Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2023 roku wg GUS

rawpixel-580218-unsplash

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, opublikował raport pt. „Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2023 roku”.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w kwietniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 7,3% (wobec wzrostu o 19,0% w kwietniu 2022 r.). W porównaniu z marcem 2023 r. notowano natomiast wzrost sprzedaży detalicznej o 0,1%. W okresie styczeń-kwiecień[2] 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 4,8% (w 2022 r. wzrost o 10,8%). – podsumowuje GUS.

W kwietniu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. raportowały jednostki z grupy „pozostałe” (o 17,3% wobec wzrostu o 21,2% przed rokiem). Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 15,6%), „meble, rtv, agd” (o 14,7%), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 14,5%). Jednostki handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi  wykazały spadek (o 8,0%). Spośród prezentowanych grup niewielki wzrost sprzedaży zaobserwowano jedynie w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 0,6%). – czytamy w raporcie GUS.

 [1] Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

[2] W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.

Źródło: GUS.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2023 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2023 roku”.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, dynamika wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w kwietniu 2023 r. była wyższa o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Jak podaje GUS,  przed rokiem wzrost wyniósł 9,0%. Produkcja była natomiast niższa o 3,5% w stosunku do marca br. roku. Jak podaje GUS, przed rokiem spadek wynosił 6,1%.

Źródło: GUS.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2023 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2023 roku”.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 11,3%, a w porównaniu z marcem 2023 r. o 0,7%. W kwietniu 2023 r. w stosunku do marca 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,8%, budowy budynków – o 0,6% oraz robót budowlanych specjalistycznych – o 0,5%. W porównaniu z kwietniem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 12,2%, budowy budynków – o 11,7%,  jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 9,7%. – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 roku wg GUS

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, opublikował raport „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w kwietniu tego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z kwietniem 2022 r. było wyższe o 0,4% i wyniosło 6524,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 0,1%. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r. w porównaniu z kwietniem 2022 r. było wyższe o 12,1% i wyniosło 7430,65 zł (brutto). Względem marca 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmniejszyło się o 1,0%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.

GUS: Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – maj 2023 roku

okulary

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – maj 2023 roku to jeden z nowych raportów zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W maju br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym do prezentowanego w kwietniu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej[1]. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” brak zmian. – czytamy w raporcie GUS.

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 17,9) oraz informacja i komunikacja (plus 10,7) jako jedyne oceniają koniunkturę korzystnie[2], choć poniżej średniej długookresowej (odpowiednio plus 25,9 i plus 18,2). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 12,2) oraz budownictwo (minus 11,4). – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.

[1] Poprzez sformułowanie „korzystnie” (dodatnia wartość wskaźnika) rozumiemy sytuację, gdzie odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej pogorszenia.

[2] Średnia długookresowa (średnia arytmetyczna dla poszczególnych wskaźników ogólnego klimatu koniunktury) obejmuje szeregi czasowe od 2000 r., poza usługami (od 2003 r.) i handlem hurtowym (od 2011 r.).

Pełny raport znajduje się na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023 roku wg GUS

mari-helin-tuominen-38313-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu.

Raport opublikowany przez GUS dotyczy kwietnia 2023 roku. W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 6,4% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 12,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 14,8%. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 14,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. – podsumowuje GUS w swoim raporcie.

Źródło: GUS.

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2021 roku wg GUS

mikael-kristenson-242079-unsplash

„Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2021 roku” to nowy raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W krótkim raporcie od GUS czytamy, że gospodarstwa domowe w Polsce miały znaczny udział w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych). Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2021 r. w porównaniu z 2002 r. wzrosło o 20,9%.
W 2021 r. w Polsce udział gospodarstw domowych w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych) wyniósł 20,2 %. Przeciętnie w krajowych gospodarstwach domowych zużywano 24,6 GJ energii w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co plasowało Polskę na średnim poziomie europejskim wynoszącym 24,5 GJ/1 mieszkańca. – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.

Komunikat GUS w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej

markus-spiske-484245-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2023 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2023 r.
Jak czytamy w opublikowanym przez GUS komunikacie, w związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2023 r. w stosunku do IV kwartału 2022 r. wzrosły o 1,7 %.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.

Szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2023 roku wg GUS

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2023 roku.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 1 kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 3,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i pozostał na zbliżonym poziomie do notowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 0,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Jak podkreśla GUS, podane powyżej dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 1 kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.05.2023 r.

Źródło: GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-marzec 2023 roku wg GUS

adeolu-eletu-38649-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów. 

