Informacje dnia

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

joshua-sortino-215039-unsplash
W dniach 29 – 30 wrze­śnia 2018 r. w Atlas Arena w łodzi odbędą się Targi Nieruchomości & Budowa Domu. Będzie to już ósma edycja tego wydarzenia.

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to naj­waż­niej­sza i naj­więk­sza impreza tar­gowa, która sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej po branżę finan­sową i wypo­sa­że­nia wnętrz. Każda edycja tego wydarzenia skupia

Sie­dem ostat­nich edy­cji tar­gów zgro­ma­dziło dotych­czas ponad 50 000 gości. Swoją ofertę zapre­zen­to­wało na nich bli­sko 500 wystaw­ców.

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich osób, które chciałyby zamieszkać w Łodzi lub jej okolicach. Celem organizatorów jest pokazanie szeregu korzyści wynikających z zakupu nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym.