Informacje dnia

Wyniki finansowe za rok 2019: wartość portfela Globalworth przekroczyła 3 mld euro

volkan-olmez-73767-unsplash

Globalworth – największy inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej – z opublikował sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019.

Najważniejsze informacje operacyjne:
 • Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 łączna wartość portfela wzrosła o 23,7% do ponad 3 mld euro
 • Zrealizowano lub ogłoszono 11 nowych inwestycji o łącznej wartości 613,8 mln euro
 • Spółka w całości przejęła i wycofała z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółkę zależną Globalworth Poland za łączną kwotę 216,1 mln euro
 • Zrealizowano obiekt przemysłowy o powierzchni 17,8 tys. mkw., trwa budowa siedmiu nieruchomości biurowych i przemysłowych w Rumunii i Polsce
 • Łączna powierzchnia najmu wzrosła o ponad 170 tys. mkw. – do 1,2 mln mkw. Wskaźnik wynajętej powierzchni wyniósł 95% (w tym wynajem z opcją wykupu), wzrost o 0,4% w porównaniu do okresu poprzedniego
 • Rekordowy rok pod względem wynajmu – wynajęto lub przedłużono łącznie 179,5 tys. mkw. powierzchni, przy średnim ważonym okresie najmu 5,5 roku
 • Wartość umów najmu wzrosła o 15,6% do 184,4 mln euro (191 mln euro przy uwzględnieniu przedwstępnych umów najmu nieruchomości w budowie)
 • Liczba nieruchomości z certyfikatem ekologicznym wzrosła o 13 – do 43, co stanowi 81,3% wartości naszego portfela nieruchomości komercyjnych (spółka ubiega się o certyfikat dla pozostałych nieruchomości)
 • Wszystkie trzy główne agencje ratingowe przyznały euroobligacjom spółki rating na poziomie inwestycyjnym po aktualizacji oceny Moody’s do Baa3 i S&P do BBB-
 • Dalsze zwiększenie udziału aktywów z zarządzaniem właścicielskim – nasz zespół złożony z około 240 specjalistów zarządza już 76,9% wartości naszego portfela nieruchomości komercyjnych
Najważniejsze informacje finansowe:
 • Przychody wzrosły o 15,3% do 222,2 mln euro, a dochód z działalności operacyjnej netto o 10,7% do 147,7 mln euro, głównie dzięki skutecznym działaniom w zakresie wynajmu powierzchni w 2019 r. i powiększeniu portfela o osiem nowych nieruchomości biurowych w Polsce
 • Znormalizowany wynik EBITDA w ubiegłym roku obrotowym wzrósł o 52,4% do 128 mln euro, a skorygowany znormalizowany wynik EBITDA (z uwzględnieniem udziałów mniejszościowych) o 34,3% do 134,8 mln
 • Zysk na akcję (wg MSSF) wzrósł w 2019 r. do 93 eurocentów, czyli o 52,5% w porównaniu z rokiem poprzednim (61 eurocentów)
 • Zysk netto wg. EPRA w roku obrotowym 2019 wyniósł 80,6 mln euro, co stanowi roczny wzrost o 32,4%, przy czym zysk na akcję wg. EPRA zmalał o 4,3% do 44 centów na akcję w wyniku wyższej średniej ważonej liczby wyemitowanych akcji po dwóch udanych operacjach podwyższenia kapitału własnego w Grupie
 • Wysokość dywidend uchwalonych i wypłaconych w roku obrotowym 2019 wyniosła 60 eurocentów na akcję (w roku obrotowym 2018: 54 eurocenty)
 • Wskaźnik LTV na dzień 31 grudnia 2019 spadł do poziomu 34,7% (w porównaniu z 43,9% wg stanu na 31 grudnia 2018), zgodnie ze strategią Grupy polegającą na utrzymaniu wskaźnika LTV poniżej 40% w perspektywie długoterminowej przy jednoczesnym dążeniu do wysokiego wzrostu
 • Wartość aktywów netto wg. EPRA na akcję wzrosła wg stanu na 31 grudnia 2019 o 2,9% do 9,30 euro na akcję (wg stanu na 31 grudnia 2018: 9,04 euro)
 • Księgowa stopa zwrotu wyniosła 9,2%, o 140 punktów bazowych więcej w porównaniu z rokiem obrotowym 2018
 • Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Globalworth w 2019 r. wyniosła 21,7%
Perspektywy w kontekście pandemii COVID-19

Globalworth stał się czołowym inwestorem biurowym na rynku nieruchomości w regionie CEE. Niestety gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa zaskoczyło naszą spółkę (podobnie jak całą światową gospodarkę i przedsiębiorstwa), rodząc poważne obawy co do przyszłości. Wpływ koronawirusa na wzrost gospodarczy w Europie i na świecie oraz wyniki naszej spółki i rynku nieruchomości w Polsce i Rumunii jest trudny do przewidzenia. Obecna sytuacja odciśnie trwały ślad na każdym sektorze i firmie.