Bardzo dobre wyniki finansowe ID Logistics za 2023 rok i szybki rozwój w Polsce

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
Bardzo dobre wyniki finansowe ID Logistics za 2023 rok i szybki rozwój w Polsce.

Firma ID Logistics podsumowała wyniki finansowe za 2023 rok. Grupa osiągnęła wzrost przychodów o 10,7% do 2,74 mld euro i podstawowego dochodu operacyjnego o 16,3% do 125,8 mln euro. Szczególnie dynamiczne tempo wzrostu ID Logistics odnotował na polskim rynku.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje:2023 rok był kolejnym, wyjątkowym rokiem dla ID Logistics, z dużym wzrostem wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Po pomyślnym zakończeniu integracji Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych w 2022 r., ID Logistics kontynuował inwestycje w roku 2023, przejmując Spedimex w Polsce. Kilka miesięcy później, ta operacja przyniosła nam korzyści biznesowe, gdy wspieraliśmy światowego lidera branży fashion w jego ekspansji w Wielkiej Brytanii. Grupa wygrała też kilka strategicznych kontraktów po obu stronach Atlantyku, co otwiera nam doskonałe perspektywy wzrostu w 2024 roku”.

W tym roku, dzięki inwestycjom w technologie i operacje, ID Logistics będzie nadal wspierać swoich głównych klientów w zakresie organizacji i optymalizacji łańcuchów dostaw, szczególnie z branż takich jak: handel detaliczny, e-commerce, fashion, FMCG i kosmetycznej. Z uwagi na szybką redukcję zadłużenia od czasu akwizycji w 2022 r., Grupa ID Logistics rozważa potencjalne możliwości dalszego wzrostu zewnętrznego w Europie i USA.

Źródło: ID Logistics.

Wyniki finansowe dewelopera ID Logistics

ID LOGISTICS GARONS Entrepôt ID Logistics Garons

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, przedstawia wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 r. W tym okresie firma odnotowała wzrost przychodów o 10,3% do 1,28 mld euro a bazowej EBITDA o 17,5% do 192,4 mln euro.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „Pierwsza połowa 2023 roku była satysfakcjonująca dla ID Logistics, po raz kolejny raz Grupa pokazała swoją zdolność do kontynuowania opłacalnego wzrostu. Firma zakończyła przejęcie Spedimexu, operacja już teraz jest obiecująca pod względem synergii handlowych i pozyskania nowych klientów: tym samym Grupa stała się pierwszym dostawcą usług logistyki kontraktowej w Polsce, rynku o silnym wzroście. ID Logistics rozszerzył swoją działalność o 18. kraj, tj. Wielką Brytanię. Firma rozwinęła też współpracę z największymi firmami typu blue chip, zwłaszcza z branży e-commerce i modowej, w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, co pozwoli jej na przyspieszenie wzrostu od drugiej połowy 2023 roku„.

WZROST PRZYCHODÓW O 10,3% (4,3% LIKE-FOR-LIKE)

W I półroczu ID Logistics osiągnął przychody w wysokości 1,288 mld euro, co przekłada się na wzrost o 10,3% i 4,3% w ujęciu like-for-like, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Już wówczas przychody firmy zwiększyły się o 15,3% wobec wcześniejszych 6 miesięcy.

Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował wzrost przychodów o 17,7% do 877,3 mln euro. Wynik ten uwzględnia trzymiesięczne przychody firmy Kane Logistics, konsolidowanej od 1 kwietnia 2022 r. , oraz miesięczne przychody firmy Spedimex, przejętej i konsolidowanej od 1 czerwca 2023 r. Po skorygowaniu o zmiany w zakresie konsolidacji i uwzględnieniu ogólnie niekorzystnego wpływu kursów wymiany walut, wzrost wyniósł 8,3% w porównaniu z pierwszą połową ub.r., kiedy to przychody zwiększyły się o 21,9%.

We Francji (rynku macierzystym Grupy) przychody wyniosły 411,3 mln euro (-2,7%), co wynika ze spadku popytu zarówno na artykuły spożywcze jak i przemysłowe.

BAZOWA EBIDTA ROŚNIE O 17,5%

W pierwszej połowie roku Grupa nadal pracowała nad poprawą rentowności operacyjnej, a bazowa EBITDA wzrosła o 17,5% do 192,4 mln euro. Marża bazowej EBITDA zwiększyła się o 90 pb. do 14,9%:

Na rynkach międzynarodowych, bazowa EBITDA zwiększyła się o 27,5 mln euro do 130,7 mln euro.

Bazowa marża EBITDA wzrosła o 120 pb. do 14,9%, głównie dzięki wzrostowi produktywności w ramach projektów rozpoczętych w 2021 r. i na początku 2022 r. oraz kontroli kosztów w przypadku projektów rozpoczętych pod koniec 2022 i w 2023 roku, włączając w to koszty rozpoczęcia działalności w Wielkiej Brytanii.

We Francji, bazowa EBITDA utrzymała się na stałym poziomie 61,6 mln euro. Dobre zarządzanie kosztami zmiennymi, którego celem było dostosowanie do niższych przychodów, umożliwiło zwiększenie marży bazowej EBITDA o 50 punktów bazowych do 15%.

WZROST PODSTAWOWEGO DOCHODU OPERACYJNEGO O 13,5%

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników nadzwyczajnych wzrósł o 13,5% do 47,9 mln euro. Po uwzględnieniu amortyzacji i umorzeń związanych z zasobami wykorzystywanymi do zarządzania coraz bardziej technicznymi operacjami, zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników nadzwyczajnych wzrósł o 13,5% do 47,9 mln euro. Marża operacyjna przed pozycjami jednorazowymi wzrosła o 10 punktów bazowych do 3,7%, z uwzględnieniem spadku o 10 pb. do 3,9% we Francji i wzrostu o 20 pb. do 3,6% dla operacji międzynarodowych. Grupa zauważa, że jej działalność tradycyjnie wykazuje bardziej korzystną rentowność w drugiej połowie roku.

