Gospodarka

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2021 roku.

Opublikowana informacja to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2021 r.

Jak czytamy w raporcie GUS, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2021 r. wyniosło 5839,28 zł.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680, 815, 1177, 1598, 1626 i 1666.