komentarze, opinie, gospodarka

Nowe unijne ramy dla europejskiego sektora budowlanego – RICS wspiera inicjatywę Construction 2050

Sander Scheurwater RICS

RICS wraz z innymi stronami Europejskiego Forum Budowlanego przedstawił Komisji Europejskiej propozycję nowych unijnych ram politycznych dla europejskiego sektora budowlanego ujętych we wspólnej inicjatywie pod nazwą: “Construction 2050: Building tomorrow’s Europe today”.

Nowe ramy rozszerzają już istniejący program UE, „Construction 2020”, celem umocnienia procesu dostosowania branży budowlanej do najważniejszych współczesnych wyzwań oraz promowania zrównoważonej konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Sektor budowlany reprezentuje średnio ok. 10% europejskiego PKB oraz ok. 7% całkowitego zatrudnienia, czyli ok. 30% zatrudnienia w całym sektorze przemysłowym. Mieszkańcy Europy spędzają ponad 90% swojego czasu w budynkach, co oznacza, że ich zdrowie i samopoczucie jest w dużym stopniu uzależnione od sposobu budowania, konserwacji i modernizacji nieruchomości.

Według RICS i partnerów projektu, dzięki optymalizacji działalności sektora budowlanego w drodze realizacji nowych ram politycznych, życie Europejczyków ulegnie poprawie poprzez dostarczenie wyższej wartości przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów naturalnych, jak również zapewnienie wyższej jakości aktywów właścicielom i użytkownikom nieruchomości.

W ramach podjętej wspólnej inicjatywy RICS oraz inni liderzy europejskiego sektora budowlanego określili najważniejsze wyzwania stojące przed sektorem wysuwając jednocześnie propozycje ich konkretnych rozwiązań. RICS wspomógł ponadto realizację zainicjowanego przez Komisję Europejską badania opinii zainteresowanych podmiotów na temat obecnego programu Unii Europejskiej, „Construction 2020 and beyond”, podkreślając potrzebę upowszechnienia międzynarodowych standardów.

Brak spójnych rozwiązań ponad granicami znacząco utrudnia walkę z problemami związanymi z wydajnością budynków i hamuje rozwój cyfrowego, zrównoważonego budownictwa” – twierdzi Sander Scheurwater, dyrektor ds. korporacyjnych w RICS Europe.

Wspierając badanie Komisji Europejskiej RICS podkreślił m.in.:

  • znaczenie standaryzacji pomiarów w sektorze budowlanym oraz standardów, takich jak International Construction Measurement Standards (ICMS), umożliwiających porównywanie kosztów budowlanych w spójny i przejrzysty sposób, a w konsekwencji podejmowanie uzasadnionych decyzji, których efektem jest zwiększenie wydajności budynków;
  • istotę inicjatyw takich jak książki budowlane dla zapewnienia rynkom jednolitego zestawu informacji oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego;
  • pilną potrzebę poprawy oceny cyklu życia budynków;
  • potrzebę utrzymania ramowych warunków sprawozdań mających na celu podniesienie zrównoważonego charakteru budynków poprzez zapewnienie wspólnego, unijnego podejścia do oceny wyników w zakresie wpływu nieruchomości na środowisko.

Wkład RICS w badanie KE odzwierciedla działanie tej organizacji na rzecz interesu publicznego oraz zrównoważonej przyszłości europejskiego sektora budowlanego.

Kompleksowe ramy powinny zostać w pełni wdrożone przez wszystkie podmioty ekosystemu budowlanego, kraje członkowskie oraz instytucje europejskie. Podstawą nowych warunków ramowych, bazujących na wynikach obecnej inicjatywy Construction 2020, powinny być następujące założenia:

  • Konkretne, ukierunkowane podejście do aktywności budowlanej ponieważ sektor ten znajduje się na przecięciu różnych łańcuchów wartości, a jego unikatowy charakter wymaga równie unikatowego podejścia.
  • Elastyczne ramowe ramy polityczne w związku ze zmieniającym się ekosystemem budowlanym oraz transformacją sektora budowlanego.
  • Holistyczne podejście do kształtowania polityki w celu realizacji spójnych, wyważonych polityk oraz regulacji.
  • Solidna współpraca między instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi i społecznymi partnerami budowlanymi oraz zainteresowanymi podmiotami w związku z potrzebą kształtowania procesu transformacji sektora budowlanego za pomocą jak najbardziej odpowiednich polityk i narzędzi.

Eugenio Quintieri, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Budowlanej: „Sektor budowlany potrzebuje solidniejszych ramowych warunków politycznych aby zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość. Nasze wspólne propozycje mają kluczowe znaczenie dla transformacji tego sektora, umożliwiając lepszą koordynację między instytucjami publicznymi oraz prywatnymi interesariuszami oraz gwarantując szerszą realizację unijnych inicjatyw politycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym”.