Informacje dnia

Region rozwija się w szybkim tempie, już za rok zasoby biurowe w Trójmieście przekroczą pułap 1 mln m kw.

Patrycja Dzikowska 2
Ostatnie lata przyniosły bardzo dynamiczny rozwój sektora biurowego w Trójmieście, zarówno po stronie podażowej jak i popytowej. Zdecydowana większość istniejącej powierzchni usytuowana jest w budynkach nowych, nie starszych niż 7 lat, a duże i nowoczesne kompleksy biurowe przyciągają szeroką pulę najemców, z międzynarodowymi korporacjami na czele. Według ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland, w 2021 roku Trójmiasto dołączy do Krakowa i Wrocławia czyli grona rynków regionalnych, w których powierzchnia biurowa przekracza granicę 1 mln m kw.

Począwszy od 2013 roku obserwujemy znaczące nasilenie aktywności deweloperów w Trójmieście a średnia roczna wielkość nowej podaży wyniosła ok. 70 tys. m kw. powierzchni. W rezultacie na koniec 2019 roku wolumen powierzchni biurowej w Trójmieście osiągnął niemal 840 tys. m kw. Region może pochwalić się bardzo nowoczesnymi zasobami, gdyż blisko 60% istniejącej powierzchni biurowej zostało dostarczone na rynek w ciągu ostatnich siedmiu lat. Wysoka aktywność deweloperów jest odpowiedzią na duże zainteresowanie firm krajowych i międzynarodowych, które doceniają walory trójmiejskiej lokalizacji i prowadzą tu swoją działalność. Trójmiasto, aglomeracja zamieszkana przez ponad milion osób, będąca głównym ośrodkiem biznesowym, akademickim i kulturalnym północnej Polski, przyciąga wiele krajowych i międzynarodowych firm, szczególnie tych z sek­tora nowoczesnych usług biznesowych (SSC, ITO, BPO i R&D), nowych technologii oraz inżynierii (m.in. Asseco, DGC One, Amazon Development Center, State Street Corpo­ration).

Popyt wysoki, mniej powierzchni niewynajętej
W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano w Trójmieście wysoki poziom popytu na powierzchnię biurową, a jego wartość skumulowana osiągnęła prawie 300 tys. m kw. W rezultacie tak dużego wolumenu podpisanych umów najmu wskaźnik powierzchni niewynajętej systematycznie spadał – o ponad 5 p. proc. od końca 2016 r. W ostatnim kwartale 2019 r. utrzymywał się poniżej 5% dla całego regionu. Średni wskaźnik wakatów w Gdańsku nieznacznie przekracza 5%, w Gdyni spadł do ok. 3 %, a w Sopocie, gdzie ze względu na specyfikę miasta zasoby sektora biurowego są najmniejsze, w zasadzie brak jest nowoczesnej powierzchni dostępnej do wynajęcia.
W ostatnich trzech latach w Trójmieście szczególnie aktywni byli najemcy z sektorów: bankowość, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, branża IT oraz profesjonalne usługi dla biznesu. Ważnym graczem na lokalnym rynku są również firmy z branży logistycznej, charakterystycznej dla regionu będącego ważnym morskim węzłem przeładunkowym. Warto zauważyć, że w ostatnim roku średnia wielkość powierzchni wynajmowanej w ramach jednej umowy wzrosła do ponad 1600 m kw., podczas gdy w latach wcześniejszych dochodziła do ok. 1350 m kw.

2019 rok przyniósł znaczącą liczbę umów będących odnowieniem najmu w połączeniu z ekspansją na dodatkową powierzchnię biurową. W sumie umowy tego typu przyniosły ponad 40 tys. m kw., stanowiąc ok. 40% całkowitego popytu. Najlepszym przykładem jest bank Nordea, który powiększył swoje biuro w Olivia Star o ok. 60% do prawie 11 tys. m kw. Firmy, które kilka lat wcześniej zdecydowały się na rozpoczęcie swojej działalności w Trójmieście, dobrze tu sobie radzą i rozwijają swój biznes, dzięki czemu generują coraz większy popyt na powierzchnię biurową i są dobrym przykładem dla potencjalnych debiutantów rozważających ten nadmorski region jako swoją lokalizację.    

