, ustawa jest na tyle nieprecyzyjna, że miejsce postojowe w hali garażowej ciężko podciągnąć pod budynek zwolniony z tego obowiązku. Dodatkowo miejsce postojowe najczęściej nie ma ścian wydzielających, więc wyznaczanie zapotrzebowania energetycznego jest niemożliwe do wykonania według obowiązującej metodologii. Ponadto wskazują, że ministerstwo opublikowało wyjaśnienia tych kwestii w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jednak dalej część notariuszy informuje, że dla miejsca postojowego konieczne jest przekazanie świadectwa charakterystyki. Tłumaczą oni, że zbiór pytań i odpowiedzi na stronie ministerstwa nie stanowi prawa, a ponadto jest sprzeczny z ustawą.

– Przepisy regulujące obowiązki związane ze sporządzaniem i przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej funkcjonują w polskim porządku prawnym już od niemal piętnastu lat. Od 2015 roku w ustawie z 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków. Wcześniej, bo od 2009 roku, obowiązek ten funkcjonował w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wydaje się zatem, że to wystarczający czas, na ukształtowanie „linii orzeczniczej” w tej kwestii – podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Potrzeba doprecyzowania przepisów

Jak zaznacza inż. Łukasz Wojtalewicz z firmy Certyfikat Energetyczny 24, jeśli miejsca parkingowe staną się częścią budynku w rozumieniu centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków i przepisów, to wówczas zacznie wystawiać stosowne świadectwa. Obecnie działa na postawie regulacji, które nie są doprecyzowane i wymagają uzupełnienia. A gdy ewentualnie zmieni się prawo, to prawdopodobnie zwiększy się koszt wykonania dokumentu. Dla miejsca parkingowego, zazwyczaj podziemnego, są inne dane techniczne niż dla całego budynku.

– Nie ma sytuacji, w której nie wystawiamy świadectwa z wyboru. Nie wykonujemy usługi, jeśli ona nie jest konieczna. Często notariusze wymagają od naszych klientów świadectw w przypadkach, które nie dają możliwości ich wystawienia. Pouczamy wówczas z zakresu obowiązującego prawa i określamy dlaczego świadectwo nie jest możliwe do wykonania – opisuje inż. Latała.

Jak zaznacza Szymon Kołodziej, notariusz sporządzający umowę sprzedaży nie ocenia, czy świadectwo jest wymagane, czy też nie. Ma jedynie obowiązek odnotować w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. A w przypadku nieprzekazania – pouczyć podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Według rzecznika KRN, pouczenie notariusza nie przesądza jednak, czy świadectwo jest potrzebne, czy nie. W tym zakresie strony podejmują decyzję na podstawie obowiązujących przepisów w oparciu ewentualnie o opinię osób uprawnionych do sporządzenia takich świadectw.

– Moim zdaniem, notariusze nie są przygotowani ani uprawnieni do oceny, czy takie świadectwo w konkretnym przypadku jest konieczne. Zdaje się, że tak też rozumuje ustawodawca, który na notariuszy nałożył obowiązek pouczenia, a nie weryfikacji obowiązku – stwierdza radca prawny z Kancelarii Ars AEQUI.

Z kolei Łukasz Kułaga zaznacza, że brak przekazania świadectwa przez sprzedającego nie wiąże się z brakiem możliwości sprzedaży. Jednakże może skutkować obciążeniem sprzedającego grzywną przez właściwy organ państwowy. Analogicznej sankcji nie ma niestety w przypadku braku zapewnienia lub przekazania dokumentu przez zarządcę współwłaścicielowi. Zdaniem eksperta, teoretycznie można byłoby domagać się wydania takiego świadectwa na drodze cywilnoprawnej. Jednak koszt i czas trwania takiego postępowania jest nieadekwatny do kosztu sporządzenia świadectwa samemu lub zapłaty ewentualnej grzywny.

Winne przepisy czy system informatyczny?

