Klasyfikacja działek gruntowych – jakie inwestycje komercyjne można realizować?

daria-from-taskarmy-nl-258665-unsplash
Rynek nieruchomości w Polsce w dalszym ciągu jest bogaty w tereny pod inwestycje. Jednak nie na każdej działce inwestor może podjąć się realizacji dowolnej inwestycji. Z pomocą przychodzi tutaj klasyfikacja działek gruntowych. Określa ona, jakiego rodzaju projekty inwestycyjne mogą być realizowane na danych działkach gruntowych.

Spis treści:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego podstawą przy wyborze gruntu
Wyróżnione rodzaje gruntów
Klasyfikacja działek gruntowych:
1. Klasyfikacja działek budowlanych
2. Klasyfikacja działek rolnych
3. Klasyfikacja działek rekreacyjnych
4. Klasyfikacja działek inwestycyjno-przemysłowych
5. Klasyfikacja działek siedliskowych
6. Klasyfikacja działek leśnych

Inwestor, aby dowiedzieć się na jakich działkach może zrealizować swój projekt komercyjny, musi zaznajomić się ze specyfikacją gruntu. W pierwszej kolejności powinien on sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który określa, jakiego rodzaju inwestycje mogą być realizowane na poszczególnych gruntach.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego podstawą przy wyborze gruntu

Wszystkie ważne informacje na temat MPZP znajdują się w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). MPZP ustanawia przepisy, które powszechnie obowiązują na danym terenie. Przepisy te stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego s także dokonywane zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne oraz leśnych na nieleśne.
Organem, który sporządza
MPZP w gminach wiejskich jest wójt. W gminach miejskich lub miejsko-wiejskich oraz w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, zadanie to należy do burmistrza. Natomiast w przypadku miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców organem sporządzającym MPZP jest prezydent miasta.

Wyróżnione rodzaje gruntów
W Polsce wyróżnia się 6 podstawowych rodzajów gruntów: działki budowlane, działki rolne, działki rekreacyjne, działki inwestycyjno-przemysłowe, działki siedliskowe oraz działki leśne. Przeznaczenie rodzajów gruntów wyraźnie określono w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Z zapisów ów rozporządzenia inwestorzy dowiedzą się, jakie inwestycje są możliwe do realizacji na danym terenie, oraz jakie wymagania,muszą oni spełniać w przypadku niektórych rodzajów działek gruntowych. Dzięki zaznajomieniu się z tymi informacjami inwestorzy mogą dopasować odpowiedni grunt dla projektu, którego realizacji chcą się podjąć na jego terenie.

Klasyfikacja działek gruntowych

Poniżej prezentujemy oficjalną klasyfikację działek w Polsce.

1. Klasyfikacja działek budowlanych:
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać działki budowlane zdefiniowan
e są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dział: grunty zabudowane i zurbanizowane), kategoria działek budowlanych zawiera w sobie następujące użytki gruntowe:
– tereny mieszkaniowe, które oznaczone są symbolem – B;
– tereny przemysłowe, które oznaczone są symbolem – Ba;
– inne tereny zabudowane, które oznaczone są symbolem – Bi;
– zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, które oznaczone są symbolem – Bp;
– tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, które oznaczone są symbolem – Bz.

2. Klasyfikacja działek rolnych:
Tereny rolne są objęte ścisłą definicją, która wynika z ustawy – art. 1 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ustawa ta jasno określa, że grunty rolne to takie działki, które są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Wyłączenie od tej zasady stanowią grunty zajęte na poczet prowadzenia działalności gospodarczej o innym charakterze, niż rolniczej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne podzielone są na poniższe kategorie:
– grunty orne, które oznaczone są symbolem – R;
– sady, które oznaczone są symbolem – S;
– łąki trwałe, które oznaczone są symbolem – Ł;
– pastwiska trwałe, które oznaczone są symbolem – Ps;
– grunty rolne zabudowane, które oznaczone są symbolem – Br;
– grunty pod stawami, które oznaczone są symbolem – Wsr;
– grunty pod rowami, które oznaczone są symbolem – W;
– grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, które oznaczone są symbolem – Lzr.

