Nie będzie jednolitej deklaracji na podatek od nieruchomości

Ministerstwo Finansów poinformowało, że jednak nie będzie  jednolitego wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla wszystkich gmin . Gminy same określać maja te wzory. Niestety, utrudnia to rozliczanie podatku przedsiębiorcom, którzy posiadając nieruchomości i budowle w więcej niż jednej gminie.

Źródło: Gazeta Prawna

Zawieszenie działalności nie zmniejszy podatku

Podatnik, który na czas wakacji zawiesi swoja działalność, mimo tego będzie musiał płacił podatek od nieruchomości. Podatek ten będzie według najwyższej stawki. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują zwolnienia z opodatkowania nieruchomości w sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą.

Źródło: Gazeta Prawna

Podatek od prezentu na Komunię

Mimo, że dzieci się cieszą to rodzice ubolewają.  Ministerstwo finansów jest zdania, że od najdroższych prezentów rodzice powinni zapłacić podatek od darowizny. Zwłaszcza, gdy wręczyły je osoby niespokrewnione. Jak tłumaczy Małgorzata Broza, rzecznik ministerstwa finansów „ Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują trzy grupy podatników, które mogą przekazywać darowizny. Na przykład dla trzeciej grupy podatników (osób niespokrewnionych) kwota wolna od podatku wynosi 4902 złote dla każdej osoby „

Źródło: Wirtualna Polska

Najwyższe koszty pracy i najniższe płace

Jak wynika z danych Eurostatu, unijnego biura statystycznego wśród wszystkich krajów należących do UE, najwyższe koszty pracy odnotowano w Belgii a najniższa płaca jest w Bułgarii. Koszty wzięte pod uwagę to: koszty wynagrodzeń , koszty opodatkowania pracy, koszty ubezpieczenia społecznego. Jak jest w Polosce? Według UNS za godzinę pracy przedsiębiorca w Polsce płaci nieco ponad siedem euro, czyli ponad 28 złotych.

Źródło: Onet

Odrzucona ustawa o opodatkowaniu instytucji finansowych

Nie został przyjęty wniosek o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych w okresie między  1 stycznia 2013 r. a 31 grudnia 2015 r., wprowadzając tzw. podatek od instytucji finansowych. Oprocentowanie wynosić miało 0.25 podstawy opodatkowania.  Miałaby być to suma aktywów wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Źródło: Interia

Do kiedy należy zapłacić za podatek od nieruchomości

Niestety, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie określa konkretnie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu nowo wybudowanego budynku. W związku z tym podatnicy mają wątpliwości czy w tym przypadku obowiązek podatkowy powstanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupiono budynek, czy może od 1 stycznia następnego roku podatkowego.  Czytając  art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości. Od tej zasady przewidziano również wyjątki. Otóż jeżeli okolicznością, która warunkuje obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje dopiero z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem (art. 6 ust. 2). W odniesieniu do nowych budynków przewidziano zatem tak zwane wakacje podatkowe. Odpowiednio do 1 stycznia następnego roku, nie powstanie obowiązek podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku. W tym miejscu powstaje pytanie, czy ze wspomnianych wakacji podatkowych skorzysta również podatnik, który nabędzie nową, wybudowaną nieruchomość?

Źródło: Money

Podatek od nieruchomości OSiR

OSiR są to po prostu Ośroki Sportu i Rekreacji. Są jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi powołanymi przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał Rad Miejskich, których głównym zadaniem jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców danej miejscowości.„Zgodnie z ustawą z roku 2009 o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są te jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. Dodatkowo pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż OSiR jako jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych. W związku z tym spełniają kryterium podmiotowe opodatkowania podatkiem od nieruchomości”.

 

Źródło: Podatki.biz

Podatek od transakcji finansowych ?

Podczas negocjowania siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej Polska ma zamiar wywalczyć podatek od transakcji finansowych. Podatek ten nie obciąża konsumpcji (tak jest w przypadku podatku VAT), więc nie ma aż takiego wpływu na biedniejsze kraje. Dzieki rabatowi jaki wywalczyła Wielka Brytania płaci ona o 27% mniej, a Holandia o 22%. My za to płacimy 10% większą składkę.  Zdajemy sobie sprawę, że zamożne kraje członkowskie nie będą chciały oddać swoich rabatów. Oszczędności chcą szukać w ograniczaniu funduszy pomocowych, które najszerzej płyną do Polski. Dlatego w negocjacjach dotyczących budżetu Unii na lata 2014-2020 będziemy zabiegać o utrzymanie na jak najwyższym poziomie polityki spójnościowej.

