komentarze, opinie, gospodarka

Lokalizacja i wielkość firmy istotne w kwestii zwolnienia z podatku w PSI

M. Ostrowska-Krzewina

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument, dzięki któremu podatnik może uzyskać ulgę podatkową z tytułu realizacji nowej inwestycji. Polega to na zwolnieniu z podatku dochodowego, tj. dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowej inwestycji.

PSI zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne (SSE), powodując, że inwestycja może być zrealizowana na terenie całej Polski. Jednak lokalizacja oraz wielkość firmy wpływają na dopuszczalną intensywność pomocy, tj. zwolnienie z podatku.

Wielkość zwolnienia z podatku oblicza się w następujący sposób:

Zwolnienie z podatku = KKNI * intensywność pomocy

KKNI – koszty kwalifikowane nowej inwestycji to:

  • kwalifikowane nakłady inwestycyjne, np. koszty związane z nabyciem gruntów, cena nabycia środków trwałych, koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych, cena nabycia WNiP związanych z transferem technologii, koszt związany z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli;

  • 2-letnie koszty zatrudnienia nowych pracowników.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji, określony w decyzji o wsparciu, aż do jej wygaśnięcia lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymanie zrealizowanej inwestycji lub utworzonych miejsc pracy, w przypadku gdy podstawą zwolnienia jest tworzenie nowych miejsc pracy, zasadniczo przez okres 5 lat – w przypadku dużych przedsiębiorców, a przez okres 3 lata – w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, od dnia jej zakończenia lub od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.

Końcowo należy dodać, że istnieją pewne rodzaje działalności, które nie mogą zostać objęte tym rodzajem wsparcia. Przykładowo DOW nie może być uzyskany na wytwarzanie materiałów wybuchowych i wyrobów tytoniowych. Wyłączeniem są objęte także firmy oferujące obiekty oraz roboty budowlane, a także naprawy samochodów i motocykli. Bez ww. pomocy pozostaje handel hurtowy i detaliczny. Wsparcia nie mogą również uzyskać usługi zakwaterowania, gastronomiczne, finansowe i ubezpieczeniowe oraz związane z obsługą rynku nieruchomości i odzysku surowców. Do tego dochodzą usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów z wyjątkami, a także usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, określone w sekcji M PKWiU, z pewnymi wyjątkami.

Mimo ostatnich zmian w mapie pomocy regionalnej, inwestycje w PSI nadal mogą być korzystne dla wielu przedsiębiorców. Warto przy tym rozważyć dostępne ulgi podatkowe.

Wydawaniem DOW, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, zajmują się zarządzający Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach im przypisanym.

Autor: doradca podatkowy Małgorzata Ostrowska-Krzewina.