rynek nieruchomości na wynajem

SERGO zadowolone z wyników za 2014

Mblack-red_CMYKGrupa SERGO upubliczniła wyniki spółki za rok 2014.

„2014 rok był bardzo dobrym rokiem dla SEGRO. Strategia repozycjonowania naszego portfolio jest w zasadzie zakończona i widać już jej pierwsze efekty. Wartość naszych aktywów netto wzrosła o 23 procent, nasz wskaźnik niewynajętej powierzchni spadł do najniższego w historii poziomu 6,3 procent, zaś wpływy z czynszów na porównywalnej bazie nieruchomości wzrosły o 2,4 procent. Podjęte przez nas działania poprawiły jakość, stabilność i potencjał naszego portfolio, a także skutkowały obniżeniem ryzyka struktury kapitałowej. W przyszłości czynniki kształtujące popyt na nasze produkty i usługi w połączeniu z poprawiającą się koniunkturą gospodarczą w Wielkiej Brytanii, a także łagodną polityką pieniężną na wszystkich rynkach, na których działamy, powinny wspierać nasze zyski z nieruchomości. Korzystając ze sprzyjającego otoczenia rynkowego, w najbliższych miesiącach oddamy 240 000 m2 nowej powierzchni magazynowej i logistycznej. Mamy doskonale zlokalizowane grunty inwestycyjne, które pozwolą na budowę kolejnych 1,6 miliona m2 powierzchni w najbliższych latach. Przekonanie o dobrych perspektywach dla Grupy odzwierciedla rekomendacja dotycząca podniesienia wartości dywidendy o 0,3 pensa” – – skomentował David Sleath, Dyrektor Generalny SEGRO.

Wyniki:

  • Strategiczny program repozycjonowania aktywów w większości zakończony: od listopada 2011 roku zbycie aktywów o wartości 1,6 miliarda funtów oraz nowe inwestycje w budowę nieruchomości i akwizycje na poziomie 1,3 miliarda funtów.
  • 23-procentowy wzrost wartości aktywów netto (EPRA NAV) na akcję do 384 pensów (31 grudnia 2013 roku: 312 pensów) odzwierciedlający rosnącą wartość aktywów oraz zyski z zarządzania aktywami jak i z nowych projektów.
  • Wzrost zysku brutto (według MSSF) do 654,4 miliona funtów (2013: 212,1 miliona funtów).
  • Zysk według EPRA przypadający na akcję na poziomie 17,2 pensa (2013: 17,7 pensa) odzwierciedlający zmniejszone wpływy z czynszów w wyniku zbycia aktywów, zrównoważone działalnością inwestycyjną oraz niższymi kosztami operacyjnymi i finansowymi.
  • Wzrost czynszów na porównywalnej bazie obiektów (like-for-like) o 2,4 procent. W rezultacie rosnącego popytu ze strony najemców, głównie z sektora handlu detalicznego, będącego wynikiem wzrostu sprzedaży w Internecie i w sklepach typu convenience, odnotowano 35,4 miliona funtów nowo zakontraktowanego czynszu najmu w stosunku rocznym (wzrost o 16 procent rok do roku) oraz wyraźny spadek powierzchni niewynajętej do 6,3 procent.
  • Popyt inwestycyjny na obiekty logistyczne wciąż na wysokim poziomie: 12,3-procentowy wzrost wartości portfela do 4,8 miliarda funtów, w tym 17,1-procentowy wzrost portfela wybudowanych nieruchomości w Wielkiej Brytanii pokazujący silną pozycję SEGRO w „złotym trójkącie logistycznym” pomiędzy Londynem, Anglią Południowo-Wschodnią i regionem Midlands. Wartość nowowybudowanych nieruchomości w Europie Kontynentalnej wzrosła o 2,2 procent.
  • Dalszy rozwój Grupy w średnim i długim okresie dzięki realizacji nowych obiektów przy wykorzystaniu posiadanych gruntów w najlepszych lokalizacjach. W wyniku realizacji aktualnego programu dewelopmentowego powstanie 240 000 m2 powierzchni najmu. Dzięki działkom w najlepszych lokalizacjach, Grupa ma w średnim okresie możliwość budowy kolejnych 1,6 miliona m2 powierzchni.
  • Wzrost dywidendy o 0,3 pensa do 10,2 pensa świadczący w ocenie Zarządu o dobrych perspektywach Grupy.

nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora