Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2020 roku wg GUS

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację na temat dynamiki sprzedaży detalicznej.

Informacja na temat dynamiki sprzedaży detalicznej dotyczy lipca 2020 roku.
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,0% (wobec wzrostu o 5,7% w lipcu 2019 r.). W porównaniu z czerwcem 2020 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 6,5%. W okresie styczeń-lipiec2 2020 r. sprzedaż zmalała r/r o 3,9% (wobec wzrostu o 6,0% w 2019 r.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 roku

fabian-blank-78637-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 roku.

Jest to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Jak czytamy na stronie GUS, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł.

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w maju i czerwcu 2020 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt.: „Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w maju i czerwcu 2020 r.”.

W maju 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 387,2 tys. turystów, którym udzielono 925,2 tys. noclegów. W porównaniu z majem ubiegłego roku było to mniej odpowiednio o 88,2% i o 88,3%. Spadek liczby turystów w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku odnotowano również w czerwcu 2020 r.; według szacunków liczba osób korzystających z noclegów, była niższa o 62,7%.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.[1] od 4 maja dopuszczalne było wznowienie prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług hotelarskich. Część obiektów noclegowych nie rozpoczęła jednak przyjmowania gości od początku maja lub nadal nie podjęła działalności. Pomimo tego, obserwuje się stopniowy wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej, co wpływa na poprawę wskaźników wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w kolejnych miesiącach w odniesieniu do analogicznych okresów 2019 r.


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Źródło: GUS.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku wg GUS

hotel nad morzem
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku wg GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych. Jest to raport za I kwartał 2020 roku.
W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku, w porównaniu do I kwartału 2019 roku, odnotowano spadek ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 17,3% oraz liczby udzielonych noclegów – o 13,6%. Jednocześnie zanotowano spadek liczby turystów zagranicznych o 21,8% – poinformował GUS.

Raport GUS-u nt popytu na pracę w ubiegłym roku

gus prava
Niniejsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego została przygotowana na podstawie wyników badania popytu na pracę.
Od 2007 roku badanie to prowadzone jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób.

Wg Wyniki badania popytu na pracę za IV kwartał 2017 r. są reprezentatywne dla 737,9 tys. podmiotów, z czego większość (70,7%) stanowią jednostki o liczbie pracujących
do 9 osób. Wśród badanych jednostek – 671,5 tys., tj. 91,0% zalicza się do sektora prywatnego, a 66,4 tys. tj. 9,0% do sektora publicznego.
Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 i więcej osób według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 12214,9 tys. osób, przy czym w podmiotach
sektora publicznego – 26,0%, a w sektorze prywatnym – 74,0%. Najwięcej osób – 55,0% ogółu pracujących było zatrudnionych w jednostkach o liczbie
pracujących powyżej 49 osób.
W sektorze prywatnym najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w zakresie:
przetwórstwa przemysłowego – 22,3% ogółu pracujących w tym sektorze, handlu; napraw pojazdów samochodowych – 19,4%, edukacji – 10,8% oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 6,7%.
W sektorze publicznym najwięcej osób pracujących zatrudniały jednostki realizujące działalność w zakresie:
edukacji – 36,5% ogółu pracujących w tym sektorze, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 18,9%, administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych
zabezpieczeń społecznych – 15,9% oraz transportu i gospodarki magazynowej – 7,6%.
Około 55,0% ogółu pracujących było zatrudnionych w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób, najczęściej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego – 28,8% ogółu pracujących w tej kategorii jednostek, handlu; napraw pojazdów samochodowych – 13,5%, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 8,4% oraz edukacji – 8,3%.
W jednostkach o liczbie pracujących od 10 do 49 najwięcej osób pracowało w edukacji – 22,3%, w handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 21,8%, przetwórstwie przemysłowym – 16,0%, oraz budownictwie – 7,7%.
W jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób najwięcej osób znalazło zatrudnienie w handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 32,3%, budownictwie – 12,8%,
przetwórstwie przemysłowym – 12,5%, a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 8,0%.
Najliczniejszą grupą zawodową w ogólnej liczbie pracujących, według stanu na koniec grudnia 2017 r.