3. Klasyfikacja działek rekreacyjnych:
Grunty rekreacyjne posiadają swoje umiejscowienie w MPZP, czyli miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że kiedy gmina, na terenie której znajduje się grunt rekreacyjny, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to wówczas w MPZP powinny znajdować się informacje odnośnie warunków zabudowy tego gruntu.
Działki rekreacyjne w Polsce to najczęściej rodzinne ogródki działkowe (ROD).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, działki rekreacyjne oznaczone zostały jako:
– tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, które oznaczono symbolem – Bz.

4. Klasyfikacja działek inwestycyjno-przemysłowych:
Cechą charakterystyczną gruntów inwestycyjno-przemysłowych jest to, że często znajdują się one w odległych od dużych aglomeracji miejskich lokalizacjach. Zakłada się bowiem, że na ich terenie mogą powstawać inwestycje uciążliwe dla otoczenia, jak np. fabryki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, działki inwestycyjno-przemysłowe podzielone są na poniższe kategorie:
– tereny przemysłowe, które oznaczone są symbolem – Ba;
– inne tereny zabudowane, które oznaczone są symbolem – Bi;
– zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, które oznaczone są symbolem – Bp.

5. Klasyfikacja działek siedliskowych:
Tereny siedliskowe nazywane są też zabudową zagrodową. Właścicielami tego rodzaju gruntów są osoby, które posiadają pełne prawo do wykonywania zawodu rolnika (tzw. rolnik indywidualny).
W przypadku gruntów siedliskowych ich powierzchnia ma duże znaczenie. Jeśli teren siedliskowy ma mniejszą powierzchnię od tej, która określona jest w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, to otrzymanie pozwolenia na budowę może okazać się bardzo trudne, a czasem wręcz nierealne. Jeżeli natomiast działka nie posiada MPZP, inwestor może indywidualnie starać się o uzyskanie warunków zabudowy.

6. Klasyfikacja działek leśnych:
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1991 r. o lasach oraz Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, lasem nazywane są grunty leśne, które w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane są jako lasy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, działki leśne oznaczone zostały jako:
– lasy, które oznaczone są symbolem – Ls.
Na terenie lasów mogą powstawać wyłącznie budynki oraz budowle, które mają służyć gospodarce leśnej, obronności albo bezpieczeństwo państwa. Ponadto dopuszczalne jest dokonywanie oznakowania nawigacyjnego, geodezyjnego oraz montowanie urządzeń, które służą celom turystycznym. Dopuszczalne są również inwestycje podejmowane w celu ochrony zdrowia.
Lasy mogą być przeznaczane na inne cele inwestycyjne, pod warunkiem, że odpowiednią zgodę wyda właściwy organ, co jednak zdarza się rzadko, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Redakcja
Komercja24.pl

Pandemia różnicuje sytuację na rynku gruntów inwestycyjnych

Tomasz LewandowskiCOVID-19 ostudził aktywność deweloperów biurowych, jednocześnie zaostrzając konkurencję na rynku gruntów mieszkaniowych. Magazyny cieszą się tak dużym zainteresowaniem inwestorów, że można mówić o kurczącej się podaży terenów pod projekty tego typu.

JLL analizuje trendy na rynku gruntów inwestycyjnych pod projekty biurowe, mieszkaniowe, handlowe, logistyczno-przemysłowe oraz hotelowe w Polsce.

Rynek nieruchomości zareagował na pandemię spokojniej niż wskazywały na to początkowe analizy. Należy jednocześnie zauważyć, że ubiegły rok silnie zróżnicował sytuację w poszczególnych segmentach rynku. Mieliśmy do czynienia z całym spektrum zjawisk – od rosnącego popytu i cen gruntów mieszkaniowych i magazynowych, poprzez oznaki niepewności i wyhamowania na rynku gruntów biurowych, aż po trudną sytuację sektora hotelowego i gruntów pod obiekty handlowe,

komentuje Tomasz Lewandowski, Dyrektor Działu Gruntów i Inwestycji Średniego Formatu, JLL.

Rynek biurowy – pandemia ostudziła nastroje inwestorów

Jedną z pierwszych reakcji na pojawienie się COVID-19 było wstrzymanie planów ekspansji inwestorów zagranicznych. Większość rozpoczętych odpowiednio wcześniej transakcji sprzedaży biurowych gruntów, które znajdowały się w tym okresie na zaawansowanym etapie, była kontynuowana. Jednak trwające postępowania ofertowe były niejednokrotnie weryfikowane, a nawet czasowo zawieszane,

wskazuje Tomasz Lewandowski.

Druga fala pandemii wzmocniła takie trendy jak spadek popytu, wzrost ofert podnajmu oraz zmianę struktury najmu (spadek liczby nowo zawieranych umów na rzecz przedłużania obecnych).

Ostrożna postawa inwestorów przełożyła się na niższe zainteresowanie gruntami pod zabudowę biurową. Skutkowało to mniejszą konkurencją w toczących się procesach oraz prowadziło do praktyki negocjacji ceny sprzedaży przy użyciu argumentu zwiększonego ryzyka. Korekta ceny w ofertach zakupu składanych przez deweloperów w IV kw. wahała się w granicach od 15% do nawet ponad 30%,

dodaje Tomasz Lewandowski

Pandemia zweryfikowała prognozy wzrostu cen. W przypadku Warszawy, największą szansę na utrzymanie wartości pomimo COVID-19 miały grunty na obrzeżach i w ścisłym centrum miasta, gdzie średnie wartości niezmiennie oscylują w okolicach między 3000 a 4500 PLN /mkw. powierzchni użytkowej.

W najbliższych latach możemy spodziewać się mniejszej liczby transakcji zakupu gruntów biurowych. Zainteresowani zakupami będą głównie gracze o ugruntowanej pozycji, którzy nie potrzebują finansowania zewnętrznego i chcą wykorzystać spodziewaną w 2023 roku w Warszawie i niektórych miastach regionalnych lukę podażową. Utrzyma się popyt na starsze nieruchomości biurowe wymagające przebudowy lub dające potencjał do zmiany funkcji. Jednocześnie, ceny gruntów w najlepszych lokalizacjach pozostaną na zbliżonym poziomie,

podsumowuje Tomasz Lewandowski

Rynek mieszkaniowy – grunty na wagę złota

Spadek sprzedaży mieszkań, który nastąpił w drugim kwartale 2020 roku nie miał przełożenia na zmniejszenie zainteresowania zakupami gruntów. Większość transakcji sprzedaży była realizowana bez zakłóceń, a ich nabywcy nadal oferowali ceny zbliżone do poziomu z 2019, a nawet wyższe. Silne odbicie w zakresie wyników sprzedaży mieszkań w drugiej połowie roku, wspierało decyzje deweloperów o rozpoczynaniu kolejnych projektów mieszkaniowych, a puste banki ziemi skłaniały do dokonywania zakupu gruntów,

wskazuje Joanna Kieszczyńska, Dyrektor w Dziale Gruntów i Inwestycji Średniego Formatu

Ceny transakcyjne w relacji do PUM w Warszawie kształtowały się w okolicach 2000 PLN i wzwyż w lokalizacjach typowych dla inwestycji ze średniego segmentu jakościowego, po ceny przewyższające 5000 PLN w najbardziej prestiżowych dzielnicach, takich jak Powiśle, ścisłe Śródmieście czy górny Mokotów. W największych miastach regionalnych średnie ceny transakcyjne w relacji do PUM były notowane na poziomie 700 – 2000 PLN.
 

Utrzymujący się deficyt terenów inwestycyjnych zwiększy zaangażowanie deweloperów w coraz trudniejsze projekty, m.in. zakup gruntów poprzemysłowych wymagających remediacji. Niska podaż oraz rosnące ceny gruntów, w szczególności odczuwalne w przypadku sześciu największych rynków będą też sprzyjać ekspansji deweloperów w nowych lokalizacjach. Spodziewamy się też dalszego wzrostu cen gruntów mieszkaniowych oraz ostrej rywalizacji między deweloperami w prywatnych procesach zakupowych i miejskich przetargach. Na wzrost zainteresowania gruntami będzie miał też wpływ coraz bardziej dynamiczny rozwój rynku najmu instytucjonalnego,

podsumowuje Joanna Kieszczyńska

Rynek handlowy – mniejsze miasta wchodzą do gry

Pandemia COVID-19 bardzo mocno wpłynęła na rynek handlowy, praktycznie ograniczając aktywność inwestycyjną w tym sektorze do parków handlowych, centrów zakupów codziennych („convenience centres”), wolno stojących sklepów spożywczych, marketów budowlanych i dekoracyjnych (z ang. DIY) oraz projektów do przebudowy lub wręcz zmiany funkcji.