UDZIAŁ GRUPY W PRZYCHODACH NETTO NA POZIOMIE 16,4 MLN EURO

Udział Grupy w zysku netto wyniósł 16,4 mln euro, co stanowi niewielki spadek o 1,9 mln euro w porównaniu z I połową 2022 r. Wynik obejmuje koszty finansowania netto w wysokości 11,9 mln euro, większymi o 7,6 mln euro w porównaniu z I połową 2022 r. Wiąże się to z przejęciem Kane Logistics (finansowanie przejęcia i działalności przez 6 miesięcy w 2023 r. zamiast 3 miesięcy w 2022 r.). Pozostałe koszty finansowe (9,7 mln euro) są wynikiem dyskontowania zadłużenia z tytułu najmu zgodnie z MSSF 16, który rośnie wraz z rozwojem Grupy.

WZROST GENEROWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z OPERACJI O 33,9%

Działalność Grupy wygenerowała 147,6 mln euro w gotówce, co stanowi wzrost o 33,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem, po uwzględnieniu inwestycji operacyjnych. Inwestycje w wysokości 31,8 mln euro są większe niż w pierwszej połowie ub.r., a 80% z nich dotyczy uruchamiania nowych lokalizacji.

W pierwszej połowie roku ID Logistics sfinalizował przejęcie Spedimexu, opłacone częściowo gotówką za kwotę netto 15,6 mln euro, i dokonał płatności 6,7 mln euro na rzecz firm sprzedających Colisweb. Dla przypomnienia, przejęcie Colisweb we Francji i Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych zostały sfinalizowane na początku 2022 r. za łączną kwotę 247,7 mln euro, wliczając koszty akwizycji.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

W najbliższym czasie Grupa koncentrować się będzie na sukcesie nowych projektów, zawartych z firmami typu blue chip, i dostosowywaniu kosztów do wolumenów klientów.

W ciągu ostatnich dwóch lat ID Logistics istotnie zdywersyfikował swoją działalność zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak i sektora klientów, co zapewniło firmie bardziej globalne podejście do rynku. Ponadto zdolność firmy do wspierania kluczowych grup globalnych klientów już przełożyła się na znaczący rozwój oferty handlowej, co zapewni dalszy wzrost biznesu.

Źródło: ID Logistics.

Deweloper Victoria Dom celuje w rekordowe wyniki na rynku nieruchomości

Osiedle Krzewna
Deweloper Victoria Dom celuje w rekordowe wyniki na rynku nieruchomości.

Victoria Dom opublikowała wyniki finansowe za I połowę 2023 r. W tym okresie Grupa wypracowała 343,7 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 48,5 mln zł zysku netto. Zarząd Victoria Dom podtrzymuje prognozę osiągniecia w tym roku rekordowych obrotów na poziomie około 1 mld zł. Zakłada, że dzięki uruchomieniu rządowego programu wsparcia zakupu pierwszego mieszkania będzie to jeden z najlepszych sprzedażowo okresów w historii Grupy.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników. To efekt naszej konsekwentnej pracy przez ostanie lata. Systematyczna poprawa wyników jest rezultatem rozszerzenia oferty w kilku dodatkowych dzielnicach, wejściem na nowe rynki i dynamicznej sprzedaży nowych projektów. Planujemy dalszy wzrost skali swojej działalności wykorzystując posiadany i zabezpieczony umowami przedwstępnymi bank ziemi. Podtrzymujemy jednocześnie nasze prognozy osiągnięcia w tym roku przychodów na rekordowym poziomie około 1 mld zł i będziemy chcieli utrzymać go w kolejnych latach” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa ukończyła realizację 5 inwestycji: Viva Piast 2 w Krakowie oraz Ursus Factory 6 i Miasteczko Nova Ochota 5, 7 i 10 w Warszawie. Na koniec czerwca br. była w trakcie realizacji (budowa bądź sprzedaż) 15 etapów projektów na łącznie 2 123 lokali (104 tys. m2 PU). Większość projektów była realizowana w Warszawie, a jeden w Krakowie. Z projektów w realizacji z terminem ukończenia w 2023 roku, w ramach których powstaje 1 252 lokali (64,2 tys. m2 PU) na koniec pierwszego półrocza br. zostało zakontraktowanych 1 080 lokali (86%). Szacowane przychody ze sprzedaży tych lokali to 605,5 mln zł.

 

Źródło: Victoria Dom.

Spółka INPRO S.A. opublikowała wyniki finansowe z 2022 roku

INPRO - Gdańsk - SyntezaSpółka INPRO S.A. opublikowała wyniki finansowe z 2022 roku. Są to wyniki za okres I-III kwartału.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2022 r. W tym okresie uzyskała 168,5 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz wypracowała 23,7 mln zł zysku netto. Zdecydowana większość obrotów zostanie wygenerowana w ostatnim kwartale br., kiedy planowane jest zakończenie oraz przekazanie właścicielom mieszkań w ramach pięciu inwestycji. W skali całego br. Grupa planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie łącznie 932 gotowych lokali, co oznaczać będzie wzrost w ujęciu r./r. o 34%.

Rekordowy wzrost stóp procentowych i rekomendacje KNF coraz silniej ograniczające akcję kredytową, skutkowały dalszym spadkiem popytu na rynku mieszkaniowym” – podkreślił Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie I-III kwartał 2022 roku wg GUS

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w powyższym okresie wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Natomiast pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe o 5,0% od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku.
Przychody ogółem były wyższe o 32,0% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 32,9%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,0% przed rokiem do 93,7%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 32,4%, a koszty tej działalności – o 31,5% – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

Spółka INPRO S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku

KONCEPT-04-V5Spółka INPRO S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku. W tym okresie uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 106,7 mln zł oraz wypracowała 13,3 mln zł zysku netto. Zdecydowana większość obrotów Grupy przypadać będzie na II półrocze. W całym 2022 roku planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie 932 gotowych lokali (+34% w ujęciu r./r.) oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 1333 mieszkania.

Wybuch wojny w Ukrainie ograniczył sprzedaż w lutym i marcu, a rosnące stopy procentowe i rekomendacje KNF ograniczające zdolność kredytową potencjalnych nabywców mieszkań wyhamowały sprzedaż w kolejnych miesiącach półrocza. Popyt na kredyty hipoteczne w minionym okresie był bardzo małypowiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku spółka wypracowała nieco lepsze wyniki operacyjne niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu r./r. o 7% do 45,6 mln zł. Spółka zanotowała również niższą stratę na poziomie wyniku na sprzedaży, wyniku operacyjnego oraz EBITDA. Wynik netto został jednak obciążony dodatkowymi odpisami zawiązanymi w związku ze złożeniem przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości.

– W pierwszym półroczu br., w przeciwieństwie do 2 poprzednich lat, nie mieliśmy bezpośrednich ograniczeń w handlu związanych z pandemią COVID-19, co zapowiadało znaczne wzrosty w poziomach sprzedaży r./r. Jednak przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej, ograniczyły poziomy sprzedaży w sklepach detalicznych na rynku krajowym i zagranicznym. Pomimo trudnej sytuacji w branży osiągnęliśmy nieco lepsze wyniki na działalności operacyjnej niż rok wcześniej. Wynik netto został natomiast obciążony odpisami, jakie musieliśmy zawiązać w konsekwencji złożenia przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości. Z operacyjnego punktu widzenia upadłość tej spółki jednak nic nie zmienia. Wszystkie sklepy stacjonarne pod tą marką, jak również sklep internetowy działają bez żadnych zakłóceń. Zapewnia to możliwość kontynuowania działalności również przez Redan – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

MLP Group w pierwszym kwartale br. niemal podwoiło wynik netto

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

MLP Group w pierwszym kwartale br. niemal podwoiło wynik netto, który wyniósł 29,7 mln zł. Oznacza to wzrost w ujęciu r./r. o 84%.

 

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku. W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 3% do poziomu 1,88 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 5,3% do około 3,6 mld zł. Skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu r./r. o 25,3% i wyniosły 62,6 mln zł. Grupa poprawiła wynik na działalności operacyjnej o 59,4% do 58,4 mln zł. Z kolei wartość środków z działalności operacyjnej FFO (funds from operations) na koniec marca br. wyniosła 20,3 mln zł i odnotowała wzrost w ujęciu r./r. o 33,3%. MLP Group w pierwszym kwartale br. wypracowało 29,7 mln zł zysku netto niemal podwajając osiągniecia w tym zakresie z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Strategicznym celem MLP Group pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim. W najbliższym czasie planowana jest również ekspansja w krajach Beneluksu i na Węgrzech. MLP Group oferuje powierzchnie magazynowe w formacie magazynów big box oraz obiektów typu Business Park (Urban / City Logistics).

Pierwszy kwartał br. był kolejnym udanym okresem dla MLP Group. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, a przede wszystkim znacznie zwiększyliśmy wolne przepływy gotówkowe, co w dzisiejszych, niestabilnych czasach jest bardzo istotnym wskaźnikiem. Niestabilność globalna, problemy z łańcuchami dostaw, globalną logistyką oraz rosnący sektor e-commerce są kluczowymi czynnikami generującymi popyt na nowe powierzchnie magazynowe. Zgodnie z planem realizujemy wszystkie zaplanowane inwestycje na terenie Polski, Niemiec, Austrii i Rumunii, mamy zapewnione finansowanie tych projektów. Dywersyfikacja geograficzna, a także zróżnicowane branżowo portfolio klientów, zapewnia nam dodatkowo dużą stabilność operacyjną. Naszą bardzo mocną stroną jest również zabezpieczone portfolio działek umożliwiające nam szybki rozwój w najbliższych latach na rynkach europejskich, wejście do nowych krajów a tym samym osiągnięcie założonych celów strategicznych – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group na koniec pierwszego kwartału br. wynajmowało łącznie ponad 895 tys. m2 i był to wynik o 31 tys. m2 większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W trakcie budowy i w przygotowaniu pozostawało 210 tys. m2. Potencjał zabudowy na posiadanych gruntach sięga 1,6 mln m2. Dodatkowo Grupa ma zawartych szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane kolejne parki logistyczne w Polsce i na terenie Zachodniej Europy.

MLP Group osiągnęło w 2020 r. ponad 170 mln zł zysku netto

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 170,4 mln zł (+32% r./r.). Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła w minionym roku o 29% do poziomu 1,21 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się także o 29% do 2,33 mld zł.

MLP Group w minionym roku prowadziło dynamiczny rozwój na wszystkich obsługiwanych rynkach. Strategicznym celem Grupy pozostawała ekspansja w Polsce oraz na rynku niemieckim, a także rozwój w Austrii oraz Rumunii.  Coraz większą popularnością cieszyły się obiekty typu City Logistics (niewielkie moduły oferujące nowoczesną powierzchnię magazynową wraz z reprezentacyjnym biurem o wysokim standardzie wykończenia) oraz obiekty typu big-box.