GUS: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 roku

aktywnosc_ekonomiczna_ludnosci_polski_4_kwartal_2017,klOWfqWibGpC785HlXs

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt aktywności ekonomicznej ludności.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w IV kwartale 2017 roku wskazują, – jak podaje GUS – że w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku nastąpił wzrost populacji pracujących przy jednoczesnym spadku
zbiorowości bezrobotnych. Na podobnym poziomie utrzymała się liczba osób biernych zawodowo.
Stopa bezrobocia zmniejszyła się, zaś w wzrósł wskaźnik zatrudnienia ogółem.

W porównaniu z III kwartałem 2017 roku GUS zaobserwował spadek populacji aktywnych zawodowo. Liczba osób biernych zawodowo zwiększyła się, natomiast wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia obniżyły się.

Pełny raport GUS opublikował na swojej oficjalnej stronie.

Udziały PKP Cargo w rynku mniejsze?

gabriel-sanchez-550169-unsplash
Grupa PKP Cargo podała wyniki przewozowe, które odnoszą się do danych Głównego Urzędu Statystycznego za marzec 2018 roku.

Po weryfikacji wyników można wywnioskować, że przewozy operatora wprawdzie rosną, jednak w mniejszym stopniu niż rynek jako całość.

Grupa PKP Cargo w marcu uzyskała 48,32 procent udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,56 procent pod względem masy towarowej. W analogicznych okresach rok wcześniej udziały w rynku Grupy PKP Cargo były jednak wyższe. W marcu 2017 roku Grupa PKP Cargo uzyskała 52,29 procent udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,60 procent pod względem masy towarowej.

Koniunktura gospodarcza – ocena GUS

okularyGłówny Urząd Statystyczny opublikował informację nt koniunktury gospodarczej w kwietniu 2018 roku.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu 2018 r. wynosi 108,2 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Wartości składowych, które odnoszą się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług uległy pomniejszeniu w stosunku do wyników z poprzedniego miesiąca.
W skali roku natomiast wzrostowi uległy wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług. Obniżyła się natomiast wartość składowych dla handlu detalicznego.

Jak informuje GUS: Wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem i przed rokiem. Wartość wskaźnika ocen prognostycznych jest niższa niż w marcu br., ale wyższa niż w kwietniu ub. r.

Ministerstwo Gospodarki prognozuje wzrost PKB

3Ministerstwo Gospodarki poinformowało, jakiego wzrostu PKB spodziewa się w bieżącym roku.

Jak zapowiedziało, oczekuje, że tempo wzrostu gospodarczego będzie w 2014 roku większe od tego, które osiągnęliśmy w 2013 roku. PKB ma osiągnąć tym samym poziom mniej więcej 3,3 procent wzrostu.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w drugim półroczu bieżącego roku wzrost PKB wyniósł 3,2 procent. Tym samym pozwoliło to na osiągnięcie wyniku 33 procent w skali pierwszego półrocza za 2014 rok.

Wzrosła średnia pensja Polaka – ile wynosi?

5Przeciętne wynagrodzenie Polaków wynosi obecnie ponad 4 tysiące złotych brutto. GUS podkreśla, że w ciągu ostatniego roku średnia wynagrodzeń w Polsce wyraźnie wzrosła.

W marcu 2014 roku średnie wynagrodzenie wyniosło dokładnie 4018 złotych brutto. To daje wynagrodzenie na rękę w kwocie mniej więcej 2900 złotych.

Taki wynik oznacza wzrost wynagrodzeń w Polsce o około 4 procent w stosunku do 2013 roku.

Wyliczenia GUS nie są jednak traktowane przez wszystkich analityków rynku jako prawidłowy wyznacznik. Podkreślają oni, że średnia pensja zawyżana jest przez bardzo duże wynagrodzenia prezesów i podkreślają, że przepaść między wysokością wynagrodzeń jest ogromna.