Jest to raport za okres styczeń-marzec 2023 roku. Jak informuje GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego[1] w styczniu – marcu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 418,1 mld PLN w eksporcie oraz 404,5 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 21,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 12,5%, a import o 3,0%.
GUS zwraca uwagę, że ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

[1] Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu zgłoszeń celnych oraz INTRASTAT. Dane za okres styczeń – marzec 2023 r. zostały uzupełnione o niezarejestrowane zgłoszenia celne za miesiące wcześniejsze br.

Źródło: GUS.

Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2022 r. wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2022 r.

Jest to obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. Dotyczy ono pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2022 r.
Jak czytamy w opublikowanej informacji, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151), według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2022r. wyniosła 3 078,3 mld zł.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku.

Jak czytamy w raporcie GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 roku wzrosły o 14,7%. Zwiększyły się one przy wzroście cen towarów – o 15,1% i usług – o 13,3%. Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym usług – o 1,4% i towarów – o 0,5%). Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja GUS o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON

adeolu-eletu-38649-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt podmiotów gospodarki narodowej, które są wpisane do rejestru REGON.

Jest to informacja za kwiecień 2023 roku. Jak informuje GUS, według stanu na koniec kwietnia 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 039,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Jest to o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).  W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek liczby nowo zarejestrowanych spółek cywilnych (o 33,7%) oraz spółek handlowych (o 22,7%). Liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyła się (o 13,4%). – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: GUS.

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 roku

analiza

Na oficjalnej stronie internetowej GUS dostępny jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w sprawie przeciętnego wynagrodzenia. 

Raport dotyczy pierwszego kwartału 2023 roku. Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11  maja 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r.
Jak czytamy w informacji, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł.

Gospodarka morska w Polsce w 2022 roku wg GUS

axel-ahoi-50659-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt gospodarki morskiej w Polsce.

Jak podaje GUS, w skali roku wzrosły obroty ładunkowe oraz liczba statków zawijających do polskich portów morskich. Z kolei zmniejszył się ruch pasażerów w portach morskich. W komunikacji międzynarodowej odnotowano spadek ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników, a wzrost przewozów pasażerów. Według stanu na koniec 2022 r. morską flotę transportową tworzyła taka sama liczba jednostek jak przed rokiem, natomiast w wyniku przeklasyfikowań wzrosła ich łączna nośności i pojemności brutto. Liczba jednostek polskiej floty rybackiej zwiększyła się o 1 statek, łączna moc silników wzrosła o 0,1%, natomiast pojemność brutto pozostała na poziomie sprzed roku. – czytamy w raporcie GUS.

Źródło: GUS.

Szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku wg GUS

analiza

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku.

Informacja opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny dotyczy danych za kwiecień tego roku. Jak podaje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 14,7%. Wskaźnik cen wyniósł 114,7. Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7%. Wskaźnik cen wyniósł 100,7.

Źródło: GUS.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 roku wg GUS

rawpixel-com-594763-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu.

Jest to raport Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc marzec 2023 roku. Jak czytamy w raporcie GUS, w marcu tego roku produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,9% w porównaniu z marcem ub. roku. Wówczas bowiem notowano wzrost o 15,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei w porównaniu z lutym br. wzrosła o 14,1%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 16,0% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. – czytamy w podsumowaniu raportu GUS.

Źródło: GUS.

GUS nt dynamiki produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023 roku

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt dynamiki produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023 roku.

Jest to raport GUS za miesiąc marzec br. Według wstępnych danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w marcu 2023 r. była niższa o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 27,6%). Ponadto była wyższa o 30,6% w stosunku do lutego br. roku (przed rokiem wzrost o 41,4%).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2023 roku wg GUS

rawpixel-com-603645-unsplash

GUS, tj. Główny Urząd Statystyczny, opublikował raport nt dynamiki sprzedaży detalicznej.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego dotyczy marca 2023 roku. Jak informuje GUS, sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w marcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 7,3% (wobec wzrostu o 9,6% w marcu 2022 r.). W porównaniu z lutym 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 14,0%. W okresie styczeń-marzec[2] 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 3,5% (w 2022 r. wzrost o 9,0%). W marcu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. utrzymał się w jednostkach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi, gazowymi (o 20,7% wobec wzrostu o 15,5% przed rokiem). – podsumowuje GUS.

[1] Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

[2] W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.

Źródło: GUS (stat.gov.pl)

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jest to raport za marzec 2023 roku.

