Nowa ustawa deweloperska oczami eksperta

Anita Makowska Archicom

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. nowa ustawa deweloperska, weszła w życie wraz z początkiem lipca br. Celem rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę jest przede wszystkim zabezpieczenie w relacjach z firmami deweloperskimi osób, które zdecydowały się na zakup nieruchomości. Choć projekt ustawy jest konsultowany od dawna, a deweloperzy mieli czas, aby odpowiednio przygotować się na nadejście nowych przepisów, z pewnością odciśnie ona swoje piętno na całej branży mieszkaniowej. Jednak najważniejsze konsekwencje dla tego sektora będą widoczne w długoterminowej perspektywie.

Obowiązująca ustawa zabezpieczała interesy nabywców lokali w skuteczny sposób, jednakże ustawodawca uznał tę ochronę za niewystarczającą w kontekście zmienności współczesnego rynku. Sytuacja, w której deweloper lub bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ogłosili upadłość, wiązała się z utratą części środków wpłaconych po zawarciu umowy deweloperskiej. Choć sytuacje upadłości firm deweloperskich w okresie od 2012 roku były sporadyczne i dotyczyły raczej mniejszych przedsiębiorców, z punktu widzenia ustawodawcy pojawiła się konieczność zabezpieczenia ochrony klientów w każdym z takich przypadków. Rachunki zamknięte również nie zapewniały konsumentom całkowitego bezpieczeństwa, choć i bankructwa banków były zdecydowanie rzadkim zjawiskiem. Środki zdeponowane na rachunku banku upadłego niezmiennie podlegają ochronie gwarancyjnej przewidzianej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wyłącznie do równowartości 100 tys. euro.
Po zmianie przepisów potencjalne ryzyko zostanie wyeliminowane, również w przypadku nierozpoczęcia lub przerwania procesu budowy, a także nieprzekazania na nabywcę własności nieruchomości w ustalonym w ramach umowy deweloperskiej terminie.

W ochronie finansowej nabywców ma pomóc Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), który wymaga od dewelopera odprowadzania składek od każdej wpłaty na otwarty lub zamknięty, mieszkaniowy rachunek powierniczy dla tzw. przedsięwzięcia deweloperskiego. Ich ostateczną wysokość określi stosowne rozporządzenie, jednak z pewnością będzie ona zależna od rodzaju prowadzonego rachunku powierniczego (w przypadku otwartego nawet 10-krotnie wyższa składka). Firma rozpoczynająca sprzedaż ma obowiązek zawarcia takiej umowy i utrzymania rachunku do momentu przeniesienia praw własności ostatniej umowy deweloperskiej. DFG gwarantuje całkowity zwrot wpłaconych środków. Ponadto, nabywcy mogą się o nie ubiegać nie tylko w sytuacji, gdy firma deweloperska lub bank upadną, ale także gdy zdecydują się rozwiązać umowę z wykonawcą zgodnie z przysługującym do tego prawem, np. w wyniku nieusunięcia w należytym terminie wady lokalu.
Na większe poczucie bezpieczeństwa wpływ będą miały również dokumenty, z którymi potencjalny nabywca zainteresowany zawarciem umowy deweloperskiej bądź rezerwacyjnej ma zapoznać się przed transakcją. Deweloper będzie zobowiązany do przedstawienia m.in. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zaświadczenia o samodzielności lokalu lub aktu ustanowienia jego odrębnej własności, zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu lub dokument zawierający zobowiązanie do jego udzielenia.

