Polityka ochrony danych osobowych

Aby dostosować informacje oraz usługi dostępne na stronach serwisu komercja24.pl do indywidualnych potrzeb Użytkowników, konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. W oparciu o gromadzone dane możemy efektywniej rozwijać serwis komercja24.pl, a tym samym zaspokajać potrzeby i oczekiwania Użytkowników.

W tym celu podejmujemy wszelkie możliwe działania aby zapewnić ochronę prywatności Użytkowników. W szczególności dbamy o zapewnienie maksymalnej ochrony przetwarzania danych i w tym celu dobieramy i stosujemy najbardziej efektywne środki techniczne. Ponadto zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione w związku z obowiązującymi przepisami prawa, żądaniem instytucji państwowej, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa właściciela serwisu, użytkowników serwisu oraz pozostałych osób lub też gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu. Poza wypadkami opisanymi powyżej dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.

Zbiór danych Użytkowników, w przypadku jego utworzenia zostanie zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych będzie WGN – Nieruchomości sp. z o.o.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez właściciela serwisu w ramach serwisu komercja24.pl.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Rejestracja
Formularz rejestracyjny zawiera pola, w których należy wpisać dane Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz hasła, a w przypadku osób fizycznych korzystających z serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych – podanie również pełnej nazwy firmy oraz adresu jej siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) jest konieczne do zawarcia z właścicielem serwisu umowy o świadczenie usług.

Adres e-mail, telefon kontaktowy, będą widoczne w szczegółach zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia. Użytkownik będzie miał możliwość umieszczania innych danych widocznych w szczegółach ogłoszenia. Dane te stanowią kontakt do Użytkownika. Ponadto adres e-mail jest potrzebny do wysłania potwierdzenia rejestracji. Na adres e-mail przesyłany jest również link do zmiany hasła, w przypadku, gdy Użytkownik zgubi lub zapomni swoje hasła.

Pliki cookies
Właściciel serwisu stosuje pliki „cookies”. Cookie jest niewielkim plikiem informacyjnym przekazywanym przez serwer internetowy właściciela serwisu do przeglądarki Użytkownika i zapisywanym na dysku komputera Użytkownika. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i informacje dostępne w serwisie komercja24.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do pozyskiwania do celów statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z komercja24.pl Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisu komercja24.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Wykorzystanie danych podanych przez Użytkowników
Dane podawane przez Użytkowników w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikami oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach serwisu komercja24.pl Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez właściciela serwisu informacji o świadczonych przez niego usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
Dane podawane przez Użytkowników w trakcie rejestracji są wykorzystywane do badania preferencji jak również służą do analiz statystycznych. Dane mogą być przekazywane partnerom marketingowym. Ujawnienie danych jest dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

Obowiązki Użytkownika
Aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo gromadzonych przez właściciela serwisu danych, Użytkownicy powinni przechowywać swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim, jak również nie zapominać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu komercja24.pl.

Uprawnienia Użytkowników
Właściciel serwisu zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, jak również zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wygaśnięcia a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Żądanie poprawienia albo usunięcia danych należy zgłosić właścicielowi serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość mailową na adres: kontakt@wgn.pl.

Niezapowiedziane wiadomości
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały w związku ze skorzystaniem z serwisu. Pod określeniem „niezapowiedziane wiadomości” rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu komercja24.pl (w szczególności zmiany, aktualizacje), niekomercyjne wiadomości (w szczególności życzenia, osobiste komentarze).

Informacje komercyjne są filtrowane przez właściciela serwisu w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy okazji publikacji artykułów i innych materiałów oraz wypowiedzi na forum dyskusyjnym w serwisie są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Nie ma możliwości zabezpieczenia autorów publikacji oraz użytkowników forum dyskusyjnego przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe
Z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój serwisu, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzone zmiany nie mogą ograniczać nabytych przez Użytkowników praw jak również wpływać na dotychczas stosowane przez właściciela serwisu standardy bezpieczeństwa, zgodnie, z którymi bez wyraźnej prośby lub zgody Użytkownika nie udostępnia on innym podmiotom i instytucjom danych osobowych. O wprowadzonych zmianach Użytkownicy Portalu zostaną niezwłocznie powiadomieni na stronach Portalu.