– Miniony rok był dla nas udany pomimo trwającej pandemii koronawirusa. Motorem napędowym była realizacja projektów uruchomionych jeszcze przed pandemią. Cały rynek rozwijał się w podobnym tempie jak w poprzednim roku. W efekcie również nasze wyniki finansowe okazały się bardzo dobre. Coraz większy wpływ ma nasza działalność prowadzona na rynku europejskim, a w szczególności na rynku niemieckim. W minionym roku aktywnie kupowaliśmy też grunty pod kolejne projekty. Poszerzyliśmy w ten sposób naszą ofertę o rynek austriacki, gdzie rozpoczęliśmy realizację nowego parku logistycznego w Wiedniu. Uruchomiliśmy też kolejne projekty w Niemczech. W Polsce także aktywnie inwestowaliśmy rozpoczynając nowe przedsięwzięcia we Wrocławiu, Łodzi i Wielkopolsce oraz realizując kolejne etapy rozbudowy aktualnie posiadanych parków logistycznych” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje dobrą kondycję finansową. W minionym roku zwiększyła o 29% wartość aktywów netto (NAV) do poziomu 1,21 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła również o 29% do 2,33 mld zł. W minionym roku Grupa wypracowała 170,4 mln zł zysku netto, czyli o 32% więcej niż w poprzednim roku. Z kolei skonsolidowane przychody wyniosły 190,7 mln zł i były o 36% wyższe niż rok wcześniej. Uwzględniając jedynie przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, w 2020 roku Grupa osiągnęła 23,9% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

MLP Group w 2020 r. realizowało oraz miało w przygotowaniu projekty o łącznej powierzchni ponad 241 tys. m2. W efekcie na koniec minionego roku Grupa dysponowała ponad 715 tys. m2 gotowej powierzchni magazynowej. Uwzględniając również projekty w trakcie budowy i w przygotowaniu oferowała łącznie blisko 860 tys. m2 nowoczesnych powierzchni. Grupa utrzymywała jednocześnie bank ziemi w ramach którego docelowa powierzchnia do zabudowy sięga blisko 1,29 mln m2. Dodatkowo Grupa posiada szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce (m.in. Stryków, Pruszków, Poznań), w Niemczech (m.in. Gelsenkirchen, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Lipsk) i w Austrii.

Pomimo pandemii rynek magazynowy w Polsce odnotował w 2020 roku rekordowy wynik, co po raz kolejny potwierdziło jego siłę. Według danych rynkowych w minionym roku całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęła poziom 20,7 mln m2. W tym czasie na rynek dostarczone zostało łącznie 2 mln m2 nowej powierzchni magazynowej. Na koniec tego okresu w trakcie budowy pozostawało około 1,9 mln m2.

– Na bieżący rok patrzymy z umiarkowanym optymizmem. Rynek magazynowy będzie rósł raczej w tempie jednocyfrowym. Będzie to solidny wzrost, ale daleki od huraoptymizmu. Wszystko będzie zależne od sytuacji ekonomicznej na świecie oraz od tego jak szybko globalna ekonomia wróci na ścieżkę wzrostową. Oczekujemy, że głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój rynku powierzchni magazynowych będzie sektor e-commerce oraz popyt generowany przez klientów przenoszących produkcję z krajów azjatyckich do Europy. Dodatkowym istotnym czynnikiem wpływającym na popyt jest zwiększanie przez najemców zapasów z obawy na przerwanie łańcuchów dostaw, co w konsekwencji powoduje większe zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Koncentrujemy się również na wdrażaniu ekologicznych rozwiązań w naszych parkach logistycznych i inwestycjach w odnawialne źródła energii. Jednym z naszych priorytetowych celów jest montaż paneli fotowoltaicznych na wszystkich posiadanych i budowanych obiektach. Chcemy, aby MLP Group stało się firmą zrównoważoną energetycznie pod względem emisji CO2  do 2023 roku – dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

mat.pras.

Firma ASICS podsumowuje rok. Wzrost dochodów o ponad połowę

ASICS_Mat. prasowy

Japoński producent odzieży sportowej, ASICS w 2020 roku w Europie odnotował wzrost dochodów o 60,3%. Skonsolidowany spadek przychodów wyniósł natomiast zaledwie 7,3%, mimo wymagającej sytuacji rynkowej wywołanej przez pandemię oraz zamknięcia w niektórych krajach sklepów stacjonarnych nawet na kilka miesięcy.

Najsilniejszy wzrost na Starym Kontynencie firma uzyskała w segmencie handlu elektronicznego – 134,2% rok do roku. W ramach planów akceleracji technologicznej, ASICS wprowadził nowe usługi cyfrowe, aby wspierać konsumentów w poszukiwaniu odpowiednich produktów w Internecie. Ponadto, marka zorganizowała pierwszą w swojej historii wirtualną sztafetę, ASICS World Ekiden, w której wzięło udział aż 56 tysięcy entuzjastów sportu z całego świata. Według danych firmy badawczej NPD, ASICS w ubiegłym roku w Europie był najchętniej wybieraną marką biegową.

Za nami rok pełen wyzwań, jednak wraz z naszymi partnerami i silną społecznością, udało nam się utrzymać pozycję rynkowego lidera. Uzyskane wyniki świadczą o innowacyjności naszych produktów, przyspieszeniu segmentu e-commerce oraz dyscyplinie w zarządzaniu finansami. W 2021 roku, wracamy do korzeni zgodnie z naszym hasłem „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, które nigdy nie było bardziej aktualne. Przede wszystkim, nadal będziemy wspierać jak najwięcej osób w czerpaniu korzyści ze sportu nie tylko w wymiarze fizycznym, ale również duchowym – powiedział Carsten Unbehaun, CEO ASICS EMEA.

Firma uzyskała także 3% udziału w rynku obuwia biegowego w kategorii „Made For and Used For” powyżej 90 euro w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Hiszpania. Zyskała również 2% udziału w rynku obuwia tenisowego i 10% w rynku obuwia przeznaczonego do uprawiania sportu w przestrzeniach zamkniętych, jak siatkówka czy piłka ręczna.

Źródło: ASICS.

Ogólnopolski deweloper Archicom z nawiązką zrealizował ogłoszone na 2020 rok prognozy

Browary-wroclawskie-Jednosci-dzień

Grupa Archicom, ogólnopolski deweloper i lider rynku wrocławskiego, z nawiązką zrealizował ogłoszone na 2020 rok prognozy – 1.219 sprzedanych lokali i 1.549 podpisanych aktów notarialnych. Za spółką naprawdę dobry rok.