Ponadto, projekt prospektu deweloperskiego został uzupełniony o datę uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zakończenia budowy domu jednorodzinnego, powierzchnię lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ich cenę, datę wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, datę ustanowienia jego odrębnej własności, a także informację o jednolitym limicie gwarancyjnym przysługującym w przypadku upadłości banku, w którym prowadzony jest mieszkaniowy rachunek powierniczy. Nowym obowiązkiem jest dostarczenie prospektu informacyjnego na trwałym nośniku jeszcze przed podpisaniem pierwszej umowy (rezerwacyjnej lub deweloperskiej), niezależnie od tego, czy potencjalny kupujący wyraził takie zainteresowanie. Dzięki wszystkim wspomnianym dokumentom i zawartym w nich informacjom osoba zainteresowana zakupem mieszkania może dogłębnie poznać wszelkie szczegóły związane z aspektami prawno-finansowymi podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż lokalu. To niezwykle istotny krok w kierunku budowania wiarygodności organizacji.
Ustawa przewiduje również dodatkową ochronę na wypadek nieuznania lub zaniechań w obszarze usuwania wad lokalowych przez dewelopera. Klient otrzymuje tym samym możliwość odmowy odbioru nieruchomości z uwagi na istotne wady, których uwzględnienia w protokole odmówił wykonawca. Obowiązywać będzie również tzw. domniemanie uznania wad. Jeśli deweloper nie poinformuje nabywcy o ostatecznej decyzji w sprawie wady w ustawowym terminie 14 dni, na korzyść nabywcy przyjmuje się, że została ona uznana. Następnie firma ma obowiązek do jej usunięcia w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu. Jeśli przy zachowaniu należytej staranności deweloper nie wywiąże się ze swojego obowiązku, odpowiednio uzasadniając wynikające opóźnienia, ma prawo ustalić w porozumieniu z nabywcą dodatkowy termin. Nowa ustawa deweloperska uprawnia właściciela lokalu do usunięcia wady na koszt dewelopera, jeśli nie zrobił on tego w ciągu 30 dni, nie wyznaczył dodatkowego terminu i nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie wyznaczonym przez nabywcę.
Warto odnotować, że zakres przedmiotowy nowej ustawy deweloperskiej będzie zdecydowanie szerszy niż dotychczas. Dotyczy ona bowiem zarówno umów deweloperskich (m.in. rezerwacyjnych), jak i porozumień zawieranych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nieruchomości oraz umów dotyczących wyodrębnionych lokali z założonymi księgami wieczystymi. Co więcej, przepisy ustawy obejmą nie tylko firmy deweloperskie, ale także podmioty prowadzące działalność gospodarczą z zakresu sprzedaży mieszkań z drugiej ręki. Pod nowe regulacje podlegają również lokale użytkowe, takie jak komórki lokatorskie czy też miejsca postojowe w hali garażowej, pod warunkiem, że jednocześnie zawierana jest umowa zakupu lokalu mieszkalnego.

Zasadne pozostaje pytanie, jak nowa ustawa deweloperska wpłynie na ceny nieruchomości. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny stanowi bowiem dodatkowe obciążenie dla wykonawców, warunkując wyższe koszty budowy. Warto zaznaczyć, że firmy będą mogły funkcjonować w myśl dotychczasowych przepisów jeszcze przez dwa lata, jeśli sprzedaż nieruchomości w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego rozpoczęła się przed 1 lipca, dlatego też realny wpływ na branżę będziemy mogli ocenić w długofalowej perspektywie. Konieczne będzie więc dostosowanie strategii do nowych okoliczności biznesowych, maksymalnie ograniczając odczuwalny przez nabywców dyskomfort związany ze wzrostem kosztów. W perspektywie czasu z pewnością lepiej wpłynie to na efektywność operacyjną firmy deweloperskiej i lojalność klientów.

Autorka: Anita Makowska, Analityk Biznesu w firmie Archicom.

Komentarz Archicomu na temat nowej ustawy deweloperskiej, które weszła w życie 1 lipca br.

Anita Makowska Archicom
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. nowa ustawa deweloperska, wejdzie w życie wraz z początkiem lipca br. Celem rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę jest przede wszystkim zabezpieczenie w relacjach z firmami deweloperskimi osób, które zdecydowały się na zakup nieruchomości. Choć projekt ustawy jest konsultowany od dawna, a deweloperzy mieli czas, aby odpowiednio przygotować się na nadejście nowych przepisów, z pewnością odciśnie ona swoje piętno na całej branży mieszkaniowej. Jednak najważniejsze konsekwencje dla tego sektora będą widoczne w długoterminowej perspektywie.

Obowiązująca ustawa zabezpieczała interesy nabywców lokali w skuteczny sposób, jednakże ustawodawca uznał tę ochronę za niewystarczającą w kontekście zmienności współczesnego rynku. Sytuacja, w której deweloper lub bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ogłosili upadłość, wiązała się z utratą części środków wpłaconych po zawarciu umowy deweloperskiej. Choć sytuacje upadłości firm deweloperskich w okresie od 2012 roku były sporadyczne i dotyczyły raczej mniejszych przedsiębiorców, z punktu widzenia ustawodawcy pojawiła się konieczność zabezpieczenia ochrony klientów w każdym z takich przypadków. Rachunki zamknięte również nie zapewniały konsumentom całkowitego bezpieczeństwa, choć i bankructwa banków były zdecydowanie rzadkim zjawiskiem. Środki zdeponowane na rachunku banku upadłego niezmiennie podlegają ochronie gwarancyjnej przewidzianej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wyłącznie do równowartości 100 tys. euro.

Po zmianie przepisów potencjalne ryzyko zostanie wyeliminowane, również w przypadku nierozpoczęcia lub przerwania procesu budowy, a także nieprzekazania na nabywcę własności nieruchomości w ustalonym w ramach umowy deweloperskiej terminie. W ochronie finansowej nabywców ma pomóc Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), który wymaga od dewelopera odprowadzania składek od każdej wpłaty na otwarty lub zamknięty, mieszkaniowy rachunek powierniczy dla tzw. przedsięwzięcia deweloperskiego. Ich ostateczną wysokość określi stosowne rozporządzenie, jednak z pewnością będzie ona zależna od rodzaju prowadzonego rachunku powierniczego (w przypadku otwartego nawet 10-krotnie wyższa składka). Firma rozpoczynająca sprzedaż ma obowiązek zawarcia takiej umowy i utrzymania rachunku do momentu przeniesienia praw własności ostatniej umowy deweloperskiej. DFG gwarantuje całkowity zwrot wpłaconych środków. Ponadto, nabywcy mogą się o nie ubiegać nie tylko w sytuacji, gdy firma deweloperska lub bank upadną, ale także gdy zdecydują się rozwiązać umowę z wykonawcą zgodnie z przysługującym do tego prawem, np. w wyniku nieusunięcia w należytym terminie wady lokalu.

Na większe poczucie bezpieczeństwa wpływ będą miały również dokumenty, z którymi potencjalny nabywca zainteresowany zawarciem umowy deweloperskiej bądź rezerwacyjnej ma zapoznać się przed transakcją. Deweloper będzie zobowiązany do przedstawienia m.in. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zaświadczenia o samodzielności lokalu lub aktu ustanowienia jego odrębnej własności, zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu lub dokument zawierający zobowiązanie do jego udzielenia. Ponadto, projekt prospektu deweloperskiego został uzupełniony o datę uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zakończenia budowy domu jednorodzinnego, powierzchnię lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ich cenę, datę wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, datę ustanowienia jego odrębnej własności, a także informację o jednolitym limicie gwarancyjnym przysługującym w przypadku upadłości banku, w którym prowadzony jest mieszkaniowy rachunek powierniczy. Nowym obowiązkiem jest dostarczenie prospektu informacyjnego na trwałym nośniku jeszcze przed podpisaniem pierwszej umowy (rezerwacyjnej lub deweloperskiej), niezależnie od tego, czy potencjalny kupujący wyraził takie zainteresowanie. Dzięki wszystkim wspomnianym dokumentom i zawartym w nich informacjom osoba zainteresowana zakupem mieszkania może dogłębnie poznać wszelkie szczegóły związane z aspektami prawno-finansowymi podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż lokalu. To niezwykle istotny krok w kierunku budowania wiarygodności organizacji.

Ustawa przewiduje również dodatkową ochronę na wypadek nieuznania lub zaniechań w obszarze usuwania wad lokalowych przez dewelopera. Klient otrzymuje tym samym możliwość odmowy odbioru nieruchomości z uwagi na istotne wady, których uwzględnienia w protokole odmówił wykonawca. Obowiązywać będzie również tzw. domniemanie uznania wad. Jeśli deweloper nie poinformuje nabywcy o ostatecznej decyzji w sprawie wady w ustawowym terminie 14 dni, na korzyść nabywcy przyjmuje się, że została ona uznana. Następnie firma ma obowiązek do jej usunięcia w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu. Jeśli przy zachowaniu należytej staranności deweloper nie wywiąże się ze swojego obowiązku, odpowiednio uzasadniając wynikające opóźnienia, ma prawo ustalić w porozumieniu z nabywcą dodatkowy termin. Nowa ustawa deweloperska uprawnia właściciela lokalu do usunięcia wady na koszt dewelopera, jeśli nie zrobił on tego w ciągu 30 dni, nie wyznaczył dodatkowego terminu i nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie wyznaczonym przez nabywcę.

Warto odnotować, że zakres przedmiotowy nowej ustawy deweloperskiej będzie zdecydowanie szerszy niż dotychczas. Dotyczy ona bowiem zarówno umów deweloperskich (m.in. rezerwacyjnych), jak i porozumień zawieranych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nieruchomości oraz umów dotyczących wyodrębnionych lokali z założonymi księgami wieczystymi. Co więcej, przepisy ustawy obejmą nie tylko firmy deweloperskie, ale także podmioty prowadzące działalność gospodarczą z zakresu sprzedaży mieszkań z drugiej ręki. Pod nowe regulacje podlegają również lokale użytkowe, takie jak komórki lokatorskie czy też miejsca postojowe w hali garażowej, pod warunkiem, że jednocześnie zawierana jest umowa zakupu lokalu mieszkalnego.

Zasadne pozostaje pytanie, jak nowa ustawa deweloperska wpłynie na ceny nieruchomości. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny stanowi bowiem dodatkowe obciążenie dla wykonawców, warunkując wyższe koszty budowy. Warto zaznaczyć, że firmy będą mogły funkcjonować w myśl dotychczasowych przepisów jeszcze przez dwa lata, jeśli sprzedaż nieruchomości w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego rozpoczęła się przed 1 lipca, dlatego też realny wpływ na branżę będziemy mogli ocenić w długofalowej perspektywie. Konieczne będzie więc dostosowanie strategii do nowych okoliczności biznesowych, maksymalnie ograniczając odczuwalny przez nabywców dyskomfort związany ze wzrostem kosztów. W perspektywie czasu z pewnością lepiej wpłynie to na efektywność operacyjną firmy deweloperskiej i lojalność klientów.

Autor: Anita Makowska, Analityk Biznesu w firmie Archicom.

Ustawa deweloperska do zmiany – wnioski z Dni Dewelopera

źródło: PZFD

źródło: PZFD

Konieczność  nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu ochrony konsumenta, rozwój rynku mieszkań na wynajem, konieczność rozpoczęcia prac nad transparentnym i spójnym kształtem polityki przestrzennej i mieszkaniowej Polski, – to wnioski z zakończonego już we Wrocławiu  Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera. – to wnioski z zakończonego już we Wrocławiu  Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera.

Przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci oraz uczestnicy rynku deweloperskiego spotkali się w centrum kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu, aby podczas konferencji wspólnie kreować przyszłość mieszkaniową Polski. Wynikiem rozmów są rekomendacje dot. rozwoju polskich miast.
W wydarzeniu zorganizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich uczestniczyli przedstawiciele branży mieszkaniowej oraz eksperci rynku. Wśród gości byli również premier Jan Krzysztof Bielecki, minister Olgierd Dziekoński oraz minister Paweł Orłowski. Uczestnicy wypracowali rekomendacje dot. rozwoju polskich miast mające pełnić rolę drogowskazów.
Jak informuje w podsumowaniu PZFD: uczestnicy Kongresu starali się odpowiedzieć na liczne pytania nurtujące branżę, ale i klientów. Jednym z istotniejszych było to dot. ceny metra kwadratowego mieszkania. Nie zabrakło również wymiany zdań na temat roli, jaką na rynku deweloperskim pełni UOKiK. Dyskutowano o tym, jakie znaczenie ma reforma rejestru klauzul abuzywnych, zmiany w postępowaniu SOKiK. Ciekawą wymianę zdań wywołała debata na temat źródeł finansowania uczestników rynku nieruchomości oraz rozmowa o roli strategii i planowania w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. Z kolei uczestnicy panelu zatytułowanego „Polskie miasta XXI wieku – kierunki zmian” omówili wpływ Unii Europejskiej i wykorzystanie środków planowanych na rewitalizację. Dużo uwagi poświęcono także raportowi „Przestrzeń życia Polaków” oraz zagadnieniom związanym z regulacjami unijnymi, kodeksem budowlanym czy tzw. ustawą deweloperską.

Przez ustawę znikną mali i średni deweloperzy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu liczba wydanych pozwoleń na budowę domów mieszkalnych spadła o 3% w porównaniu do maja, a liczba rozpoczętych budów – o ponad 14%. Dodatkowo deweloperzy mają problemy z ustawą deweloperską, która weszła w życie pod koniec kwietnia.  To niestety  może spowodować, że firmy będą zamykać swoją działalność.

Kara dla Elbląskiej Korporacji Nieruchomości

Jak się okazało, pośrednicy obrotu nieruchomościami z Elbląga bardzo często stosowali porozumienia ograniczające konkurencję. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że w 2010 pośrednicy nieruchomości z Elbląga zawarli porozumienie ograniczające konkurencję. Przedsiębiorcy wspólnie ustalili minimalne stawki prowizji za świadczone usługi. Nałożona kara dotyczy  ośmiu i wynosi  27 375 zł.

Źródło: Nasze Miasto

Zmiana w przepisach dotyczących budowy domu

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej proponuje wprowadzić kilka zmian w przepisach.  Aby zachęcić ludzi do budowania domów, najprawdopodobniej nie będzie trzeba czekać na zgodę na budowę swojego domu. Budynki będą mogły powstawać bez żadnych decyzji o warunkach zabudowy czy właśnie pozwolenia na budowę.

Źródło: Dziennik Polski

Ustawa deweloperów podniesie koszty

Jakie są  skutki nowej ustawy deweloperskiej?  Niestety, za większe prawa w nabyciu nieruchomości kupujący będą musieli zapłacić sami. Deweloperzy właśnie zaczęli podliczać koszty związane z wejściem w życie ustawy, której celem jest zwiększenie ochrony klientów. Zwiększają się koszty związane z podpisaniem wstępnej umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Obecnie maksymalna opłata notarialna przy nieruchomości wartej 300 tys. zł to 2,4 tys. zł brutto.

Źródło: Gazeta Prawna

Główne założenia ustawy deweloperskiej

Już weszła w życie przez klientów wyczekiwana, przez deweloperów niechciana tzw. Ustawa deweloperska. Jej najważniejszym założeniem jest zwiększenie poziomu prawnego oraz finansowego bezpieczeństwa nabywców nieruchomości. Wprowadzono trzy nowe rozwiązania, które to ułatwią: umowę deweloperską, rachunek powierniczy i prospekt informacyjny.  Dodatkowo zmieniono formę umowy między deweloperem a nabywcą a także zdefiniowano  katalog przypadków, w których klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Źródło: Bankier

Ustawa deweloperska już funkcjonuje

Dziś jest pierwszy dzień funkcjonowania tzw. ustawy deweloperskiej. Dzięki niej kupujący nowe mieszkania i domy są lepiej chronieni. Niestety  nowe prawo może wyeliminować z rynku mniejsze firmy deweloperskie oraz zwiększyć koszty budowy mieszkań nawet o 3%.

 Źródło: Gazeta Prawna

Nowe przepisy chroniące kupujących

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów są już nowe przepisy chroniące kupujących nieruchomości. Dotychczas nabywca nieruchomości na rynku pierwotnym nie był chroniony żadnymi specjalnymi przepisami. Umowy przedwstępne, które często są zawierane w początkowej fazie budowy, nie miały obowiązkowej formy aktu notarialnego. W sytuacji, kiedy deweloper bankrutował, konsument ponosił ryzyko inwestycji – tym samym tracił możliwość przeniesienia na niego prawa do mieszkania oraz wpłacenia pieniądze.

Źródło: Wirtualna Polska

Większe bezpieczeństwo dla kupujących od deweloperów

Już w najbliższy poniedziałek wejdzie w życie ustawa deweloperska. Bardzo zmienia ona sytuację osób kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym. Najważniejszą zmianą dla deweloperów jest obowiązek gromadzenia pieniędzy nabywców na rachunkach powierniczych. Dzięki temu klienci będą zabezpieczeni przed stratą pieniędzy w razie niewywiązania się dewelopera z umowy. Na niekorzyść jednak dla kupujących, zapis ten obowiązywać będzie dla inwestycji, których sprzedaż rozpoczęła się po wejściu w życie ustawy. Oznacza to, że na razie większość deweloperów uniknie tego obowiązku.

 Źródło: Interia

Czego należy się spodziewać po ustawie deweloperskiej?

Pod koniec miesiąca wejdzie w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Potocznie przez wszystkich nazywana jest ustawą deweloperską. Jakich zmian należy się po niej spodziewać? Nowe przepisy zmienią układ sił na linii kupujący – deweloper. Najważniejsze zmiany:
1. Rozwiązanie zabezpieczające interes osób kupujących mieszkania w przypadku bankructwa dewelopera. .
2. Uregulowanie treści umowy, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji.
3. Podmiot sprzedający nowe mieszkania będzie zobowiązany do przygotowania prospektu informacyjnego, dokładnie opisującego projekt oraz samą firmę

Źródło: Onet