Pandemia i obostrzenia nie wpłynęły jednak na zainteresowanie deweloperów gruntami pod parki handlowe oraz centra convenience, które w 2020 roku rozwijały się bardzo dynamicznie. Aktywność inwestorów w zakresie poszukiwania gruntów koncentrowała się natomiast na mniejszych miejscowościach, w których brakuje nowoczesnych przestrzeni handlowych lub takich, gdzie ich aktualna podaż nie zaspokaja wszystkich potrzeb konsumentów. Kolejne miesiące powinny przynieść kontynuację obu tych trendów,

wskazuje Tomasz Lewandowski

Średnie ceny niezabudowanych gruntów pod parki handlowe w Polsce kształtowały się w przedziale 150 – 500 PLN/mkw., z tendencją wzrostową w przypadku terenów na obrzeżach lub w granicach największych miast regionalnych, aż po ceny oscylujące wokół i powyżej 1000 PLN/mkw. gruntu w granicach Warszawy.

Rynek hotelowy – większe zainteresowanie miejscowościami wypoczynkowymi

Po otwarciu hoteli w maju, popyt wewnętrzny utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie, lecz ograniczony był prawie wyłącznie do najpopularniejszych miejscowości turystycznych. W tym samym czasie hotele miejskie z trudem generowały biznes. W rezultacie zainteresowanie gruntami pod nowe projekty hotelowe dotyczyło niemal wyłącznie terenów w miejscowościach wypoczynkowych. Uwagę inwestorów przykuwały szczególnie działki nad morzem, w pierwszej linii brzegowej.

Zakładamy, że w 2021 roku zapytania w zakresie niezabudowanych gruntów o przeznaczeniu hotelowym będą dotyczyły głównie lokalizacji wypoczynkowych i rekreacyjnych wzdłuż linii brzegowej lub w okolicach wyciągów narciarskich. Spodziewamy się też, że w większości będą pochodziły one od inwestorów o ugruntowanej obecności na polskim rynku,

tłumaczy Joanna Kieszczyńska

Rynek magazynowy – rosną ceny za metr kwadratowy

Zainteresowanie gruntami magazynowymi było w ubiegłym roku napędzane m.in. przez dynamiczny rozwój e-commerce, który bezpośrednio przekłada się na zwiększony popyt na powierzchnie i tereny przemysłowo-logistyczne. Z drugiej strony, na rynku można było zaobserwować wzrost ostrożności deweloperów i znaczący spadek udziału inwestycji budowanych spekulacyjnie. Mają na to wpływ m.in. wydłużające się procesy decyzyjne co do zakupu działek poprzez pogłębienie analiz techniczno-komercyjnych oraz trudności w przeprowadzaniu niezbędnych dla inwestycji procedur administracyjnych,

zwraca uwagę Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL

Dynamiczny rozwój sektora logistycznego w ostatnich latach i duże zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne miały bezpośredni wpływ na wzrost cen transakcyjnych gruntów w najpopularniejszych lokalizacjach. Trend ten umocnił się w trakcie pandemii COVID-19. Najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa z cenami na poziomie aż do 700-800 PLN/mkw. W obrębie przedmieść Warszawy, im dalej od granic miasta, tym ceny gruntów maleją aż do poziomu 100-120 PLN/mkw. Regiony Górnego Śląska, Wrocławia i Poznania jako równie atrakcyjne lokalizacje utrzymują ceny na poziomie 150-300 PLN/mkw.