W samym IV kwartale 2020 roku aż 366 lokali Archicomu znalazło nowych nabywców, co oznacza kolejny kwartał wzrostów i najlepszy okres od września 2019 roku. W tym samym okresie liczba mieszkań przekazanych klientom aktami notarialnymi wyniosła 564 sztuki. Oba wskaźniki wykazały poprawę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (odpowiednio sprzedaż 295 sztuk i przekazania aktami 205).

– Bardzo dobre wyniki na zamknięcie tak trudnego roku mają dla nas szczególne znaczenie. Z konsekwencją zrealizowaliśmy plan, wykorzystaliśmy zarówno okres lockdownu, jak i wyraźnego ożywienia w drugiej połowie roku. Kończymy rok rekordowym wynikiem aktów notarialnych, przekraczając po raz pierwszy barierę 1.500 sztuk. Również sprzedaż ponad 1.200 lokali jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Wypełniliśmy złożone deklaracje – podsumowuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu Grupy Archicom.

Największą popularnością wśród klientów we Wrocławiu cieszyło się w IV kwartale br. zaprojektowane z dbałością o zieleń osiedle Planty Racławickie (54 lokale). W całym roku liderem sprzedaży była flagowa inwestycja Archicomu – Olimpia Port (203 lokale) oraz zaprojektowany w duchu idei mixed-use kompleks Browarów Wrocławskich (180 lokali). Poznaniacy kolejny kwartał z rzędu chętnie wybierali Poleskie Ogrody (47 sprzedanych mieszkań).

Cały czas obserwujemy nastroje konsumenckie, zwłaszcza w obliczu pandemii, co pozwala elastycznie reagować na potrzeby klientów. Uruchomiony przy pierwszym lockdownie program tarczy ochronnej spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem wśród naszych klientów. Już w najbliższych dniach zaproponujemy kolejny program szyty na miarę potrzeb naszych przyszłych mieszkańców – dodaje Tomasz Ślęzak.

Archicom w całym 2020 roku konsekwentnie realizował założone cele. Uzupełnił ofertę o ponad 700 mieszkań, sfinalizował transakcję sprzedaży biurowca City One oraz zakupił grunty pozwalające na realizację ok. 750 lokali. Oferta dewelopera na koniec 2020 roku wynosiła ponad 1.600 mieszkań.

Źródło: Grupa Archicom.

Spółka J.W. Construction podsumowuje III kwartał 2020 roku

rawpixel-com-594763-unsplashW III kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 55 mln zł, wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 8 mln zł oraz wykazała stratę netto na poziomie 9,5 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży była równa 14,6 proc.

Wyniki Spółki komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.:
Wykazane wyniki, istotnie gorsze niż przed rokiem, są pokłosiem małej liczby przekazanych lokali gotowych, co jest ściśle związane z cyklem realizacji inwestycji. Specyfiką działania branży deweloperskiej jest cykliczność, a wykazywany wynik jest zawsze skorelowany z liczbą przekazanych lokali na zakończonych inwestycjach. Trzeci kwartał upłynął pod znakiem realizacji wcześniej rozpoczętych inwestycji. Na etapie prac budowlanych było ponad 2 500 lokali. Przede wszystkim dotyczy to Hanzy Tower, najwyższego budynku w Szczecinie, w którym znajduje się 509 lokali, Osiedla Nowe Tysiąclecie etap III w Katowicach z 345 lokalami i Willi Wiślanej na warszawskim Tarchominie na 141 lokali oraz 54 domów w Osiedlu Villa Campina koło Ożarowa Mazowieckiego. Lokale z kończących się wkrótce inwestycji, zostaną rozpoznane w wynikach w najbliższych okresach, tym bardziej, że są prawie całkowicie sprzedane.

Ponadto kontynuowana była budowa ostatniego etapu flagowej inwestycji Spółki, osiedla Bliska Wola etap D w Warszawie. Bliska Wola Tower, z 27 kondygnacjami naziemnymi, to prawie 1 500 lokali o łącznej powierzchni blisko 62 tys. m kw. Efekty przekazania tych lokali będą widoczne również w wynikach roku 2021.

Spółka ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali z czego 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku. Projekty znajdują się w różnych lokalizacjach, największe z nich to projekt w Gdańsku na 636 lokali i Pruszkowie na 462 lokali.

Istotnym elementem strategii Spółki jest stawianie na domy w technologii prefabrykacji drewnianej, w oparciu o własną fabrykę ekologicznych prefabrykatów w Tłuszczu. Na osiedlu Villa Campina docelowo powstanie 175 luksusowych domów ekologicznych i energooszczędnych. Jest to wstęp do produkcji wielorodzinnych domów w technologii prefabrykowanej, szkieletowej, eko-budownictwa, dopracowanego do perfekcji przez Skandynawów, trwałego i doskonale sprawdzającego się w naszych warunkach klimatycznych.

 

Źródło: J.W. Construction Holding S.A.

Deweloper ATAL prezentuje wyniki finansowe za I – III kw. 2020 r.

slaska12_02
ATAL – ogólnopolski deweloper – od stycznia do września bieżącego roku, po wydaniu 1 783 lokali, wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 671,1 mln zł, co oznacza wzrost o 60% rok do roku. W tym samym okresie sprawozdawczym spółka wypracowała 82,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. 

Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do września 2020 r. wyniosła 19,7%, natomiast marża netto w tym okresie to 12,3%. W samym III kwartale b.r. marża ze sprzedaży wzrosła do 22,5%, a marża netto do 14,5%.

