Informacje dnia

Fundusz Polski Ład – dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych

g-crescoli-365895-unsplashProgram Polskiego Ładu składa się z 10 obszarów i dotyczy najważniejszych aspektów w życiu Polaków. Obszarami tymi są: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska-nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Spis treści:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rząd przy wsparciu z BGK
Co jest celem Programu Inwestycji Strategicznych?
W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?
Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
Wysokość dofinansowania zależna od obszaru priorytetowego inwestycji
Priorytety w ramach dofinansowania

Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie w ramach programu jest bezzwrotne.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Czym jest Program Inwestycji Strategicznych? Jest to forma bezzwrotnego dofinansowania inwestycji publicznych, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa na terenie całej Polski. Jak czytamy w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl, w pierwszym naborze priorytetami będą między innymi: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Rząd przy wsparciu z BGK
Rząd przy pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) pomoże w odbudowie polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Polski Ład ma za zadanie działać długofalowo, a realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych ma przyczynić się do podniesienia poziomu produktywności gospodarki w całym kraju.

Co jest celem Programu Inwestycji Strategicznych?
Wdrożenie Programu Inwestycji Strategicznych ma na celu przede wszystkim zwiększenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Program ma również umożliwić rozwój lokalnej przedsiębiorczości a także poprawić warunki życia obywateli w kraju. Program Inwestycji Strategicznych ma również wspierać zrównoważony rozwój i przyczyniać się do powstawania nowych miejsc pracy. Jego zadaniem jest również efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?
Na terenie całego kraju wyznaczeni zostali opiekunowie Rządowego Funduszu Polski Ład dla Programu Inwestycji Strategicznych. To właśnie opiekunowie udzielają wszelkich informacji dotyczących Programu. ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego – bgk.pl.
Wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla Programu Inwestycji Strategicznych należy składać w formie elektronicznej do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie samorządy z całej Polski w formie elektronicznej przez aplikację BGK zamieszczoną na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
Głównym kryterium oceny wniosków, które składane będą w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla Programu Inwestycji Strategicznych, będzie rodzaj inwestycji realizowanej przez samorząd. Procedura przedstawia się następująco: wnioski mają być przyjmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), czy czym mają być przekazywane do Komisji przy Kancelarii Premiera. Kiedy Kancelaria Premiera wyda decyzję, Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, umożliwiającą rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu przetargu samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, stanowiącą podstawę do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu.

Wysokość dofinansowania zależna od obszaru priorytetowego inwestycji
Wysokość dofinansowania, o jakie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego, uzależnione są od obszaru priorytetowego inwestycji. W przypadku priorytetu 1 wysokość dofinansowania może wynieść 95 procent wartości inwestycji (dofinansowanie przy minimalnym 5 procentowym udziale własnym). W przypadku priorytetu 2 dofinansowanie może wynieść 90 procent wartości inwestycji (dofinansowanie przy minimalnym 10 procentowym udziale własnym). W przypadku priorytetu 3 samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 85 procent wartości inwestycji (dofinansowanie przy minimalnym 15 procentowym udziale własnym). Natomiast w przypadku priorytetu 4 wysokość dofinansowania może wynieść 80 procent wartości inwestycji (dofinansowanie przy minimalnym 20 procentowym udziale własnym).

Priorytety w ramach dofinansowania
Priorytety w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych obejmują:

Priorytet 1 obejmuje:
– budowę albo modernizację infrastruktury drogowej;
– budowę albo modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
– budowę albo modernizację źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
– budowę albo modernizację indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
– budowę albo modernizację infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarni, przetwarzania biologicznego, segregacji;
– odnawialne źródła energii.

Priorytet 2 obejmuje:
– tabor z napędem zeroemisyjnym;
– budowę albo modernizację źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
– budowę albo modernizację sieci ciepłowniczej;
– budowę albo modernizację infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
– cyfryzację usług publicznych i komunalnych;
– poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
– innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
– rewitalizację obszarów miejskich;
– budowę albo modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej;
– budowę albo modernizację infrastruktury sportowej.

Priorytet 3 obejmuje:
– budowę albo modernizację infrastruktury technicznej drogowej;
– budowę albo modernizację infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
– budowę albo modernizację infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
– budowę albo modernizację infrastruktury transportu wodnego;
– budowę albo modernizację kanalizacji deszczowej;
– budowę albo modernizację indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
– budowę albo modernizację infrastruktury społecznej;
– budowę albo modernizację infrastruktury edukacyjnej;
– tabor transportu kolejowego;
– tabor transportu tramwajowego;
– tabor z napędem niskoemisyjnym;
– gospodarkę wodną, w tym meliorację, retencję, osuszanie;
– rewitalizację obszarów oraz/albo budynków zdegradowanych oraz/albo poprzemysłowych.

Priorytet 4 obejmuje:
– tabor zbiorowego transportu drogowego;
– tabor zbiorowego transportu wodnego;
– budowę albo modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej;
– budowę albo organizację inkubatorów przedsiębiorczości;
– budowę albo organizację parków naukowo-technologicznych;
– inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Redakcja
Komercja24.pl