EIN

Logo ein-epi

European Property Institute

Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości została powołana przez zespół osób z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą o rynkach nieruchomości, o rozwiązaniach instytucjonalnych i otoczeniu legislacyjnym, o strategiach zarządzania majątkiem i systemach finansowania.

Misją Instytutu jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora nieruchomości i rynków finansowych. Instytut gromadzi informacje rynkowe, prowadzi badania i analizy tendencji i procesów rynkowych.

Cele Fundacji są następujące:

 1. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 2. Prowadzenie badań naukowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w ujęciu interdyscyplinarnym.
 3. Podejmowanie i wspieranie działalności służącej zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu Polski.
 4. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji i oświaty.
 5. Wspieranie działalności służącej upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów.
 6. Wdrażanie i upowszechnianie pragmatycznych rozwiązań dotyczących problemów nieruchomości w warunkach gospodarki rynkowej.
 7. Opracowywanie programów kształcenia i organizowanie procesów doskonalenia kadr dla podmiotów zewnętrznych.
 8. Prowadzenie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami naukowymi i organizacjami gospodarczymi z zagranicy.
 9. Doradztwo dla administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w zakresie rozwoju gmin i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju, programów rewitalizacji oraz innych polityk lokalnych. Doradztwo dla organizacji zawodowych i podmiotów gospodarczych w zakresie rynku nieruchomości, w tym planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, humanizacji osiedli.
 10. Wymiana doświadczeń i standardów pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości, w tym między rynkami rozwijającymi się i rozwiniętymi.

Cele określone wyżej Fundacja realizuje przez:

 1. Uzyskiwanie i pomnażanie wartości środków pieniężnych i rzeczowych Fundacji, oraz nabytych podczas działalności statutowej i przez prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Pomoc oraz usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych i innych jednostek zainteresowanych wykorzystaniem doświadczeń Fundacji.
 3. Stymulowanie oraz opiniowanie inicjatyw gospodarczych i rozwiązań legislacyjnych.
 4. Doradztwo, promocję, działalność wydawniczą.
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.
 6. Organizowanie i ułatwianie współpracy środowisk zawodowych, przedstawicielskich, samorządowych i gospodarczych.
 7. Pomoc w organizacji kongresów, sympozjów i stypendiów naukowych.
 8. Przyznawanie nagród dla osób i instytucji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji.
 9. Wspieranie nawiązywania kontaktów między osobami i podmiotami zajmującymi się zawodowo sprawami będącymi przedmiotem prac Fundacji.
 10. Propagowanie wiedzy o celach i zadaniach Fundacji zarówno w kraju jak i za granicą.

 

więcej informacji: www.ein-epi.eu