Bardzo satysfakcjonujący – zważywszy na sytuację, jaką mamy obecnie – wynik sprzedaży oraz wysoka liczba przekazań sprawiają, że spółka notuje wysokie przychody. Ponadto osiągnięta kontraktacja mieszkań pozwala nam zabezpieczyć odpowiedni poziom przekazań w nadchodzących okresach sprawozdawczych. Skupiamy się aktualnie na utrzymywaniu ciągłości realizacji wszystkich projektów deweloperskich, co pozwoli nam na niezakłócone działanie także w przyszłych okresach – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

Spółka od stycznia do września 2020 roku przekazała 1 783 lokale, czyli o blisko 63% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

ATAL od stycznia do września 2020 roku zawarł  2083 umowy deweloperskie i przedwstępne.  W samym tylko III kwartale Spółka zawarła 801 umów deweloperskich i przedwstępnych. To o 16% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Co istotne, odnotowana w III kw. kontraktacja wzrosła aż o 49% w porównaniu z II kw. roku. Spółka zakłada, że w całym 2020 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys.

Od początku 2020 roku ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 10 projektów – Nowe Miasto Jagodno III i ATAL City Square we Wrocławiu, kolejna faza ATAL Aleja Pokoju oraz Apartamentów Przybyszewskiego 64 w Krakowie, ATAL Bosmańska, Przystań Letnica II i Śląska 12 w Trójmieście, Apartamenty Drewnowska 43 IV i Nowe Miasto Polesie II w Łodzi oraz drugi etap gliwickiej inwestycji Apartamenty Karolinki. Na koniec września br. oferta dewelopera to 4 447 lokali.

ATAL rozszerza portfolio produktowe. Spółka rozwija kompetencje na rynku komercyjnym, wprowadzając do oferty kolejne biurowce. Pierwszy nowy obiekt – o powierzchni ok. 13,5 tys.  PUM – powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. mkw.  nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Oba biurowce zdobyły certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage.

Źródło: ATAL.

Grupa Archicom osiągnęła 272 mln przychodów i ponad 73 mln zysku netto w pierwszym półroczu 2020 r.

Archicom_Olimpia_Port
Zysk operacyjny EBIT wzrósł o 34% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. 
Przychody Grupy wyniosły 272 mln, a marża brutto ze sprzedaży 28,5%. 690 przekazanych i 513 sprzedanych lokali, 788 mieszkań w ofercie i 6.800 w banku ziemi.

Pierwsze półrocze zamykamy z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Pomimo niższej liczby przekazań wypracowany wynik EBIT już na półmetku roku zbliżył się do tego osiągniętego w całym 2019 roku. Dobre wyniki finansowe to przede wszystkim efekt sukcesów w działalności w segmencie biurowym – sprzedaży biurowca City One oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie City2 co wpłynęło na przeszacowanie wartości tej nieruchomości. Równie obiecujące są bieżące dane sprzedażowe: w lipcu i sierpniu nabywców znalazło już dobrze ponad 200 mieszkań Archicomu, czyli tyle, co w całym drugim kwartale! – mówi Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom – Sytuacja na rynku mieszkaniowym po lockdownie ustabilizowała się. Przekonaliśmy się, że w czasie zawirowań gospodarczych nasza mocna oferta nie straciła nic na atrakcyjności, a klienci chętniej inwestują w lokale od doświadczonego i stabilnego dewelopera. Dysponujemy dużym bankiem interesujących gruntów na ok. 6.800 lokali, a na początek jesieni planujemy uzupełnienie oferty o nową lokalizację i kolejne etapy naszych sztandarowych inwestycji – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe:

Opis I pół. 2020 I pół. 2019 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)  
Sprzedaż mieszkań 513 755 -32%
Przekazania 690 887 -22%
Dane finansowe (mln zł)      
Przychody 272,4 295,5 -7,8%
EBITDA 107,8 80,6 34%
EBIT 106,5

 

79,2 34%
Zysk netto 73,0

 

61,2 19,3%
Wskaźniki      
Marża brutto ze sprzedaży 28,5% 29,3% -0,8 pkt%
Marża EBITDA 39,6% 27,3% 12,4 pkt%
Marża netto 26,8% 20,7% 6,1 pkt%

 

Grupa Archicom wypracowała w pierwszym półroczu tego roku 272,4 mln zł przychodów, czyli o 7,8% mniej od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r 295,5 mln zł.  W pierwszym półroczu deweloper przekazał 690 mieszkań wobec 887 lokali przekazanych rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży zmalała o 0,8 % pkt% r/r do 28,5%. Skonsolidowany zysk netto Grupy Archicom wyniósł 73,0 mln zł wobec 61,2 mln zł z pierwszego półrocza 2019 r.

Źródło: Grupa Archicom.

Wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku oraz aktualizacja dotycząca działalności w miarę luzowania obostrzeń związanych z COVID

Barzilai
Atrium European Real Estate Limited (“VSE”); Atrium European Real Estate Limited (giełdowa nazwa spółki na VSE/ Euronext: ATRS) („Spółka”, a wraz z podmiotami zależnymi – „Grupa Atrium” lub „Grupa”), będąca wiodącym właścicielem i operatorem nieruchomości usługowo-handlowych, a także uznanym inwestorem na rynku centrów handlowych i innych obiektów usługowo-handlowych w Europie Środkowej, ogłasza wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku i aktualizację dotyczącą działalności handlowej w świetle pandemii COVID-19.

Aktualizacja dotycząca pandemii COVID-19

W miarę luzowania obostrzeń rusza ożywienie handlu

 • Na chwilę obecną 92% powierzchni najmu brutto (GLA) Grupy, biorąc pod uwagę przychody netto z najmu, jest otwarta – licząc rynki: polski, czeski i słowacki, zaś po uwzględnieniu naszych centrów handlowych w Rosji otwarta* powierzchnia GLA Grupy wynosi 87%.
 • Wraz z trwającym od maja łagodzeniem ograniczeń oraz wzrostem zaufania konsumentów do podjętych środków ochrony zdrowia, nasze centra stopniowo zmierzają w kierunku przywrócenia poziomu obrotu sprzed pandemii COVID-19.
 • Rosja zaczęła łagodzić ograniczenia nieco później. Sześć naszych centrów w Rosji otworzyło się w czerwcu i lipcu, a obecnie tylko jedno pozostaje zamknięte.
 • W pierwszym tygodniu lipca liczba odwiedzających wyniosła 73%[1] wartości osiągniętej w analogicznym tygodniu w 2019 roku, natomiast już w czerwcu obroty stanowiły 77% tych z ubiegłego roku. 1 W lipcu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa.

Stabilny wskaźnik komercjalizacji na poziomie 95,4% osiągnięty dzięki proaktywnemu podejściu do współpracy z  najemcami

 • Krótkoterminowe wsparcie dla najemców w zamian za przedłużenie najmów i wprowadzenie w warunkach najmu innych korzystnych dla najemców zmian.
 • Na koniec czerwca wskaźnik komercjalizacji według danych EPRA pozostał na wysokim poziomie 95,4%, zaś średni okres najmu wyniósł 5,3 lat. Oczekuje się, że średni okres najmu wydłuży się po zakończeniu negocjacji z najemcami.

Szybko wdrożone działania w zakresie ochrony środków pieniężnych pozwoliły utrzymać korzystny bilans

 • Znaczne zmniejszenie mniej istotnych wydatków kapitałowych w 2020 roku o 15 mln EUR oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych o 3 mln EUR i kosztów administracyjnych o 2 mln EUR.
 • Przełożenie na lata 2022/2023 planowanych na rok 2020 inwestycji w zakresie przebudowy obiektów o wartości 60 mln EUR.
 • Pomyślnie przeprowadzono wykup obligacji Spółki o wartości 217,8 mln EUR, przewidzianych do wykupu w 2022 roku i puli 200 mln EUR obligacji przypadających do wykupu w 2025 roku, w efekcie czego średni okres spłaty zobowiązań Grupy wydłużył się do pięciu lat, a koszt finansowania wyniósł 2,9%. Kolejny termin spłaty zadłużenia przypada w październiku 2022 roku.
 • Wprowadzono dobrowolny wybór rodzaju dywidendy – w akcjach lub w gotówce (scrip dividend) – dla wypłat z tytułu dywidendy w II. kwartale, III. kwartale i IV. kwartale 2020 roku, dzięki czemu już w II. kwartale zachowano 9.9 mln EUR, przy 38,9% udziału akcjonariatu.
 • Sytuacja Spółki w zakresie płynności i elastyczności finansowej pozostaje dobra, przy stanie gotówki na dzień dzisiejszy na poziomie 95 mln EUR i 200 mln EUR niewykorzystanej linii kredytowej oraz niskim poziomie dźwigni finansowej w wysokości 36,1%. Ocena BBB (sytuacja stabilna) przyznana Spółce przez agencję Fitch została utrzymana, natomiast agencja Moody’s przyznała Spółce ocenę Baa3, zmieniając rating z podlegającego obserwacji z możliwością obniżenia na negatywny.

[1] z wyłączeniem Rosji, gdzie centra otworzono później i gdzie jedno centrum nadal pozostaje zamknięte.

Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy, powiedział:

„Pandemia COVID-19 cały czas ma wpływ na naszą działalność. Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń trwającym od początku maja i obecnym otwarciem 87% obiektów z naszego portfela, zaczynamy obserwować powrót do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Szybko podjęte przez nas działania, w tym również proaktywne kontakty z naszymi najemcami oraz modyfikacja terminów zapadalności naszych zobowiązań, w połączeniu z jakością naszego portfela oraz korzystnym bilansem zapewniły nam dobrą pozycję, by poradzić sobie obecnymi wyzwaniami. Jesteśmy spokojni, ponieważ reakcja rządów w krajach naszej głównej działalności była szybka i zdecydowana, co poskutkowało niższą liczbą zakażeń i zgonów, a w konsekwencji wcześniejszym zniesieniem restrykcji.

Obecny kryzys przyspieszył wiele trendów, które już wcześniej miały wpływ na nasz sektor i w ostatnich latach były motorem realizacji nowej strategii oraz działań w zakresie repozycjonowania portfela. Ludzie to stworzenia stadne i dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że nasze miejskie centra handlowe zaspokajające potrzeby lokalnych społeczności będą nadal odgrywały ważną rolę zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. W dalszym ciągu wierzymy w słuszność naszej strategii dywersyfikacji działalności polegającej na rozszerzeniu jej o sektor mieszkań na wynajem na naszych kluczowych rynkach – w Polsce i Czechach, gdzie podstawowe wyniki gospodarcze nadal – pomimo globalnego kryzysu – są korzystne. I na koniec, chciałbym powtórzyć, że w tych trudnych czasach naszym nadrzędnym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i konsumentów”.

mat.pras.

Grupa CDRL umacnia kanał e-commerce. Spółka podsumowuje sprzedaż w II kwartale 2020 r.

notes
Grupa CDRL umacnia kanał e-commerce. Spółka podsumowuje sprzedaż w II kwartale 2020 r. Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, w II kwartale br. wygenerowała 85,22 mln zł przychodów w obu markach, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka odnotowuje rekordowe zainteresowanie kanałem e-commerce. W omawianym okresie wpływy z tytułu sprzedaży w polskim sklepie internetowym wzrosły o 165 proc. r/r.

– Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i społeczną, w jakiej przyszło nam prowadzić biznes zarówno w kraju jak i na świecie, jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z osiągniętych rezultatów w II kwartale 2020 r. Wpływ na wyniki z ostatnich miesięcy miało ograniczenie działalności galerii handlowych – w marcu i kwietniu większość polskich sklepów stacjonarnych nie funkcjonowała, a po ich otwarciu obserwujemy istotnie mniejszy ruch. Na znaczeniu cały czas zyskuje kanał e-commerce – przewidujemy, że tendencja wzrostowa sprzedaży w Internecie będzie utrzymywać się w kolejnych miesiącach. – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

Polskie sklepy stacjonarne w II kwartale 2020 roku osiągnęły przychody na poziomie 24,4 mln zł. Jest to wynik o 37 proc. niższy od odnotowanego w analogicznym okresie 2019 roku. Sieć sklepów stacjonarnych Buslik w omawianym okresie wygenerował 34,34 mln zł przychodów – jest to o 31 proc. mniej niż II kwartale ubiegłego roku.

W minionym kwartale rekordową popularnością wśród klientów cieszył się kanał e-commerce. Polski sklep internetowy wygenerował 12,1 mln zł przychodów i jest to wynik wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 165 proc. W tym czasie sklep internetowy sieci Buslik osiągnął przychody na poziomie 3,73 mln zł, co oznacza wzrost względem II kwartału 2019 roku o 144,7 proc.

Narastająco, od stycznia do końca czerwca Grupa CDRL wygenerowała 181,3 mln zł przychodów. Jest to wynik niższy od ubiegłorocznego o 15,8 proc.

mat.pras.

Dynamiczny wzrost sprzedaży Top Secret w lipcu

rawpixel-670711-unsplash
O 26% do 23 mln zł wzrosła w lipcu br. sprzedaż Top Secret w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

To efekt aktywnej polityki handlowej, lepszego niż przed rokiem zaopatrzenia sklepów, skutecznego zarządzania zapasem oraz wzrostu sprzedaży zagranicznej. Cała Grupa Redan, uwzględniająca zarówno wyniki sieci modowej Top Secret oraz dyskontowej spółki TXM, uzyskała w lipcu obroty na poziomie 49 mln zł.

W segmencie modowym uzyskaliśmy w lipcu dynamiczny wzrost sprzedaży. To efekt lepszego niż przed rokiem, zaopatrzenia sklepów towarem letnim dopasowanym do sezonowych potrzeb klientów. Prowadziliśmy jednocześnie aktywną politykę handlową zorientowaną na utrzymaniu atrakcyjnych cen, skupiając się na zapewnieniu maksymalnej kompletności rozmiarowej poszczególnych modeli. Zanotowaliśmy również wzrost sprzedaży zagranicznej, w tym częściowo wynikającej z wyprzedaży stoków, co ograniczyło nieco poziom wypracowanej marży. Osiągnięte wyniki w pełni potwierdzają kontynuację prawidłowego rozwoju działalności Top Secret” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

IT Kontrakt rozbudowuje oddział w Warszawie

IT Kontrakt 01

IT Kontrakt, lider na rynku usług IT w Polsce, konsekwentnie realizuje plan zwiększania skali działalności. Jednym z etapów planowanego wzrostu są zmiany przeprowadzone w oddziale warszawskim oraz przeniesienie do nowego biura w budynku PROXIMO II.

Globalny rozwój, jaki jest naszym celem, nie jest możliwy bez rozbudowy oddziału w stolicy, skąd pracują m.in. Członkowie Zarządu. Wciąż zwiększamy znaczenie i prestiż warszawskiego biura. Unikalne kompetencje i doświadczenie pracowników oraz lokalizacja w centrum stolicy sprawiają, że jesteśmy blisko konkurencji i naszych klientów” – mówi Tomasz Pyrak, prezes IT Kontrakt.

Warszawski oddział IT Kontrakt jest jednym z najszybciej rozwijających się lokalizacji spółki i obecnie zatrudnia 390 osób. Przychody Grupy IT Kontrakt za rok 2018 prognozowane są na poziomie 300 mln i przewiduje się, że ⅓ tej sumy będzie wygenerowana właśnie przez jednostkę warszawską. Także w tym oddziale pracuje największy odsetek wszystkich pracowników firmy. Obsługują przede wszystkim klientów z branży finansowej i telekomunikacyjnej, a przeważającą liczbę specjalistów stanowią developerzy Java oraz rozwiązań ETL.

Raport finansowy GK Redan po I kwartale 2018 r.

DeathtoStock_Wired3
Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży.

Jak czytamy na wstępie raportu GK Redan, sieć modowa Top Secret utrzymuje trend szybszego wzrostu marży handlowej niż ponoszonych kosztów. W efekcie w pierwszym kwartale br. wynik przed opodatkowaniem tego segmentu był o 1,5 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Top Secret ma potencjał do dalszego wzrostu marży. Planuje jednocześnie zwiększyć powierzchnię handlową w tym roku o 8%.

Z kolei sieć dyskontowa TXM, będąca drugim segmentem wchodzącym w skład Grupy Redan zdołała w pierwszym kwartale br. powstrzymać spadek sprzedaży, podwyższyć marżę oraz zdyscyplinować obszar kosztów. Kwietniowe wyniki TXM potwierdzają z kolei, że strategia wdrażana przez nowy zarząd przynosi już spodziewane efekty. Zakładana poprawa w obu segmentach przełoży się na dużo lepsze wyniki Grupy Redan w tym roku.

Grupa Kapitałowa PHN ze wzrostem zysku netto

okulary

W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła zysk netto w wysokości 12,7 mln PLN wobec straty w wysokości 2,5 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju.

Dzięki konsekwentnej intensyfikacji działań związanych z pozyskiwaniem najemców, Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła kolejny rekordowo niski wskaźnik powierzchni niewynajętej, uzyskując na koniec pierwszego kwartału br. poziom 11,4% (na koniec kwietnia br. poziom 10,1%) dla nieruchomości pozostających w portfelu. Dla nieruchomości klasy A Grupy Kapitałowej PHN utrzymywany jest poziom pustostanów równy 0%, podczas gdy średni wskaźnik pustostanów na warszawskim rynku nowoczesnej powierzchni biurowej wynosi obecnie ok. 10,8% (wg danych CBRE za I kwartał 2018 r.).

 

14 maja br. Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie kwoty 12,6 mln PLN zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 12,9 mln PLN zysku na kapitał zapasowy.