Budownictwo w I-III kwartale 2023 roku wg GUS

ej-yao-194786-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt budownictwa w okresie od I do III kwartału 2023 roku.

Jak informuje GUS, w I-III kwartale 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano spadek liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
W 1-3 kwartale 2023 r. oddano do użytkowania 161,2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 14,7 mln m2 oraz liczbie izb równej 619,7 tys. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadki: liczby mieszkań – o 5,9 tys. (3,5%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 873,7 tys. m2 (5,6%) oraz liczby izb – o 35,6 tys. (5,4%). – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego – raport GUS

25.05.2006 , WARSZAWA , AL. NIEPODLEGLOSCI 208 , GUS , GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY FOT. JACEK LAGOWSKI / AGENCJA GAZETA

Główny Urząd statystyczny (GUS) opracował raport pod nazwą „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2018”.

Jak GUS podaje w swoim raporcie, opublikowanym na oficjalnej stronie, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – maju br. wyniosły w cenach bieżących 372,2 mld zł w eksporcie oraz 373,7 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,5 mld zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 4,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 2,7%, a import o 4,5%.

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach – lipiec 2018 r.

koniunktura
GUS opublikował na swojej oficjalnej stronie raport nt koniunktury w lipcu 2018 roku.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lipcu 2018 r. wynosi 109,6 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej – informuje GUS.

Daje w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego czytamy: Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lipcu 2018 r.
Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego wzrosły w stosunku do odnotowanych w czerwcu, odnosząca się do budownictwa – spadła, a do usług – kształtuje się na zbliżonym poziomie. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego.
Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – zbliżony. W porównaniu z lipcem ub. r. wzrosły wartości obu składowych.

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2018 roku

ziemiaGłówny Urząd Statystyczny opracował raport pod nazwą „Ceny produktów rolnych w czerwcu 2018 roku”.

Jak podaje GUS, ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, w czerwcu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 2,0%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 3,9%.

Poziomy cen skupu i cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. W czerwcu 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych. Niższe były ceny jęczmienia, ziemniaków, żywca wołowego i mleka. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe, wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego i żywca drobiowego.

Na targowiskach odnotowano odmienną tendencję, w skali miesiąca ceny większości pro-duktów były niższe. Wzrosły jedynie ceny żywca wieprzowego, jałówek jednorocznych i pro-siąt na chów. W skali roku odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego, krów dojnych i jałówek jednorocznych.

Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).
Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bez-względnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.
Ceny podstawowych produktów rolnych. W czerwcu 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 68,60 zł/dt i były wyższe o 2,0% niż przed miesiącem, ale niższe o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (80,15 zł/dt) były niższe o 1,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 1,4% niższe od ubiegłorocznych – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku

DeathtoStock_Meticulous-09Główny Urząd Statystyczny opracował raport nt wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą czerwca br.

Jak czytamy na oficjalnej stronie GUS: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (w tym usługi – o 0,5%, przy spadku cen towarów – o 0,1%).
W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,0% (w tym towarów – o 2,2% i usług – o 1,4%).

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2018 r.

volkan-olmez-73767-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opracował raport nt dynamiki sprzedaży detalicznej w maju br.

W raporcie GUS czytamy:
Sprzedaż detaliczna(1) w cenach stałych w maju br. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec wzrostu o 7,4% w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,2%.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w maju 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 9,6% wobec wzrostu o 8,1% przed rokiem). Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano również w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy „pozostałe” (o 8,4%) oraz w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 7,8%).

Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost wykazały podmioty sprzedające farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 8,8%); tekstylia, odzież, obuwie (o 8,6%), jak również meble, rtv, agd (o 6,0%).

W okresie styczeń-maj(2) br. wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 6,7% (wobec wzrostu o 6,9% w 2017 r.).

(1) Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

(2) W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.

GUS: Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2018 roku

pkb-09,klOWfqWibGpC785HlXs

Główny Urząd Statystyczny opracował wstępny raport nt produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale tego roku.

Jak wynika z raportu GUS, produkt krajowy brutto (PKB) w pierwszym kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,2% w porównaniu z 2017 r., wobec 4,4% w analogicznym okresie 2017 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

W pierwszym kwartale 2018 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5,0%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,2% w porównaniu z I kwartałem ub. roku.

Raport GUS: Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku

mieszkania,klOWfqWibGpC785HlXs

Główny Urząd statystyczny (GUS) opracował raport nt sytuacji w budownictwie mieszkaniowym w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku.

Jak podaje GUS, w okresie pierwszych czterech miesięcy br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. oddano do użytkowania 58095 mieszkań, tj. o 12,2% więcej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 1,3%). Lepsze wyniki odnotowali inwestorzy z dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form, tj. deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 32714 mieszkań, tj. o 15,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowali wzrost o 2,4%) oraz inwestorzy indywidualni z efektem 23869 mieszkań, czyli o 6,1% więcej (wobec wzrostu przed rokiem o 2,1%). W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,4% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w okresie czterech miesięcy 2018 r. (z tego deweloperzy – 56,3%, a inwestorzy indywidualni – 41,1% mieszkań). Więcej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (703 wobec 579), a w budownictwie społecznym czynszowym wybudowano 405 mieszkań (199 przed rokiem), komunalnym 380 mieszkań (wobec 291), zakładowym tylko 24 mieszkania (wobec 13), natomiast pozostali inwestorzy 809 mieszkań, wobec 503 przed rokiem.

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2018 r. – dane GUS

analizaGłówny Urząd Statystyczny opublikował krótki raport nt dynamiki sprzedaży detalicznej w marcu br.

Z raportu GUS wynika, że w marcu 2018 roku sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Różnica wyniosła 8,8% (wobec wzrostu o 7,9% w marcu 2017 roku). Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w marcu było wyższe niż w styczniu i lutym 2018 roku.
W porównaniu z wynikiem osiągniętym w lutym 2018 roku, w marcu br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 17,9%.

Sprzedaż detaliczna mocno w górę. Świetne dane GUS!

money-256281_640

Aż o 11,4 proc. wzrosła w styczniu sprzedaż detaliczna w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Takie dane opublikował właśnie GUS. Wzrost jest zdecydowanie większy od prognoz ekspertów – na poziomie nieco ponad 7 proc.

Warto zaznaczyć, że wynik jest lepszy również od grudniowego i tak już bardzo wysokiego, na poziomie 6,4 proc.

Polacy więcej kupują głównie przez wpływ programu 500 plus i wyższe zarobki. Nie bez znaczenia jest jednak również inflacja, która także szybko rośnie. W styczniu rok do roku jej wzrost wyniósł 1,8 proc.

Świetne dane sprzedaży detalicznej oznaczają wyższy wpływ z podatków do kasy państwa.

 

PKB w 2016 r. wzrósł o 2,8 proc. – prognoza GUS

GUSO 2,8 proc. wzrosła polska gospodarka w minionym roku. Takie dane opublikował Główny Urząd Statystyczny. Jest to najsłabszy wzrost PKB w ciągu ostatnich trzech lat, ale lepszy niż w latach 2011 – 2012 i lepszy od ostatnich prognoz analityków.

Na stosunkowo gorszych danych zaważyło głównie mocne hamowanie w inwestycjach i gorszy bilans handlowy. Ratunkiem dla PKB okazała się natomiast konsumpcja i tu z pewnością wpływ miał program 500 Plus.

Eksperci spodziewają się, że najgorsze już za polską gospodarką, a obecny rok przyniesie utrzymanie konsumpcji na obecnym poziomie i wzrost inwestycyjny, co powinno znaleźć odbicie w wynikach PKB.

Deweloperzy budują mieszkania na potęgę

01-entrance mniejszeZ danych GUS wynika, że pierwszy kwartał tego roku przyniósł kolejny rekord w podaży mieszkań. Oddano do użytkowania 37.313 mieszkania, tj. o 17,7% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.. Jednocześnie rozpoczęto budowę 34.306 mieszkań, tj. o 7,9% więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba wydanych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń z projektem budowlanym – o 9,7% i wyniosła 42.183.

Rekordowe są wyniki budownictwa deweloperskiego. Firmy oddały nieco ponad 46 proc. z puli wszystkich wybudowanych mieszkań. Stanowi to wynik aż o 53,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Duża liczba wydanych pozwoleń na budowę jak i rozpoczętych budów wskazuje, że z rekordową podażą będziemy mieli do czynienia także w kolejnych miesiącach roku.

 

Słabe wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie

O 0,3 proc. wzrosła produkcja w listopadzie rok do roku. Względem października 2014 spadła o 7,5 proc. To gorsze wyniki od oczekiwań ekonomistów. Pojawiają się głosy, że RPP zareaguje kolejną obniżką stóp procentowych.

