Informacje dnia

Targi Nieruchomości w Warszawie już za kilka dni

daniil-silantev-574966-unsplash
W dniach 13 — 14 października 2018 r. w Arenie Ursynów odbędą się Połu­dniowe Targi Nie­ru­cho­mo­ści DOM CZY MIESZKANIE.

To pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z Połu­dnio­wego pasma War­szawy i oko­lic. Każdą edy­cję odwie­dzają tysiące gości.

Targi skierowane są do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w połu­dnio­wej czę­ści War­szawy lub jej oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w tym rejo­nie.

Na tar­gach pre­zen­towane będą zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Goście będą mogli rów­nież zapo­znać się z bogatą gamą usług dodat­ko­wych, m.in. doradz­twa finan­so­wego, aran­ża­cji wnętrz.