Informacje dnia

Zmiana w prawie budowlanym: węższa definicja „obszaru oddziaływania obiektu”

verstappen-photography-532656-unsplash
Akt nowelizujący Prawo budowlane wejdzie w życie 19 września 2020 r. i ograniczy krąg podmiotów, które jako strona będą mogły uczestniczyć w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Wynika to ze zmiany pojęcia „obszaru oddziaływania obiektu”.

Stro­na­mi w po­stę­po­wa­niu w spra­wie po­zwo­le­nia na bu­do­wę są: in­we­stor oraz wła­ści­cie­le, użyt­kow­ni­cy wie­czy­ści lub za­rząd­cy nie­ru­cho­mo­ści znajdu­ją­cych się w ob­sza­rze od­dzia­ły­wa­nia obiek­tu.
Od 19 września 2020 r. obszar oddziaływania obiektu będzie zdefiniowany, jako te­ren wy­zna­czo­ny w oto­cze­niu obiek­tu bu­dow­la­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów odręb­nych, wpro­wa­dza­ją­cych zwią­za­ne z tym obiek­tem ogranicze­nia w za­bu­do­wie te­go te­re­nu. Dotychczas, w definicji obszaru oddziaływania obiektu, zamiast wprowadzonego nowelą zwrotu „w zabudowie” figurował szerszy zwrot „w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”, który skutkował większym wachlarzem restrykcji (odnoszących się np. do wibracji, emisji pyłów do powietrza, hałasu, zanieczyszczenia wody, gleby i in.) niż ograniczenia dotyczące wyłącznie zabudowy.

Zawężenie definicji obszaru oddziaływania obiektu spowoduje m.in. ograniczenie liczby podmiotów wnoszących środki zaskarżenia w postępowaniach w sprawie pozwolenia na budowę, co  powinno skutkować tym, że inwestorzy budowlani będą mogli szybciej uporać się z formalnościami

komentuje mec. Magdalena Jadczyszyn-Skitek, radca prawny w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Obszar oddziaływania obiektu wspomniany jest również w art. 5, który jest brany pod uwagę przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi on, że obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając po­sza­no­wa­nie, wy­stę­pu­ją­cych na ob­sza­rze oddziaływania obiektu, uza­sad­nio­nych in­te­re­sów osób trze­cich.

Wprowadzona zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu ułatwi określenie strony postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, co przyczyni się do usprawnienia pracy organów administracji architektoniczno-budowlanej i zadziała na korzyść osób planujących inwestycje budowlane  

– konkluduje mec. Jadczyszyn-Skitek.

Źródło: Kancelaria Chałas i Wspólnicy.