Jak podał GUS w 13 branżach odnotowano też spadek  produkcji sprzedanej przemysłu rok do roku. Najbardziej w. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,6 proc., napojów – o 12,2 proc., w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,9 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,3 proc., artykułów spożywczych – o 3,9 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,3 proc.

W komentarzach ekspertów pojawiają się głosy o wyhamowaniu popytu krajowego, który skutkuje takimi danymi. Zdaniem niektórych analityków ciągle trwająca deflacja plus dane o produkcji przemysłowej będą wywierać silną presję na RPP, by obniżyć stopy procentowe w styczniu 2015.

W listopadzie nadal mieliśmy deflację

Już czwarty miesiąc z rzędu spadały ceny w Polsce. Listopad również był okresem deflacji. Ceny spadły o 0,6 proc.  w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny były niższe o 0,2 proc. Według GUS najbardziej spadły ceny jeśli chodzi o paliwa. Staniała też odzież. Wg szacunków części ekonomistów deflacja utrzyma się w Polsce do końca I kwartału 2015.

Grunty rolne – ciągle duże wzrosty cen

freedigitalphotos.net, by arztsamui

freedigitalphotos.net, by arztsamui

Nie widać końca wzrostów cen na rynku ziemi rolnej w Polsce. Ostatnie dane potwierdzają, że trend, który trwa już wiele lat, nadal się utrzymuje. Wg GUS ceny ziemi w Polsce w drugim kwartale tego roku wzrosły o 2 tys. zł za hektar. Wg PKO BP obecnie przeciętna cena hektara gruntu rolnego w obrocie prywatnym wynosi ponad 32 tys. zł. Niektórzy analitycy szacują, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ceny gruntów rolnych poszły w górę nawet o ponad 400 proc.

W połowie roku średnia cena hektara gruntu rolnego w naszym kraju w obrocie prywatnym wynosiła wg GUS 32430 zł i była wyższa o ponad 2000 zł w stosunku do kwartału poprzedniego, więc o około 6 proc.

Najdroższa ziemia jest w województwach: kujawsko – pomorskim (ponad 43 tys./ha), opolskim (ponad 43 tys./ha) i wielkopolskim (ponad 43 tys./ha). Najmniej hektar kosztował w województwie podkarpackim (19 tys. zł/ha).

Z czego wynika utrzymujący się wysoki popyt?

Niewątpliwie zakupom ziemi ciągle sprzyjają niskie stopy procentowe, a dla rolników zachętą jest możliwość kupna ziemi na raty od ANR. Co prawda oprocentowanie od tego roku wzrosło – po wpłaceniu 10 proc. wartości, odsetki od każdej raty wynoszą min. 3,75 proc. (w stosunku do 2 proc. jak to było do końca 2013 roku), ale rolnikom udało się zachować rozkład ratalny przy kupnie ziemi.

Drugim czynnikiem generującym wzrosty cen jest utrzymujące się ożywienie na rynku gruntów pod inwestycje w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe. Silny trend w tym zakresie widoczny jest od połowy ubiegłego roku i wynika z poprawy wyników sprzedażowych mieszkań oraz ciągle bardzo dużej koniunktury na rynku nieruchomości komercyjnych – zwłaszcza w zakresie biurowców i magazynów.

Ziemia rolna, która daje możliwości przekształcenia jest postrzegana przez inwestorów jako alternatywa dla droższych gruntów budowlanych. Stąd szczególnie w cenie jest ziemia niższej jakości (łatwiej ją odrolnić) w granicach dużych miast.

Ostatnie dane GUS wskazują, że zaledwie w ciągu roku ceny ziemi rolnej wzrosły o ponad 32 proc.! Jeszcze w drugim kwartale 2013 hektar w obrocie prywatnym kosztował przeciętnie nieco ponad 24 tysiące, teraz już ponad 32.

Obserwatorzy rynku nieruchomości podkreślają, że w tym roku może paść rekord jeśli chodzi o zakupy terenów inwestycyjnych. Szacunki mówią o tym, że firmy wydadzą na ten cel blisko 2 mld zł.

Przeciętne ceny gruntów rolnych do przekształcenia w WGN mieszczą się w przedziale 10 – 15 zł za metr kwadratowy, jednak im bliżej miast tym drożej. W granicach miast stawka rośnie nawet do ponad 100 zł od metra kwadratowego. Podobne wyceny dotyczą niektórych gruntów z wysokim potencjałem inwestycyjnym w miejscowościach turystycznych, bądź położonych w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, np. nad jeziorami, czy też przy węzłach drogowych.

Jak będą kształtować się ceny ziemi do końca roku i w roku przyszłym? Wiele będzie zależało od dalszej koniunktury na rynku mieszkaniowym i nieruchomości komercyjnych. W tym drugim segmencie spodziewane jest osłabienie nowej podaży po rekordowych wynikach w tym roku. Duża liczba nowych projektów będzie prawdopodobnie skutkować wzmożonym poziomem pustostanów – zwłaszcza w stolicy. Nie wiadomo też co z koniunkturą na rynku mieszkaniowym. Ostatnie dane odnośnie MDM rozczarowują. Póki co wykorzystanie programu jest poniżej oczekiwań.

Innym czynnikiem, który może jeszcze generować wzrost cen ziemi, jest otwarcie rynku polskiego dla klientów z Unii Europejskiej, co ma nastąpić w 2016 roku. Część inwestorów szacuje, że ziemia wtedy jeszcze zdrożeje, a zainteresowani będą nią klienci z Zachodu, gdzie grunty ciągle są znacznie droższe.

Skala przyszłego popytu może jednak rozczarować, zwłaszcza, że na tle cen ziemi w innych krajach naszego regionu grunty z Polski nie wypadają wcale korzystnie. Mimo wysokich wzrostów w tym roku zasadne jest więc pytanie, o to kiedy pęknie bańka cenowa na rynku gruntów rolnych.

Marcin Moneta/WGN

Ceny spadają – utrzymuje się deflacja

dropping-coins-into-glass-bowl-10037577Polska nadal zmaga się z deflacją, to znaczy spadkiem cen. Kolejne dane GUS potwierdzają to zjawisko. W lipcu.wskaźnik cen spadł do minus 0,2 proc. W sierpniu spadek się pogłębił, w porównaniu z sierpniem 2013 roku ceny spadały już o 0,3 proc. Najbardziej spadają ceny żywności. Spadły one o ponad 1 procent, czyli najbardziej od 11 lat.

Deflacja jest różnie oceniana i komentowana przez ekonomistów. Część z nich podkreśla, że to zjawisko jest niekorzystne dla gospodarki. Osłabia przychody do budżetu, wpływa na osłabienie wzrostu gospodarczego i opłacalności produkcji.

Dlatego niewykluczone, że już na najbliższym październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na mocne cięcia stóp procentowych, by rozkręcić akcję kredytową. Część ekspertów spodziewa się obniżek stóp o 1 procent. Przypomnijmy, że obecnie podstawowa stopa referencyjna wynosi 2,5 proc. i jest najniższa w historii. Do niedawna spodziewano się, że na przełomie roku RPP zdecyduje się na podwyżki stóp. Teraz jednak prawdopodobne są kolejne cięcia, co oznacza zmniejszenie rat kredytów w złotówkach.

 

Gospodarka w Polsce spowalnia

121Specjaliści rynku poinformowali o zauważalnym wyhamowaniu polskiej gospodarki. Obrazują to najlepiej obroty handlu detalicznego.

Jak przedstawia Główny Urząd Statystyczny, w lipcu 2014 roku sprzedaż przyrosła nominalnie jedynie o nieco ponad 2 procent rok do roku. Spodziewano się natomiast przytostu na poziomie 4,7 procent.

Jak przyznają specjaliści, z pewnością kluczowe dla sytuacji na rynku będą dane prezentujące informacje o strukturze PKB za drugi kwartał 2014 roku. GUS ogłosi je pod koniec sierpnia 2014 roku.

Wzrosła średnia pensja Polaka – ile wynosi?

5Przeciętne wynagrodzenie Polaków wynosi obecnie ponad 4 tysiące złotych brutto. GUS podkreśla, że w ciągu ostatniego roku średnia wynagrodzeń w Polsce wyraźnie wzrosła.

W marcu 2014 roku średnie wynagrodzenie wyniosło dokładnie 4018 złotych brutto. To daje wynagrodzenie na rękę w kwocie mniej więcej 2900 złotych.

Taki wynik oznacza wzrost wynagrodzeń w Polsce o około 4 procent w stosunku do 2013 roku.