Katarzyna Best-Kuczyńska, Konsultanta, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland

Dynamiczny wzrost atrakcyjności regionu nastąpił w ciągu ostatnich 15 lat, do czego przyczyniły się m. in. istotna poprawa infrastruktury transportowej i połączeń krajowych i międzynarodowych, poprawa jakości życia w regionie, efektywna współpraca przedsiębiorstw z lokalnymi władzami samorządowymi oraz prężnie działające instytucje promujące region. Nie bez znaczenia są również działania podejmowane przez samorząd lokalny zmierzające do integracji obszaru metropolitarnego, zwiększenia dostępności komunikacyjnej miejsc pracy czy wykreowania nowych obszarów do inwestowania.

Od czasu transformacji ustrojowej Trójmiasto dynamicznie się rozwija, a od ponad dekady gospodarka przechodzi gruntowną ewolucję z ekonomii zdominowanej przez przemysł w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Gdańsk, Sopot i Gdynia przyciągają wiele osób, które podejmują tu studia lub pracę i decydują się zostać na stałe. Ważnym argumentem skłaniającym za wyborem Trójmiasta jest bardzo dobra jakość powietrza, a dowodem na to, że w aglomeracji żyje się komfortowo jest wysoka ocena komfortu życia w regionie odnotowana w różnorodnych rankingach polskich i światowych.

Katarzyna Best-Kuczyńska, Konsultanta, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland

Gdańsk dominuje, Gdynia się szybko rozwija
Stolica województwa pomorskiego skupia ponad 74% po­wierzchni biurowej obecnie istniejącej w Trójmieście. W granicach administracyjnych Gdańska najwięcej powierzchni biurowej zlokalizowane jest w strefie ciągnącej się wzdłuż Alei Grunwaldzkiej (tzw. strefa Korytarz Al. Grunwaldzka), gdzie położone są największe uczelnie, centra handlowe i instytucje publiczne. Według wyliczeń ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland, rejon ten kumuluje blisko połowę wszystkich zasobów biurowych Trójmiasta (46%). Usytuowane są tu dwa największe trójmiejskie parki biurowe, Olivia Business Centre i Alchemia, o łącznej powierzchni ok. 254 tys. m kw., które skupiają blisko 1/3 wszystkich zasobów regionu. Korytarz Al. Grunwaldzka charakteryzuje się niskim wiekiem istniejących tu budynków, a ponad 60% przestrzeni biurowej nie ma jeszcze pięciu lat.
Drugim pod względem wielkości zasobów biurowych rejonem miasta jest Gdańsk-Centrum, obejmujący obszar historycznego centrum Gdańska oraz tereny do niego przyległe, w tym tworzącą się właśnie dzielnicę Młode Miasto. Większość dostępnych tam biur mieści się w starszych, co najmniej 10-letnich, budynkach, z czego ok. poło­wę stanowią siedziby wielkich koncernów, m.in.: Lotos, Grupa LPP, SAG czy PSG. Planowane w tym rejonie nowe inwestycje w ramach projektu Młode Miasto mogą w perspektywie najbliższych lat znacząco odmienić obecny układ.
Gdynia skupia ok. 19% trójmiejskich zasobów biurowych. Tak jak w przypadku Gdańska, zde­cydowana większość nowoczesnej, gdyńskiej po­wierzchni zlokalizowana jest w obiektach położonych wzdłuż głównych osi komunikacyjnych: linii SKM oraz bie­gnących do niej równolegle głównych ar­terii drogowych miasta. Duży klaster biurowy usytuowany jest w dogodnej komunikacyjnie lokalizacji pomiędzy dwoma stacjami kolei miejskiej – Gdynia-Redłowo i Gdynia-Stadion – gdzie mieszczą się trzy duże kompleksy skupiające łącznie ponad 1/3 całkowitych zasobów miasta i gdzie rozpoczęto realizację kolejnego dużego kompleksu (3T Office Park).
So­pot, z uwagi na swój turystyczny charakter, posiada zaledwie 6% udział w rynku. Ze względu na specyfikę tego miasta, najbardziej luksusowego kurortu nadmorskiego w Polsce, nie jest przewidywany znaczący rozwój tamtejszej strefy biurowej.