Postępujący rozwój sektora logistyki, w tym w szczególności rynku e-commerce, będzie nadal generować rosnący popyt przy coraz bardziej ograniczonej podaży gruntów w najatrakcyjniejszych lokalizacjach, co utrzyma wzrost i tak już wysokich cen transakcyjnych. Jednocześnie inwestorzy będą rozważać lokalizacje coraz dalej od głównych rynków. Wzrośnie również zainteresowanie terenami typu „brownfield”, szczególnie w dużych miastach, co spowodowane jest w dużej mierze rozwojem logistyki ostatniej mili i niedoborem działek miejskich typu „greenfield” w kluczowych lokalizacjach. Należy także zwrócić uwagę na wzrost popytu na tereny możliwe do przeznaczenia pod centra przetwarzania danych, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost cen terenów przemysłowych, szczególnie w rejonie Warszawy i okolic,

podsumowuje Tomasz Olszewski.

Źródło: JLL.

Polskie Domy Drewniane podpisały umowę na zakup gruntu w Środzie Śląskiej

ziemia

Polskie Domy Drewniane zakupiły grunt w Środzie Śląskiej przy ul. Gen. W. Sikorskiego o łącznej powierzchni 157 tys. mkw. Powstanie tam osiedle mieszkaniowe z ponad 800 lokalami w zabudowie wielorodzinnej. Wspólnie z władzami miasta, PDD przyczyni się do powstania nowej dzielnicy, w której mieszkania znajdą zarówno mieszkańcy Środy Śląskiej, jak również osoby z Wrocławia, szukające przyjaznego i ekologicznego miejsca do życia, z dobrym dojazdem do stolicy Dolnego Śląska.

Zakupiony grunt to teren Winnej Góry, która znajduje się w północnej części Środy Śląskiej. Przylega ona bezpośrednio do terenów dobrze zurbanizowanych i dlatego jest naturalnym kierunkiem rozwoju miasta. Dogodne położenie daje deweloperowi możliwość skorzystania z mediów, niezbędnych do zapewnienia infrastruktury dla nowej zabudowy, a przyszłym mieszkańcom gwarantuje dostęp do dobrze rozwiniętych usług publicznych.

Środa Śląska to nieprzypadkowy wybór na powstanie pierwszego w Polsce wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego budowanego w technologii drewnianej. Duża skala i całościowe podejście do inwestycji pozwolą na stworzenie przemyślanej zabudowy z ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami. Mieszkańcy nowopowstałego osiedla mogą liczyć na to, że wprowadzą się do przyjaznych, zdrowych mieszkań, zbudowanych w oparciu o najnowsze technologie, przyjazne zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Z analiz spółki Polskie Domy Drewniane wynika, że na zakupionym obszarze powstanie osiedle składające się z ok. 27 czterokondygnacyjnych budynków, z ok. 800  lokalami mieszkalnymi (ok. 40 tys. PU). Spółka planuje budowę mieszkań, o różnej powierzchni użytkowej. Ostateczna wielkość poszczególnych lokali zostanie ustalona po wcześniejszej analizie potrzeb lokalnej społeczności.

Budynki mieszkalne, jak i zaplanowane punkty usługowe, zostaną zaprojektowane i wykonane w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Montaż pierwszych budynków w Środzie Śląskiej w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego planowany jest na pierwszą połowę 2022 roku.

 

Inwestycja warszawskiej spółki Polskie Domy Drewniane na Winnej Górze będzie silnym impulsem rozwojowym Środy Śląskiej i okolic. Nasi mieszkańcy muszą mieć nie tylko miejsca pracy, ale chcemy też zadbać o to, aby mieszkali w jak najbardziej przyjaznych warunkach. Lokalizacja tak ważnej inwestycji mieszkaniowej w naszym mieście to dowód na trafność strategii rozwoju Miasta i Gminy przyjętej przez nas w 2015 roku – mówi Adam Ruciński, Burmistrz Środy Śląskiej.

mat.pras.

Wygrany przetarg na grunt: deweloper 7R planuje inwestycję przy porcie oraz terminalu DCT Gdańsk

7R Park Gdańsk Port_wizualizacja
Deweloper 7R wygrał przetarg na zakup 20 ha gruntu na terenie parku przemysłowego Pomorskie Centrum Inwestycyjne. Na działce powstanie kompleks logistyczny 7R Park Gdańsk Port o łącznej powierzchni ok. 123 000 mkw. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Gdańsk oraz największego głębokowodnego terminalu na Morzu Bałtyckim – DCT Gdańsk.