Wyliczenia GUS nie są jednak traktowane przez wszystkich analityków rynku jako prawidłowy wyznacznik. Podkreślają oni, że średnia pensja zawyżana jest przez bardzo duże wynagrodzenia prezesów i podkreślają, że przepaść między wysokością wynagrodzeń jest ogromna.

Szacunkowy PKB za IV kwartał 2013 roku

18Główny Urząd Statystyczny podał informację na temat szacunkowego PKB za ostatni kwartał ubiegłego roku.

W IV kwartale 2013 roku Produkt Krajowy Brutto poszybował w górę o 2,7 procent rok do roku. Wzrost kwartał do kwartału wyniósł natomiast 0,5 procenta.

Według GUS jest to najlepszy wynik od niemal dwóch lat. Eksperci są jednak powściągliwi – ich zdaniem wynik ten nie jest najgorszy, ale i tak poniżej oczekiwań. Wynik ten nie jest jednak zbyt dużym zaskoczeniem. Teraz eksperci mają nadzieję na poprawę kondycji gospodarki w kraju.

Alarmujący poziom bezrobocia w Polsce

W 2013 roku w urzędach pracy w całej Polsce zarejestrowało się około 160 tysięcy osób. Do urzędów zgłaszały się głównie osoby, które utraciły zatrudnienie z powodu grupowych zwolnień w dużych zakładach lub z powodu upadłości albo likwidacji firm.

GUS podaje, że w ubiegłym roku zwolnienia dotykały pracowników z przeróżnych branż.
Bezrobotni stawali się zarówno pracownicy firm ubezpieczeniowych, banków, jak i pracownicy budowlani.

Według ekspertów bieżący rok ma przynieść poprawę na rynku zatrudnienia, a co za tym idzie – zmniejszy się poziom bezrobocia w Polsce.

Złe dane GUS-u

Niestety stopa bezrobocia nieoczekiwanie wzrosła aż do 12,4 proc. Takie dane właśnie podał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 5,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2011 roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1 procent. Odnośnie stopy bezrobocia to na koniec lipca wynosiła 12,3 proc. Jeszcze w lipcu 2011 roku była na poziomie 11,8 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia wyniosła 1.964,7 tys., czyli była wyższa o 0,6 proc. niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 109,4 tys.

Kiepsko w przemyśle

Jak podał GUS, klimat w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniamy jest negatywnie, podobnie jak przed miesiącem i niestety gorzej niż w tym samym miesiącu ostatnich 10 lat. Niestety nadal utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych a przewidywania w tym zakresie są bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostać bez zmian w stosunku do oczekiwań z lipca.

 

Przyszłość rynku nieruchomości

Jak wynika z danych z GUS liczba gospodarstw domowych w 2011 roku wynosiła 14,49 mln, podczas gdy liczba mieszkań zatrzymała się na wartości 13,42mln. Wynika z tego, że deficyt mieszkaniowy cały czas jest na poziomie 1mln jednostek mieszkalnych. Wobec tego największym marzeniem wchodzących w dorosłe życie młodych ludzi jest chęć posiadania własnych czterech kątów.

Źródło: Puls Biznesu

Rozbieżności dotyczące bezrobocia

Są rozbieżności według danych z GUS a danych wynikających ze spisu powszechnego. GUS podał, że w Polsce pracuje  15,9 mln Polaków a spis powszechny, że 14,2. Rozbieżności wynikają z faktu, że przed spisem GUS przeprowadził badanie ekonomiczne ludności. Według badania GUS, mieliśmy w Polsce 1,8 mln bezrobotnych. Podczas spisu o 300 tysięcy więcej Polaków potwierdziło, że jednak nie ma pracy.

Źródło: Wprost

Hektar ziemi rozwiązaniem przed praca na emeryturę

Jeszcze przez dwa lata na finanse publiczne Polski korzystnie będą oddziaływać trendy demograficzne.  Według prognoz sytuacja zacznie się gwałtownie pogarszać po roku 2013, kiedy szczytowe roczniki wyżu powojennego, osoby urodzone w latach 1950-1955, zaczną odchodzić z rynku pracy. Na tę właśnie sytuację rząd chce się przygotować, podnosząc wiek emerytalny. 3 miliony osób ochronią jednak przywileje. Pozostawienie bez zmian dotychczasowego systemu KRUS spowoduje, że wzrośnie premia za dostanie się do systemu emerytur rolniczych. Aby otrzymać taką emeryturę wystarczy posiadać 1 ha ziemi.

Źródło: Interia.pl