komentarze, opinie, gospodarka

Stena Recycling: Polska na drodze do zrównoważonej gospodarki

Aleksandra Surdykowska_Stena Recycling (1)
W dzisiejszym świecie troska o środowisko staje się coraz ważniejsza, a koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego zyskuje na znaczeniu. Chcąc sprostać zmieniającemu się rynkowi warto zapoznać się z modelami biznesowymi GOZ. Opisują one sposób, w jaki firma generuje, oferuje i dostarcza wartość różnym grupom interesariuszy, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Ideą przewodnią przyświecającą tym modelom jest zmniejszenie ilości odpadów i efektywne wykorzystanie surowców, co przekłada się na zrównoważone podejście do produkcji i konsumpcji.

W obliczu współczesnych wyzwań związanych z kryzysem środowiskowym i ciągłą eksploatacją zasobów nieodnawialnych, wdrażanie rozwiązań zmniejszających wpływ na środowisko staje się kluczowym elementem działań mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, koncepcja gospodarki cyrkularnej zdobywa coraz większe znaczenie, a jednym z kluczowych sposobów realizacji tej idei jest znajomość i wykorzystanie wiedzy na temat Modelu Kołowego GOZ. Stosowany jest on w ramach tworzenia cyklu życia produktu. Jest to 7 modeli biznesowych, które przyporządkowane są do 3 etapów cyklu gospodarki obiegu zamkniętego – produkcji, użytkowania i końca życia produktu bądź usługi.

Etap I: Produkcja – odpowiedzialne podejście do surowców

W pierwszym etapie, produkcji, kładziemy nacisk na cyrkularne surowce, odzysk produktów ubocznych, modyfikację i naprawę. Wykorzystanie surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Współpraca między przedsiębiorstwami, gdzie odpady jednej firmy stają się surowcem dla innej, jest kluczowa dla redukcji ilości odpadów oraz obniżenia kosztów pozyskiwania surowców.

Etap II: Użytkowanie – nowe modele biznesowe

Drugi etap, użytkowanie, skupia się na modelach biznesowych opartych na świadczeniu produktów jako usługi oraz zapewnianiu dostępu do produktów zamiast ich posiadania. To podejście sprzyja efektywnemu wykorzystaniu zasobów, redukcji zużycia surowców i minimalizacji odpadów.

Etap III: Koniec życia – odpowiedzialny recykling

W ostatnim etapie, końcu życia, skupiamy się na odzysku surowców, umożliwiając ponowne wykorzystanie zużytych materiałów w nowych produktach, procesach lub łańcuchach wartości.

Świadomi konsumenci, zrównoważone wybory

Z badania The Circular Voice przeprowadzanego w maju 2023 r., na zlecenie Stena Recycling, wynika, że polscy konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważone podejście do produkcji, a 72% uważa możliwość ponownego przetworzenia produktów za istotną. W tym kontekście, budowanie lokalnych partnerstw między sektorami i branżami jest kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału zamknięcia obiegu materiałów i surowców. Jak podkreśla Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling: „Zamykanie obiegu surowców, wykorzystanie materiałów z recyklingu i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów nie tylko chronią środowisko, ale także stanowią szansę na redukcję kosztów, wzrost efektywności oraz budowanie przewagi konkurencyjnej wśród firm.”

Źródło: Stena Recycling.