Pozyskanie działki na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego to przełomowy krok 7R w umacnianiu sieci parków logistyczno-przemysłowych na północy kraju. DCT Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego. Zawijają tu statki z całego świata, w tym z Dalekiego Wschodu. W tej strategicznej dla transportu morskiego lokalizacji deweloper planuje realizację nowoczesnych obiektów magazynowo-produkcyjnych klasy A, w którym zastosuje rozwiązania z zakresu nowych technologii dla budynków – PropTech. Zadba także o zminimalizowanie oddziaływania planowanych obiektów na środowisko naturalne.

Zależało nam na realizacji parku logistycznego w pobliżu największego i najszybciej rozwijającego się polskiego terminalu kontenerowego. Dzięki temu poszerzymy nasze portfolio o projekt specjalistyczny, dostosowany do prowadzenia działalności okołoportowej oraz związanej z gospodarką morską. Warto podkreślić, że ten dogodnie zlokalizowany oraz dobrze skomunikowany teren doskonale wpisuje się także w potrzeby branży logistycznej, magazynowej oraz przemysłu lekkiego. Jesteśmy przekonani, że taki kompleks jak 7R Park Gdańsk Port jest potrzebny do dalszego rozwoju gdańskiego transportu morskiego,

mówi Ryszard Gretkowski, wiceprezes 7R.

Inwestycja znajduje się we wczesnej fazie projektowania i planowania.
mat.pras.

Colliers International doradzał LPP przy wyborze gruntu pod nowe centrum dystrybucyjne

LPP_Centrum dystrybucyjne_Pruszcz Gdański 2

LPP, gdański producent odzieży, wybuduje nowe centrum dystrybucyjne na terenie gminy Brześć Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie). Inwestycja warta ponad 400 mln zł powstanie na działce o powierzchni 35 ha. W procesie wyboru gruntu spółce doradzał Colliers International, globalna firma doradcza działająca na rynku nieruchomości komercyjnych.

Nowe centrum dystrybucyjne LPP o planowej powierzchni około 100 tys. mkw. dedykowane będzie popularnej marce odzieżowej Reserved. Prace projektowe nad inwestycją rozpoczną się jesienią tego roku, a uruchomienie obiektu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 roku. Docelowo zatrudnienie w nim znajdzie około 1000 osób. Każdego tygodnia z Brześcia Kujawskiego wysyłane będzie nawet 10 mln ubrań i akcesoriów.

Transakcja zakupu gruntu pod zabudowę centrum dystrybucyjnego należała do jednych z największych na polskim rynku magazynowym. Do najważniejszych kryteriów obok lokalizacji w centrum kraju, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, należała możliwość zabudowy do wysokości 25 metrów, aby można było wybudować magazyn wyposażony w nowoczesne automatyczne systemy składowania. Warto podkreślić, że ze strony władz samorządowych Brześcia Kujawskiego mogliśmy liczyć na bardzo dobrą współpracę, co również miało znaczenie przy podejmowaniu decyzji” – mówi Łukasz Grupa, ekspert w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International.

WGN sprzedaje nieruchomość wczasowo-pensjonatową

wgn nieruchomosc
Oddział WGN w Szczecinie przy pl. Lotników pozyskał na wyłączność sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości położonej blisko malowniczego jeziora.

WGN jest wyłącznym agentem sprzedaży obiektu wczasowo-pensjonatowego w miejscowości Porost nad jeziorem Chlewo.
W skład ośrodka wchodzi 20 domków letniskowych, budynek wielofunkcyjny i pawilon stołówki z bufetem i zapleczem kuchennym. 10 domków drewnianych typu BRDA, postawionych w 1986 r., 8 domków drewnianych parterowych oraz 2 domki typu holenderskiego.
Ośrodek przystosowany do obsługi turystycznej dla 100 osób.

Istnieje możliwość dodatkowej dzierżawy terenu o pow 3,80ha przyległego do jeziora na czas nieokreślony od Nadleśnictwa Bobolice.