W przestrzeni publicznej pojawiają się też informacje o problemach technicznych. Jak zaznacza Jacek Latała, system MRiT na ogół działa normalnie, ale miewa zadyszki. Z kolei od 28 kwietnia, przez ok. tydzień, zupełnie się zatrzymał z uwagi na ogromne natężenie ruchu. Eksperci firmy Audytomat.com podkreślają, że przez kilka pierwszych dni maja audytorzy nie byli w stanie wgrywać swoich świadectw w centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. To obowiązkowa czynność, bez niej świadectwo nie jest ważne. Sytuacja poprawiła się. Jednak czasami występują jeszcze przejściowe awarie i prace serwisowe, które uniemożliwiają wgrywanie świadectw do centralnego rejestru.

– Problem ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla hal garażowych jest powszechnie znany. Nie dotyczy on jednak, jak mi się wydaje, przepisów, a programu informatycznego. Tak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli deweloperów, którzy zetknęli się z odmową sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla hal garażowych ze względu na brak odpowiedniej funkcjonalności systemu informatycznego – zaznacza Maciej Celichowski, rzecznik prasowy Izby Notarialnej w Poznaniu.

Według Szymona Kołodzieja z Krajowej Rady Notarialnej, osoby posiadające uprawnienia do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej powinny ocenić na tle obowiązujących przepisów, czy określony obiekt w ogóle wymaga sporządzenia świadectwa. Funkcjonalność systemu elektronicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii nie ma tutaj nic do rzeczy. To nie on decyduje, czy świadectwo jest potrzebne, ale obowiązujące przepisy prawa.

– Przed 2023 rokiem do MRiT nie wpływały jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne w przedmiotowym zakresie ustawy. Wejście w życie nowelizacji nastąpiło niedawno – 28 kwietnia br. Ministerstwo bierze pod uwagę pojawiające się pytania dotyczące aktualnego stanu prawnego. W razie faktycznie zidentyfikowanej potrzeby – podczas kolejnej nowelizacji – podejmie działania zmierzające do doprecyzowania wątpliwych kwestii. W tym momencie nie trwają żadne oficjalne prace w zakresie ustawy – podsumowuje resort.

Źródło: MondayNews Polska Sp. z o.o.

Ofert garaży na sprzedaż jest niewiele. Czy warto brać udział w wyścigu po zakup?

thong-vo-2482-unsplash
Ofert garaży na sprzedaż na terenie całej Polski jest stosunkowo niewiele. Czy warto brać udział w wyścigu po zakup tego rodzaju nieruchomości? Jak się okazuje, garaż może stanowić bardzo przydatną przestrzeń, która służyć będzie właścicielowi nie tylko do bezpiecznego przechowywania pojazdu. To także dobry sposób na lokatę kapitału, z opcją jego pomnożenia w przyszłości.

Spis treści:
Garaży na sprzedaż na rynku jest niewiele
Garaże w inwestycjach mieszkaniowych oraz wolnostojące
Miejsce nie tylko do parkowania pojazdu
Garaż jako inwestycja
Pośrednik w obrocie nieruchomościami pomoże w poszukiwaniach garażu
Oferty garaży na sprzedaż

Garaży na sprzedaż na rynku jest niewiele

Garaże stanowią na polskim rynku nieruchomości pożądany towar. O ile w ramach osiedli mieszkalnych można kupić niekiedy wolne miejsca parkingowe w garażach podziemnych, o tyle o garaże wolnostojące jest naprawdę dużo trudniej. Obiekty tego rodzaju są obecnie rzadko budowane. Kiedyś popularne było stawianie szeregowego budynku garażowego zlokalizowanego blisko inwestycji mieszkaniowej. Obecnie, z uwagi na koszty budowy oraz brak odpowiedniej ilości miejsca na realizację tego typu projektu, nowe garaże wolnostojące można spotkać już niemal tylko na prywatnych posesjach, przy domach.

Garaże w inwestycjach mieszkaniowych oraz wolnostojące

Garaże zlokalizowane w inwestycjach mieszkaniowych to tak naprawdę wykupione na własność konkretne miejsca parkingowe. Często przynależą do nich komórki lokatorskie, dzięki czemu ich właściciele zyskują dodatkową przestrzeń do przechowywania potrzebnych, a rzadko używanych rzeczy. Komórki lokatorskie nadają się również doskonale do przechowywania chemii samochodowej, zapasowych opon itp.
Garaży wolnostojących jest dużo mniej. Najczęściej można na nie trafić na terenie starszych osiedli. Niekiedy są również sprzedawane przez prywatne osoby. Niekiedy osoby prywatne, które posiadają działki inwestycyjne, budują na ich terenie garaże w zabudowie szeregowej i przeznaczają je na wynajem. Z takiego rozwiązania chętnie korzystają osoby, które zamieszkują najbliższą okolicę.

