Informacje dnia

Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna informacja o rynku pracy

tim-gouw-79563-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował na swojej oficjalnej stronie raport o nazwie „Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2018 r.”.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2018 r. 56,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten wzrósł o 0,5 p. proc, natomiast w odniesieniu do II kwartału 2017 r. obniżył się o 0,2 p. proc.
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL W II kwartale 2018 r. liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17182 tys. osób, z tego 16565 tys. to pracujący i 617 tys. – bezrobotni. Populacja biernych za-wodowo liczyła 13246 tys. Liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się w porównaniu z I kwartałem 2018 r., natomiast spadła w porównaniu z II kwartałem 2017 r. Liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się w odniesieniu do I kwartału 2018 r., ale była na zbliżonym poziomie w stosunku do sytuacji sprzed roku. Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zmniejszył się zarówno stosunku do po-przedniego kwartału, jak i analogicznego okresu ubiegłego roku. W II kwartale 2018 r. na 1000 osób pracujących przypadało 837 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w I kwartale 2018 r. i II kwartale 2017 r. odpowiednio 864 i 856)  czytamy w raporcie GUS.