Informacje dnia

RICS aktywnie wspiera plan działania KE w zakresie zrównoważonego finansowania

Zsolt Toth dyrektor ds. public affairs UE w RICS
RICS będzie uczestniczyć w pracach Komisji Europejskiej nad opracowaniem wspólnego języka na potrzeby zrównoważonego finansowania, zunifikowanego systemu klasyfikacji – tzw. taksonomii UE.

Efektem prac KE ma być ustalenie kryteriów zrównoważonego charakteru aktywności gospodarczej oraz określenie obszarów, w których zrównoważone inwestycje mogą mieć potencjalnie największy wpływ.
Zadanie to RICS będzie realizował jako członek roboczej grupy technicznej ds. zrównoważonego finansowania powołanej przez Komisję Europejską z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, sektora biznesowego i finansowego.
Plan Komisji dotyczący zrównoważonego finansowania wpisuje się w wysiłki podejmowane w ramach unii rynków kapitałowych mające na celu powiązanie finansowania z konkretnymi potrzebami europejskiej gospodarki dla dobra naszej planety i społeczeństwa. To jeden z kluczowych kroków w kierunku realizacji historycznego porozumienia paryskiego i planu działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zsolt Toth, dyrektor ds. public affairs UE w RICS, mianowany członkiem europejskiej grupy ekspertów technicznych ds. zrównoważonego finansowania z ramienia RICS, wyjaśnia:
To dla mnie zaszczyt móc uczestniczyć w tak ambitnym zadaniu i przyczynić się do pomyślnej realizacji unijnych ram polityki klimatycznej, energetycznej, środowiskowej i zrównoważonych inwestycji, jak również paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatu, w tym zobowiązania do połączenia przepływów finansowych z celami zrównoważonego rozwoju. Wyniki prac Grupy będą niezbędnymi elementami składowymi kompleksowej strategii w zakresie zrównoważonego finansowania, która w pełni wspiera przejście UE na zrównoważoną gospodarkę, jeden z kluczowych priorytetów Komisji Europejskiej.
Biorąc pod uwagę ogromny wpływ, jaki budownictwo i nieruchomości wywierają na środowisko naturalne oraz fakt, że reprezentują ponad 50% światowego bogactwa, nasz sektor odgrywa kluczową rolę w każdym aspekcie europejskiego społeczeństwa, gospodarki i środowiska, przyczyniając się do wzmocnienia trwałych i zrównoważonych inwestycji i wzrostu. Celem RICS, jako globalnej organizacji profesjonalistów jest mobilizowanie użytkowników nieruchomości i ekspertów z branży oraz szerszej społeczności interesariuszy do nieustannego poszerzania zakresu odpowiedzialnego finansowania i praktyk inwestycyjnych w sektorze, jak i poza nim. W naszym interesie leży popularyzacja przejrzystości, spójnych pomiarów i oznakowań, a także wysokiej jakości standardów technicznych i zawodowych, które umożliwiają świadome podejmowanie decyzji przez inwestorów i wzmacniają biznesowe uzasadnienie dla zrównoważonych inwestycji w sektorze nieruchomości”.