Z życia spółek

Biznes energetyczny staje się coraz bardziej złożony – projekt CSIRE jest rozwiązaniem

s-x-440_Biznes energetyczny staje się coraz bardziej złożony oraz wymaga przetwarzania coraz większej ilości danych. Cała branża w najbliższych latach przejdzie transformację cyfrową, która zmieni jej oblicze. Już niebawem wszyscy profesjonalni uczestnicy rynku energii będą dostosowywać swoje systemy do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Bezpośrednim efektem wprowadzenia CSIRE będzie scentralizowany sposób przetwarzania danych. Prace projektowe przy wdrażaniu nowego systemu po stronie E.ON Polska prowadzone są na szeroką skalę.

Spis treści:
Czym jest CSIRE i jakie są jego założenia
Korzyści wynikające z wprowadzenia CSIRE
Rozpoczęcie procesu integracji CSIRE
Realizacja projektu CSIRE w E.ON Polska

Czym jest CSIRE i jakie są jego założenia

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) to jedno z największych przedsięwzięć w historii polskiej energetyki. System będzie gromadzić informacje powiązane z procesami oraz zwiększy interakcje pomiędzy podmiotami rynku energii elektrycznej w Polsce. Założenia CSIRE zostały zawarte w nowelizacji Prawa Energetycznego w 2021 roku*. Dokument ten zakłada utworzenie i wdrożenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.(PSE) Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Jednym z celów działalności OIRE będzie m.in. uruchomienie i zarządzanie CSIRE.

Korzyści wynikające z wprowadzenia CSIRE

CSIRE przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom rynku – konsumentom, prosumentom, sprzedawcom energii, operatorom sieci dystrybucyjnej i operatorowi sieci przesyłowej. Przyczyni się do efektywniejszego wykorzystywania energii – zarówno przez indywidualnego klienta, jak również na poziomie krajowego systemu elektroenergetycznego.

Jedną z wiodących wartości dodanych CSIRE dla wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej będzie jeden punkt dostępu do informacji. Dzięki temu możliwa będzie skuteczna i bezpieczna wymiana danych na detalicznym rynku energii, a także rozwój nowych usług dostosowanych do aktualnych potrzeb klientów.

Za sprawą integracji procesów rynku detalicznego i rynków systemowych z wykorzystaniem danych pomiarowych dostępnych w CSIRE, nastąpi także poprawa efektywności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz sprawniejsze działanie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Zaistnieje możliwość wykorzystania jednolitego standardu zagregowanych danych pomiarowych do realizacji obowiązków nałożonych przez prawo. W efekcie, dzięki spójnym standardom i jakościowym produktom odniesienia, nastąpi poprawa jakości danych pomiarowych.

Odbiorcy końcowi, w tym prosumenci zyskają m.in. bezpłatny dostęp do danych dotyczących własnych punktów poboru energii elektrycznej, w tym danych pomiarowych. Nowy system wpłynie też na szybszy czas realizacji bieżących spraw, takich jak np. zmiana sprzedawcy. Wszystkie procesy odbywać się będą zgodnie z wymogami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Rozpoczęcie procesu integracji CSIRE

Obecnie wszyscy uczestnicy rynku energii muszą przygotować swoje systemy i dostosować je do wymiany informacji z CSIRE. Integracja jest niezbędna, ponieważ jedynie CSIRE umożliwi taki ich przepływ między wszystkimi podmiotami. Oznacza to, że z aktualnie funkcjonujących danych, należy wyłonić odpowiednie informacje, ujednolicić je zgodnie z ustalonymi standardami i dostarczyć do systemu centralnego.

Realizacja projektu CSIRE w E.ON Polska

Ze względu na strategiczny wymiar digitalizacji, CSIRE jest dla E.ON Polska projektem
z najwyższym priorytetem. Do jego realizacji zostały powołane zespoły złożone z najlepszych specjalistów, które łącznie liczą ponad 100 osób. Działania obejmują zmiany przede wszystkim w infrastrukturze i architekturze IT oraz w znacznej części procesów biznesowych, takich jak Billing, Dane Pomiarowe czy Zmiana Sprzedawcy.

*USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093) – wraz z aktami wykonawczymi: a) Rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii (projekt); b) Rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego (projekt).

 

Źródło: Grupa E.ON.