Jak podaje GUS, w marcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 0,5%. Wyniosło ono 6516,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 12,6% i wyniosło 7508,34 zł (brutto). Względem lutego 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,3% – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.

GUS prezentuje raport nt wyników finansowych przedsiębiorstw w 2022 roku

g-crescoli-365895-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) prezentuje raport nt wyników finansowych przedsiębiorstw w 2022 roku.

Jak informuje GUS, w poprzednim roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 5 891,1 mld zł. Z kolei koszty ich uzyskania wyniosły 5 527,8 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 301,4 mld zł.
W badanej w 2022 roku populacji 49 116 przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe największą liczebnie grupę (63,2%) stanowiły jednostki małe, tj. o liczbie pracujących 10–49 osób, a najmniejszą (7,8%) jednostki duże (250 i więcej pracujących). Przedsiębiorstwa średnie (o liczbie pracujących 50–249 osób) stanowiły 29,0% badanej zbiorowości. Według stanu na 31 grudnia 2022 roku w przedsiębiorstwach objętych badaniem pracowało 5 609,4 tys. osób.
Pełny raport znajduje się na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.

GUS: obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2023 roku.

Jest to obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2023 r.
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7178,30 zł.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Ceny produktów rolnych w marcu 2023 roku wg GUS

matthew-guay-148463-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt cen produktów rolnych w marcu 2023 roku.

Jak czytamy w raporcie GUS, ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w marcu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Spadek ten wyniósł 1,0%.
Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły. Wzrost ten wyniósł 10,5%.

[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie.

Źródło: GUS.

GUS nt deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku

fabian-blank-78637-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej informację nt deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, jest to informacja za lata od 2019 do 2022 roku.
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku ukształtował się na poziomie 115 137 mln zł. Deficyt ten stanowi 3,7% PKB. Z kolei dług sektora wyniósł 1 512 227 mln zł. wynik ten stanowi 49,1% PKB.

GUS: Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2022 roku

g-crescoli-365895-unsplash

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2022 roku wg raportu GUS.

Jak podaje GUS (Główny Urząd Statystyczny), z turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r.  skorzystało 34,2 mln turystów, którym udzielono 90,0 mln noclegów. W porównaniu z 2021 r. było  to odpowiednio o 54,3% i 43,2% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2022 r. wyniósł 40,4% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 8,1 p.proc. – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w ubiegłym roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 5,9% od notowanych w 2021 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 7,3%).

Przychody ogółem były wyższe o 27,4% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 28,3%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,3% przed rokiem do 94,0%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 27,4%, a koszty tej działalności – o 27,1%. – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny w swoim raporcie.

Koniunktura konsumencka wg GUS w listopadzie 2022 roku

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Koniunktura konsumencka – listopad 2022 roku”.

W raporcie GUS czytamy, że w listopadzie 2022 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 44,0[1]  i był o 1,5 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.


[1] Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 07-17.11.2022 r. przeprowadzono 1545 wywiadów.

Źródło: GUS.

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2021 r. wg GUS

fabian-blank-78637-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2021 r.”.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, spośród przedsiębiorstw niefinansowych, deklarujących rozpoczęcie działalności w 2021 r., do roku 2022 aktywnych pozostało 146 947 jednostek, tj. 52,1%. Najwyższy wskaźnik przeżycia pierwszego roku zanotowano dla podmiotów z sekcji informacja i komunikacja (66,8%).
W przedsiębiorstwach niefinansowych powstałych w 2021 r. i aktywnych do 2022 r. pracowało łącznie 283 831 osób, z czego 65,8% przypadało na przedsiębiorstwa osób fizycznych, a 34,2% na przedsiębiorstwa osób prawnych. – czytamy w raporcie GUS.

Źródło: GUS.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie I-III kwartał 2022 roku wg GUS

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w powyższym okresie wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Natomiast pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe o 5,0% od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku.
Przychody ogółem były wyższe o 32,0% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 32,9%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,0% przed rokiem do 93,7%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 32,4%, a koszty tej działalności – o 31,5% – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS o dynamice sprzedaży detalicznej w październiku 2022 roku

DeathtoStock_Wired3
GUS (Główny Urząd Statystyczny) opublikował raport o dynamice sprzedaży detalicznej w październiku 2022 roku.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w październiku 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,7% (wobec wzrostu o 6,9% w październiku 2021 r.). W porównaniu z wrześniem 2022 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-październik[2] 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 6,0% (w 2021 r. wzrost o 7,4%).

[1] Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

[2] W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.

Źródło: GUS.