Miejsce nie tylko do parkowania pojazdu

Garaż to nie tylko miejsce do bezpiecznego parkowania pojazdów, bez narażania pojazdu na niekorzystne warunki atmosferyczne czy wystawiania go na widok potencjalnych złodziei. Doskonale sprawdzi się również jako schowek na przedmioty o dużych gabarytach, lub po prostu rzeczy, które są rzadko używane. W garażach wolnostojących oraz tych w zabudowie szeregowej można pokusić się o montaż półek, dzięki czemu pojemność przechowywania w ramach tego stosunkowo niewielkiego pomieszczenia dodatkowo się zwiększy. Na ścianach można zawiesić nie tylko stelaże na rowery, ale również na zapasowe opony do samochodu lub motoru. O ile więc garaże mogą wydawać się małymi pomieszczeniami, które służą jedynie do bezpiecznego parkowania pojazdu, o tyle w praktyce sprawdzają się doskonale również jako duże schowki na potrzebne właścicielowi rzeczy.

Garaż jako inwestycja

Garaż, zarówno wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej oraz w zabudowie szeregowej, może stanowić doskonałą lokatę kapitału. Jak wiadomo, garaży na sprzedaż jest na polskim rynku naprawdę niewiele. Problem ten najbardziej dotyka mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami pomoże w poszukiwaniach garażu

Znalezienie garażu na sprzedaż w odpowiedniej dla potencjalnego nabywcy lokalizacji może przysporzyć trudności. Owocne może okazać się skorzystanie ze wsparcia pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pomoże on wyszukać wszystkie dostępne na rynku oferty sprzedaży. Dodatkowo zweryfikuje ceny ofertowe za garaże na sprzedaż oraz sprawdzi ich stan techniczny oraz prawny. Po zebraniu dostępnych na rynku ofert, doradca ds. nieruchomości przedstawi je swojemu klientowi, dzięki czemu ten zaoszczędzi czas, jaki musiałby spożytkować na poszukiwania.

Oferty garaży na sprzedaż

Na rynku dostępnych jest garstka ofert garaży na sprzedaż. Wystawiane są albo przez osoby prywatne, albo przez biura nieruchomości. Poniżej prezentujemy przykładowe oferty z biur WGN, które są ofertami na wyłączność.

W Nowej Soli na sprzedaż dostępny jest garaż własnościowy o powierzchni 19 metrów kwadratowych. Garaż mieści się przy ulicy Staszica w mieście Nowa Sól. Dach garażu pokryty jest papą. Garaż jest zamykany metalową bramą, co zwiększa bezpieczeństwo pojazdu i innych wartościowych rzeczy, które przyszły właściciel planuje przechowywać w obiekcie. W garażu znajduje się kanał oraz doprowadzony jest prąd. Ten jednostanowiskowy garaż wykonany został metodą tradycyjną. Nieruchomość została wystawiona na sprzedaż za 69 000 złotych. Daje to cenę w wysokości 3 632 złotych za metr kwadratowy garażu. Nad ofertą sprzedaży garażu czuwa WGN Nowa Sól.

W miejscowości Bolesławiec na sprzedaż wystawiony został garaż o powierzchni 17 metrów kwadratowych. Nieruchomość znajduje się przy ulicy Kosiby w Bolesławcu. Garaż usytuowany jest w zabudowie szeregowej, w kompleksie garażowym. Wewnątrz obiektu znajduje się kanał oraz instalacja elektryczna. Garaż znajduję się w sąsiedztwie osiedla mieszkalnego, przez co stanowi atrakcyjną nieruchomość zwłaszcza dla pobliskich mieszkańców. Obiekt posiada drewniane drzwi oraz półki zamontowane na wewnętrznych ścianach. Garaż, który znajduje się na placu, został wystawiony na sprzedaż za 58 000 złotych, co daje kwotę rzędu 3 412 złotych za metr kwadratowy nieruchomości. Garaż na sprzedaż znajduje się w ofercie biura WGN Bolesławiec.

Doradca z biura nieruchomości WGN Świdnica wystawił na sprzedaż garaż usytuowany w zabudowie szeregowej. Obiekt ma powierzchnię 20 metrów kwadratowych. Wewnątrz garażu znajdują się półki usytuowane na bocznych ścianach. Do garażu prowadzą drewniane drzwi. Nieruchomość znajduje się blisko zabudowań o charakterze mieszkaniowym. Obiekt mieści się w Świdnicy. Garaż został wystawiony na sprzedaż za 59 000 złotych, co daje 2 950 złotych za metr kwadratowy nieruchomości. Jest to oferta sprzedaży atrakcyjna dla pobliskich mieszkańców, którzy poszukują miejsca do parkowania. Garaż nada się również na magazyn na niepotrzebne na co dzień przedmioty.

W Szczecinie przy ulicy Spiskiej, między ulicami Lubelską a Hrubieszowską, wystawiono na sprzedaż atrakcyjny garaż. Ofertę prowadzi biuro WGN Szczecin, pl. Lotników 7. Ten garaż z rynku wtórnego ma powierzchnię 15,8 metrów kwadratowych. Garaż znajduje się w kompleksie garażowym z betonowym wjazdem. Cena ofertowa za garaż na sprzedaż w Szczecinie wynosi 70 000 złotych, co daje kwotę rzędu 4 430 złotych za metr kwadratowy nieruchomości.

Ciekawą propozycją jest garaż na sprzedaż zlokalizowany w Ełku. Garaż znajduje się w części przyziemnej (na poziomie – 1) budynku mieszkalnego i posiada osobny wjazd poprzez bramę garażową. Jest to duży garaż, który mieści się na osiedlu Tuwima przy ul. Miłosza. Garaż zlokalizowany jest w bloku mieszkalnym, który został oddany do użytku w roku 2016. Do garażu można wjechać przy użyciu zdalnego pilota. Garaż znajduje się w ogrzewanym budynku, co zwiększa komfort użytkowników podczas korzystania z niego. Garaż w Ełku został wystawiony na sprzedaż za 75 000 złotych, co daje kwotę rzędu 3 565 złotych za metr kwadratowy nieruchomości. Nad ofertą sprzedaży garażu o powierzchni ponad 21 metrów kwadratowych czuwa biuro WGN Ełk.

Redakcja
Komercja24.pl

Własny garaż to często luksus

ionut-mares-705294-unsplash

Samochodów poruszających się na drogach przybywa. Ich kierowcy muszą mieć gdzie zaparkować. Idealnym rozwiązaniem wydaje się prywatny garaż, jednak nie każdy może stać się jego właścicielem.

Posiadanie własnego garażu stanowi bardzo komfortowe rozwiązanie dla większości posiadaczy pojazdów. Garaż zapewnia komfort i eliminuje konieczność każdorazowego poszukiwania miejsca do parkowania. Zapewnia także bezpieczeństwo, ponieważ właściciel może zamknąć swój pojazd na klucz. Garaże stanowią także doskonałe miejsce do przechowywania sezonowych opon i innych przedmiotów, których trzymanie w mieszkaniu jest zwyczajnie kłopotliwe.
Na rynku dostęp do garaży jest jednak ograniczony. W ramach nowych inwestycji powstają najczęściej podziemne parkingi, które oferują otwarte miejsca parkingowe. Garaże wolnostojące to rzadkość, dlatego obecnie właściciele, którzy zdecydują się na ich sprzedaż, często windują wysokie ceny.

Garaże na sprzedaż – dach nad głową dla samochodu nie tak łatwy do zdobycia

albany-capture-oaH1Yfr-J6g-unsplash
Garaże na sprzedaż – dach nad głową dla samochodu nie jest tak łatwy do zdobycia. Obecnie posiadanie garażu jest uznawane za bardzo komfortowe. W przypadku domów jednorodzinnych garaże są zazwyczaj wbudowywane w bryłę budynku. Dzięki temu mieszkańcy zyskują komfortowe miejsce, gdzie mogą zostawić samochód. Również w przypadku inwestycji mieszkaniowych deweloperzy dokładają starań, aby w ramach osiedli powstawały podziemne garaże. Nie zawsze jednak rozwiązanie takie jest możliwe do zrealizowania.

Spis treści:
Czy garaż rzeczywiście jest potrzebny?
Miejsca postojowe na osiedlach mieszkaniowych
Garaż w bryle budynku jest dużą zaletą
Zewnętrze garaże na wynajem alternatywną opcją
Garaż… nie zawsze dla samochodu
Garaże na sprzedaż z oferty WGN
Komfort, za który trzeba dopłacić

Czy garaż rzeczywiście jest potrzebny?

Posiadanie własnego miejsca garażowego to bardzo komfortowe rozwiązanie dla większości posiadaczy pojazdów. Mają oni komfort, że niezależnie jak dużo samochodów jest zaparkowanych w okolicy, ich prywatne miejsce postojowe będzie na nich czekać. Co więcej, jest to przestrzeń zadaszona, co podnosi poczucie komfortu zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Brak konieczności odśnieżania samochodu to ogromna ulga. Komfortowe jest zwłaszcza posiadanie garażu w bryle budynku, co sprawia, że nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby dostać się do pojazdu. Wejście do garażu zapewnione jest zazwyczaj od wewnątrz budynku.
Garaż zapewnia także komfort posiadaczowi pojazdu, gdyż minimalizuje możliwość kradzieży samochodu. Wszystkie te zalety przemawiają za tym, że warto posiadać garaż.

Miejsca postojowe na osiedlach mieszkaniowych

W sektorze mieszkaniowym deweloperzy starają się cały czas podnosić poprzeczkę. Konkurencja na rynku jest duża, zatem zdają oni sobie sprawę, że z punktu widzenia potencjalnych kupujących liczy się każda wartość dodana. Dużym plusem dla kupujących jest właśnie garaż. W przypadku inwestycji mieszkaniowych, budowane są zazwyczaj garaże podziemne. Kupujący mogą wykupić w nich na własność miejsca postojowe. O ile więc garaże w inwestycjach mieszkaniowych są współdzielone, to mimo wszystko jest to komfortowa opcja. Pojazdy są bowiem zabezpieczone przed ewentualną kradzieżą oraz negatywnymi skutkami pogodowymi.
Minusem garaży podziemnych na osiedlach mieszkaniowych jest przede wszystkim ich ograniczona liczba. Oznacza to, że czasem można wykupić jedynie jedno miejsce parkingowe, a jak wiadomo, często w gospodarstwach domowych znajduje się więcej, niż jeden pojazd. Oczywiście na terenach osiedli znajdują się również naziemne miejsca parkingowe, jednak nie są one osłonięte, co sprawia, że pojazdy są narażone na negatywne skutki pogodowe, jak upalne słońce w lecie, oraz deszcz, grad i śnieg w okresie jesienno-zimowym.

Garaż w bryle budynku jest dużą zaletą

W przypadku domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej jest podobnie. Z uwagi na ograniczoną po bokach budynku powierzchnię, niemożliwe jest dobudowanie garażu. Lokatorzy muszą się najczęściej zadowolić jednym miejscem garażowym, które znajduje się w bryle budynku. Jest to rzecz jasna i tak bardzo wygodna opcja. Mieszkańcy domu mają bowiem możliwość wejścia do samochodu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Wejście do niego znajduje się zazwyczaj od wewnątrz. Takie rozwiązanie ułatwia codzienne życie, chociażby przy przenoszeniu zakupów z garażu do kuchni.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku domów jednorodzinnych. Czasem budowane są one z podwójnym garażem, dzięki czemu dwa samochody mogą zostać schronione pod zadaszeniem. Jeśli pozwala na to wielkość działki i wszelkie kwestie formalne są dopełnione, to właściciel nieruchomości może również pokusić się o budowę osobnego budynku, lub chociażby wiaty garażowej obok domu.

Zewnętrze garaże na wynajem alternatywną opcją

Alternatywną opcją, zwłaszcza na starszych osiedlach, jest wykupienie bądź wynajęcie wolnostojącego garażu, który znajduje się w strefie parkingowej w obrębie kilku osiedli mieszkaniowych. Dawniej popularne było budowanie ciągu garaży. Pomieszczenia garażowe, znajdujące się w zabudowie szeregowej, można było wykupić na własność. Obecnie są one często wynajmowane. Nawet więc w sytuacji, kiedy budynek mieszkalny nie posiada miejsca parkingowego w podziemnym garażu, można pokusić się o wynajęcie osobnego garażu niedaleko bloku.
Oczywiście dostępność tego rodzaju garaży na wynajem lub sprzedaż jest raczej niska. Ich właściciele często windują cenę licząc, że chętny na zakup lub wynajem i tak się znajdzie.

Garaż… nie zawsze dla samochodu

Domyślnie garaże dedykowane są pojazdom, jednak czasem właściciele lub najemcy zmieniają ich przeznaczenie. Niejednokrotnie, zamiast parkować w garażu pojazd, jest on wykorzystywany jako dodatkowe pomieszczenie mieszkalne. O takim wykorzystaniu można mówić przede wszystkim w przypadku garaży wolnostojących przy osiedlach, jak i tych znajdujących się w bryłach domów. Dodatkowa przestrzeń służy najczęściej do przechowywania gabarytowych sprzętów, jak na przykład rowery. Często również garaże służą jako schowki na rzadko używane przedmioty.
Niezależnie od tego, czy garaż służy zgodnie z przeznaczeniem jako miejsce postojowe dla samochodu, czy wykorzystywany jest jako dodatkowy pokój, jest to bardzo przydatne pomieszczenie.

Garaże na sprzedaż z oferty WGN

Dostępność garaży na sprzedaż jest niska, w związku z czym ich właściciele zawsze starają się otrzymać jak najwyższą cenę transakcyjną. Rozstrzał cenowy potrafi być przy tym bardzo duży, w zależności od lokalizacji i metrażu pomieszczenia.

Poniżej prezentujemy dwie przykładowe oferty z biura nieruchomości WGN, aby lepiej przybliżyć tę kwestię.

Pierwszym przykładem jest oferta sprzedaży miejsca parkingowego w garażu podziemnym we Wrocławiu, w dzielnicy Fabryczna. Miejsce parkingowe w garażu znajduje się w budynku mieszkalnym w spokojnej części miasta. Budynek jest już oddany do użytku. Powierzchnia miejsca parkingowego w garażu podziemnym wynosi 12,5 metrów kwadratowych. Cena sprzedaży wynosi 25 000,00 złotych, co daje cenę 2000,00 złotych za metr kwadratowy garażu. Jest to oferta z rynku wtórnego.

Kolejnym przykładem jest przestronny garaż o powierzchni nieco ponad 21 metrów kwadratowych w miejscowości Ełk. Garaż mieści się w bloku mieszkalnym, który został oddany do użytku w 2016 roku. Nie jest to miejsce parkingowe, a samodzielny garaż, który zlokalizowany jest na poziomie -1.

Komfortowy wjazd do hali garażowej umożliwia pilot. Garaż znajduje się w ogrzewanym bloku, co zwiększa komfort jego użytkowania. Cena ofertowa wynosi 75000,00 złotych, co daje około 3565 złotych za metr kwadratowy garażu na sprzedaż.

Komfort, za który trzeba dopłacić

Jak widać na podstawie powyższych ofert, ceny za garaże na sprzedaż potrafią być bardzo zróżnicowane. Jednak posiadanie garażu na własność to komfort, za który wielu kupujących jest w stanie odpowiednio dopłacić. Świadomość, że samochód stoi bezpiecznie w zamkniętym pomieszczeniu, oraz że miejsce postojowe zawsze będzie czekało wolne na swojego właściciela, to nieocenione zalety. Ponadto, jeśli przestrzeń w domu lub mieszkaniu jest niewystarczająca, to garaż może stać się doskonałym dodatkowym pomieszczeniem, na przykład do przechowywania przedmiotów o dużych gabarytach.

Redakcja
Komercja24.pl