rynek nieruchomości komercyjnych na sprzedaż

Polnord idzie do sądu z MPWiK Warszawa

graphics-882726_64025 października spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko MPWiK w m.st. Warszawie S.A. i m.st. Warszawa. Pozew dotyczy odpłatnego przejęcia przez miejską spółkę lub m.st. Warszawa prawa własności kompleksowego Systemu Odprowadzenia Wód Deszczowych w Miasteczku Wilanów („SOWD”), którego Polnord jest właścicielem. Wysokość roszczeń Polnord sięga ok. 52 mln zł brutto.

Sprawne i niezakłócone działanie SOWD służy dobru wspólnemu, gdyż system ten zbiera i odprowadza wody opadowe i roztopowe z silnie zurbanizowanych terenów Miasta, w tym z dróg publicznych. Z systemu SOWD korzystają wszystkie funkcjonujące na terenie tzw. Miasteczka Wilanów inwestycje mieszkaniowe (ok. 30 Wspólnot Mieszkaniowych), Szpital Medicover, Świątynia Opatrzności Bożej, budynek Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, budynek Straży Miejskiej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy i inne. Zaniechania w tym obszarze doprowadziłyby do katastrofalnych w skutkach zalań podziemnych kondygnacji i infrastruktury tam posadowionej. Utrzymanie kanalizacji deszczowej należy do zadań własnych gminy, jednakże m.st. Warszawa nie wywiązuje się w tym zakresie ze swoich ustawowych obowiązków.

Zgodnie z „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” kompleksowy SOWD powinien zatem zostać odpłatnie przejęty przez właściwy podmiot samorządu lokalnego – w tym wypadku przez MPWiK lub m.st. Warszawa.

Polnord od wielu lat stara się o porozumienie z miejską spółką oraz m. st. Warszawa podejmując liczne próby polubownego rozwiązania sytuacji. Niestety nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. MPWiK jak również m.st. Warszawa unikają wywiązywania się ze swoich zobowiązań wynikających z przepisów prawa, to znaczy odmawiają przejęcia infrastruktury SOWD na własność. Dlatego też Polnord  stanął przed koniecznością złożenia przedmiotowego pozwu.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczą się obecnie jeszcze 2 postępowania z powództwa Polnord przeciwko MPWiK. Przedmiotem jednego z nich jest  roszczenie o odpłatne przejęcie urządzeń sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wybudowanej w trakcie prowadzenia inwestycji „Miasteczko Wilanów”, zaś przedmiotem drugiego roszczenie o wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tych urządzeń wodociągowo –  kanalizacyjnych przez MPWiK.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora