warto wiedzieć

Polnord chce podwoić przychody do 2019 r.

Dariusz_Krawczyk_0048-kopia Polnord przyjął strategię Grupy Kapitałowej na lata 2016-2019, której celem średnioterminowym jest maksymalizacja wartości dla Akcjonariuszy. Jednocześnie deweloper przedstawił sprawozdanie roczne, a w nim 250,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Strata netto wyniosła 136,4 mln zł i jest konsekwencją obciążenia wyników jednorazowymi odpisami dokonanymi w celu urynkowienia wartości aktywów Grupy.
 

Celem strategii istotny wzrost kapitalizacji Polnord do 2019 roku

 

Po pierwsze, konieczne będzie istotne obniżenie zadłużenia i skorelowanie go z realizowanymi projektami deweloperskimi. Zakładamy, że do 2019 r. dług stanowić będzie niespełna jedną czwartą obecnej wartości. Kolejnym elementem będzie jeszcze większa niż obecnie koncentracja działań na dużych, chłonnych rynkach, takich jak warszawski i trójmiejski. Realizacja projektów atrakcyjnych pod względem rentowności i dostosowanych do lokalnych potrzeb rynkowych zapewni Grupie solidne wyniki sprzedażowe, a co za tym idzie również finansowe. Jestem przekonany, że realizacja założeń strategii doprowadzi do dynamicznego rozwoju działalności Grupy i umocnienia jej pozycji na rynku – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord.

Grupa zakłada realizację w przyszłości projektów deweloperskich o rentowności netto nie niższej niż 18%. Dokonana przez Zarząd analiza banku ziemi nie tylko wytyczyła kierunki rozwoju kolejnych projektów, ale pozwoliła zidentyfikować aktywa przeznaczone do sprzedaży. Poza realizowanymi projektami, kapitał zapewni Grupie sprzedaż wybranych działek i powierzchni biurowych.
Dodatkowe środki zapewnić mogą wpływy z odszkodowań związanych z prowadzonymi przez Grupę postępowaniami, związanymi z przejętymi przez Gminę Miasta Warszawy działkami  pod drogi oraz z wybudowaną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie dzielnicy Wilanów. Grupa nie opiera jednak na tym swoich zamierzeń i działań strategicznych.
Powyższe działania mają doprowadzić do osiągnięcia w 2019 roku przychodów na poziomie przekraczającym 500 mln zł oraz umożliwić zwiększenie sprzedaży lokali (ważonej udziałami Polnord) do poziomu co najmniej 1.500 szt. rocznie (w 2015 r. Grupa sprzedała 1.054 lokale). Polnord planuje również powrót do wypłaty Akcjonariuszom dywidendy, począwszy od 2018 roku.