Kolejne inwestycje w toku, znaczący wolumen nowej podaży w najbliższych dwóch latach
W perspektywie dwóch latach spodziewany jest znaczący przyrost zasobów powierzchni biurowej w Trójmieście. Jak wynika z raportu BNP Paribas Real Estate Poland, na koniec 2019 r. w Trójmieście na etapie budowy było ponad 174 tys. m kw. z datami dostarczenia na rynek w ciągu 24 miesięcy. Oznacza to, że w 2021 roku Trójmiasto dołączy do Krakowa i Wrocławia czyli grona rynków regionalnych o wolumenie powierzchni biurowej przekraczającym pułap 1 mln m kw.
Najpopularniejszą strefą skupiającą uwagę deweloperów jest gdański Korytarz Al. Grunwaldzkiej, gdzie usytuowane jest ok. 42% obecnie realizowanej powierzchni. Największe obiekty budowane w tej części miasta to pierwsza faza kompleksu Wave (22 tys. m kw.), kolejny budynek w ramach kom­pleksu Garnizon (GATO – 10 tys. m kw.) oraz Format (15,7 tys. m kw.), nieopodal stacji kolejowej Gdańsk-Oliwa. W rejonie Gdańsk-Centrum w budowie jest obecnie ponad 43 tys. m kw. w pięciu projektach, z których dwa największe (w sumie ok. 29 tys. m kw.) realizowane są w ramach tzw. Młodego Miasta – pierwsza faza Palio Office Park (Cavatina) oraz C300  (Inopa), które dołączą do wcześniej już tam zrealizowanych inwestycji biurowych. Na terenach postoczniowych trwa również rewitalizacja kameralnego tzw. Budynku Dyrekcji (ok. 4000 m kw.), który jest jednym z komponentów zabytkowego kompleksu   Stoczni Cesarskiej.
Największy z projektów realizowanych obecnie w Gdyni to duży kompleks biurowy 3T Office Park (ok. 38 tys. m kw.) powstający przy ul. Łużyckiej.

Ta inwestycja potwierdza, że klaster biurowy usytuowany przy stacji kolei trójmiejskiej Gdynia-Redłowo umacnia swoją wiodącą pozycję w Gdyni. W Sopocie, gdzie od 2016 nie dostarczono nowych obiektów biurowych, obecnie realizowane są dwie kameralne inwestycje o łącznej wielkości zaledwie ok. 4 tys. m kw., zlokalizowane w głównym pasie komunikacyjnym miasta wzdłuż Al. Niepodległości i linii kolei metropolitarnej. Nie spodziewamy się, aby zasoby powierzchni biurowej w Sopocie zaczęły w najbliższej perspektywie dynamicznie przyrastać.

Patrycja Dzikowska, Dyrektor Działu Analiz i Badań Rynkowych w BNP Paribas Real Estate Poland

W Trójmieście w 2020 roku zostanie oddanie do użytku ok. 88 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Elastyczne powierzchnie napędzają koniunkturę
Sektor elastycznej powierzchni biurowej w Trójmieście, obejmujący biura serwisowane i powierzchnie coworkingowe, należące zarówno do kluczowych międzynarodowych operatorów jak i małych lokalnych firm, oferuje obecnie ok. 12 tys. m kw., z czego ok. 90% znaj­duje się w Gdańsku. Eksperci z BNP Paribas Real Estate Poland wykazują w raporcie „Rynek biurowy w Trójmieście”, że w ostatnich latach zauważalne jest rosnące zainteresowanie elastycznymi przestrzeniami biurowymi na tym rynku, co przekłada się na przyciągnięcie kolejnych inwestorów krajowych i międzynarodowych, takich jak Regus oraz City Space. Obecnie operatorem oferującym największą ilość powierzchni w formacie coworkingu jest lokalna firma O4, posiadająca swoje oddziały w budynkach kompleksu Olivia. W 2020 roku w Trójmieście zadebiutuje nowy gracz tego segmentu, jakim jest firma New Work, która zapowiedziała zajęcie ok. 4,5 tys. m kw. w bu­dynku Neon (Alchemia) w Gdańsku.
Źródło: BNP Paribas Real Estate Poland.