komentarze, opinie, gospodarka

Górnicy mimo wysokich emerytur dorabiają

We­dług danych z  ZUS eme­ry­tu­ry gór­ni­cze na­le­żą do jed­nych z naj­wyż­szych w kraju. Średnia emerytura górnika to ok. 3500 zł  Mimo to, młodzi emeryci (średnia wieku górnika przechodzącego na emeryturę to 48 lat) dorabiają do niej, najczęściej ponownie pracując w kopalniach. „ Na moim od­dzia­le wszy­scy szty­ga­rzy to eme­ry­ci” – mówi eme­ry­to­wa­ny szty­gar, który pra­cu­je w fir­mie ze­wnętrz­nej świad­czą­cej usłu­gi na jed­nej z ko­palń na­le­żą­cych do Kom­pa­nii Wę­glo­wej SA.

 Źródło: Onet