Źródło: Onet

Zmiana wysokości VAT

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” rząd ma plan znowu podnieść podatki. Ma być nowelizacja ustawy i podatku VAT Ministerstwa Finansów. Dzięki tym zmianom państwo ma zyskać 67 milionów złotych. Jest to wkład wszystkich Polaków. Podatek VAT ma z 5% wynieść 8% przy sprzedaży kawy, lodów i gotowych posiłków. Natomiast z 8% ma skoczyć na 23% przy na produkcji programów telewizyjnych. Usługi pocztowe świadczone przez operatora publicznego, które nie mają charakteru powszechnego będą opodatkowane.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ekologiczny podatek od samochodów

Resort gospodarki proponuje aby nowy podatek był płatny jednorazowo przy pierwszej rejestracji auta w Polsce. Pomysł ten już raz upadł. Wynikało wtedy z niego, że wprowadzenie daniny wiązałoby się z obciążeniem kierowców średnio kwotą kilkuset złotych rocznie. Ponoć teraz ma być inaczej: będzie jednorazowa płatność podatku przy pierwszej rejestracji samochodu w Polsce

Źródło: Onet

Lokaty bankowe

Od tego miesiąca obowiązują nowe zasady zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określone w ordynacji podatkowej, które uniemożliwiają omijanie 19% podatku od zysków kapitałowych na lokatach. Instytucje bankowe już wcześniej były przygotowane na taka sytuację i  dostosowały swoje oferty. Wskutek tego od początku stycznia br. rośnie oprocentowanie tradycyjnych lokat, w których kapitalizacja odbywa się na koniec okresu.

Źródło: EGospodarka

Zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Możliwe, że w życie wejdzie nowe rozwiązanie dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości.  Pośrednicy, którzy zainwestują w Częstochowie swoje pieniądze i dzięki powstałym inwestycjom utworzą chociażby jedno miejsce pracy, , będą zwolnieni z podatku od nieruchomości. Pomysł ma przyciągnąć inwestorów oraz stworzyć dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Częstochowie.

Źródło: Bankier

Ulga meldunkowa a NAS

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę dotyczącą ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości. Obejmie ona nie tylko wartość budynku ale również i gruntu. NSA nie zgodził się z twierdzeniem, że podatnicy, którzy sprzedają nieruchomość a korzystający z ulgi meldunkowej mogą uniknąć zapłaty podatku tylko w odniesieniu do wartości sprzedawanego mieszkania lub domu. „Na podstawie prawa cywilnego budynek nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu. Gdyby przychód dotyczył wyłącznie budynku, nie mógłby być w ogóle objęty obowiązkiem podatkowym jako wynikający z czynności niemogącej być przedmiotem prawnie skutecznej umowy” mówi adwokat Beata Rybicka.

Źródło: Gazeta Prawna

Zmiany w podatku od nieruchomości

Uproszczenie systemu wymiaru podatku od nieruchomości w celu obniżenia kosztów postępowania ponoszonego przez samorządy. Taki wniosek wydało Ministerstwo Finansów na interpelację poselską (nr 2350/12). Pomysł ten zostanie rozważony przy okazji najbliższej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Umożliwi to wydawanie osobom fizycznym decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego bez wszczynania postępowania podatkowego.

Źródło: Gazeta Prawna

Uszczelnianie systemy podatkowego

Od dziś obowiązują nowe przepisy. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że banki oferowały lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. W tym przypadku zyski były bardzo małe, zgodnie z prawem zaokrąglano je do zera co pozwalało na uniknięciu płacenia podatku. Od dziś następuje uszczelnianie systemu podatkowego w zakresie zysków z lokat bankowych. Szacuje się, że dzięki temu  roczne wpływy zwiększą do budżet o  około 380 milionów złotych.

Źródło: Money

Altana a podatek od nieruchomości

„Ocieplenie altany niewątpliwie zwiększa powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie może powiększyć jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian. Tym samym w takim przypadku nie ma podstaw prawnych do naliczenia podatku od nieruchomości „ taki werdykt  dnia 14 marca 2012 roku wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Argumentował to faktem, że ocieplenie altany, jako zabieg nie zmienia jej konstrukcji i nie powinno więc być to traktowane jako przekroczenie dopuszczalnych wymiarów altany a nawet może być to traktowane jako dopuszczalna różnica od wymiaru podstawowego.

Źródło: Podatki.biz